0:00/ 0:00
Kazania 01.09.2019

Pierwszeństwo

Czy dąże­nie do pierw­szeń­stwa, do pochwał, do zaszczy­tów jest cho­ro­bą duszy? Na to pyta­nie odpo­wia­da­my jed­no­znacz­nie po prze­czy­ta­niu dzi­siej­szej litur­gii sło­wa: tak. To cięż­ka cho­ro­ba. Skłon­ność do…

Kazania 10.08.2019

Nowy dzwon

Na Anioł Pań­ski biją dzwo­ny, niech będzie Maria pozdro­wio­na, niech będzie Chry­stus pozdro­wio­ny… Na Anioł Pań­ski biją dzwo­ny, w nie­bio­sach kędyś głos ich kona… Tak wier­szem opi­sał Kazi­mierz Prze­­r­wa-Tet­ma­­jer…

Kazania 04.08.2019

Liczydło

Tyle rachun­ków, podat­ków, kont ban­ko­wych, prze­le­wów, kre­dy­tów, leasin­gów obsłu­gu­je­my, że czę­sto już gubi­my się w wydat­kach. Na licze­niu gro­sza spę­dza­my spo­ro cza­su. Nie­jed­ne­go, nie­jed­ną…

Kazania 21.07.2019

Lądowanie

W tę sobo­tę minę­ło 50 lat od lądo­wa­nia Apol­lo 11 na Księ­ży­cu. Wyj­ście astro­nau­tów na jego powierzch­nię nastą­pi­ło wła­ści­wie 21 lip­ca. Neil Arm­strong po dra­bin­ce zszedł z lądow­ni­ka i posta­wił…

Kazania 07.07.2019

72

Wyzna­czył jesz­cze innych sie­dem­dzie­się­ciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każ­de­go mia­sta i miej­sco­wo­ści, dokąd sam przyjść zamie­rzał (Łk 10,1). Skąd się wzię­ła licz­ba 72 uczniów?…

Kazania 30.06.2019

Wolność, kocham i rozumiem

Wol­ność kocham i rozu­miem, wol­no­ści oddać nie umiem — śpie­wał nie­gdyś pewien zespół. Takie sło­wa brzmią nie­co poetyc­ko. Są jak­by współ­cze­sną zachę­tą do prak­ty­ko­wa­nia wol­no­ści. Wol­no­ści od…

Kazania 27.06.2019

Tylko

Boże Cia­ło to nie tyl­ko pro­ce­sje, sypa­nie kwia­tów, dzwo­necz­ki, budo­wa­nie ołta­rzy i fere­tro­ny. To nie tyl­ko nawet wspo­mi­na­nie prze­szłych wyda­rzeń, usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii. To doko­ny­wa­nie…