0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 17.01.2021

Odkrywcy

Krzysz­tof Kolumb, wiel­ki odkryw­ca Ame­ry­ki, napi­sał do kró­la Hisz­pa­nii, przy­bi­ja­jąc do brze­gu wyspy Haiti taki list: Tutaj jest wie­le korze­ni, wiel­kie kopal­nie zło­ta i innych krusz­ców. (…) Całą bro­nią…

Kazania 10.01.2021

Odważni

Chrzest to sło­wo jed­no­znacz­ne i wyma­ga­ją­ce. Przy­pa­trz­my się całej akcji. Żyją­cy nad­zwy­czaj ubo­go, Jan Chrzci­ciel pod natchnie­niem ducha Boże­go odważ­nie wycho­dzi nad Jor­dan i czy­ni świa­dec­two…

Kazania 06.01.2021

Odrodzeni

W cza­sie obec­nym pra­wie wszy­scy poczu­li­śmy swo­ją bez­bron­ność, bie­dę, nie­pew­ność, nie­po­rad­ność. Pan­de­mia spra­wia ból rodzi­nom, wspól­no­tom, całym naro­dom, a nawet naj­za­sob­niej­szym pań­stwom.…

Kazania 03.01.2021

Skomunikowani

Czy zauwa­ży­li­ście, że sło­wo Jezus „wypo­wie­dzia­ne” przez Boga do ludz­ko­ści w Betle­jem uczy nas komu­ni­ka­cji poprzez „żela­zną kur­ty­nę” mię­dzy życiem i śmier­cią? To wyna­la­zek same­go Stwór­cy.…

Kazania 31.12.2020

Prostoduszni

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2020 Dro­dzy Kra­ko­wia­nie, W ten szcze­gól­ny dzień roku, we wspo­mnie­nie świę­te­go papie­ża Syl­we­stra,…

Kazania 25.12.2020

Kolędowi

Boże Naro­dze­nie wska­zu­je nam na Boży spo­sób wycho­dze­nia z ludz­kich kry­zy­sów. Opis Boże­go Naro­dze­nia, któ­ry odczy­tu­je­my z Pisma wypeł­nia nam ser­ca wiel­ką nadzie­ją, bo to Bóg przej­mu­je nie­ja­ko…

Kazania 20.12.2020

Budujący

Bóg budu­je dla nas histo­rię. Może­my powie­dzieć, że ją nawet spe­cjal­nie prze­bu­do­wu­je. Mamy na to dowód w dzi­siej­szym sło­wie. Sta­ło się to w domu Maryi w Naza­re­cie. Anioł Gabriel pro­po­nu­je to prze­kształ­ce­nie…