0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 18.10.2020

Prawdomówni

Nauczy­cie­lu, wie­my, że jesteś praw­do­mów­ny i dro­gi Bożej w praw­dzie nauczasz” (Mt 22) — te sło­wa zapa­mię­ta­ne wier­nie przez ewan­ge­li­stę Mate­usza okre­śla­ją dro­gę, któ­rą podą­żał Jezus…

Kazania 27.09.2020

Posłuszni

Media zda­ją się nie popu­la­ry­zo­wać nie­któ­rych słów. Ta uwa­ga doty­czy wie­lu bar­dzo waż­nych, acz­kol­wiek nie­czę­sto uży­wa­nych czy zapo­mi­na­nych wyra­żeń. Do takich znie­lu­bio­nych słów w słow­ni­ku…

Kazania 20.09.2020

Umówieni

Jeste­śmy umó­wie­ni. Jeste­śmy umó­wie­ni z Bogiem na życie. Jeste­śmy przez chrzest umó­wie­ni na życie jako coraz bar­dziej świa­do­mi pra­cow­ni­cy jego ogro­du — świa­ta. Nasz Bóg w każ­dym poko­le­niu i w…

Kazania 18.09.2020

Oznaczeni

Sank­tu­arium św. Krzy­ża w Mogi­le do któ­re­go piel­grzy­mu­je­my, od wie­ków dzie­dzi­czy tajem­ni­cę o tym, że Bóg do koń­ca nas umi­ło­wał. Bóg, któ­ry kocha nie prze­sta­je nas jed­no­cze­śnie wpro­wa­dzać…

Kazania 13.09.2020

Wolni

Ser­ce ucznia Jezu­sa ma być wol­ne. Ser­ce ucznia Jezu­sa ma być wol­ne od ura­zy, zło­ści, gnie­wu, odwe­tu, zawzię­to­ści, nie­prze­ba­cze­nia. Jezus, nasz Pan, uczy nas tego: potrze­ba bez­u­stan­ne­go prze­ba­cza­nia. O tym…

Kazania 06.09.2020

Bliźni

Pamię­taj o bliź­nich. Nie czyń im źle. Umi­łuj ich. Tak moż­na by lako­nicz­nie stre­ścić sło­wa odczy­ta­nych czy­tań. List św. Paw­ła do ochrzczo­nych miesz­kań­ców Rzy­mu jest lako­nicz­ny jak tele­gram: Niko­mu…

Kazania 30.08.2020

Piękni

Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę? (Mt 16). To cen­tral­ne pyta­nia Jezu­sa w nie­spo­dzie­wa­nym…