0:00/ 0:00
Kazania 11.11.2019

Siedmiu

Zda­rzy­ło się, że sied­miu bra­ci razem z mat­ką zosta­ło schwy­ta­nych. Bito ich bicza­mi i rze­mie­nia­mi, gdyż król chciał ich zmu­sić, aby skosz­to­wa­li wie­przo­wi­ny zaka­za­nej przez Pra­wo (2 Mch 7). I tak…

Kazania 03.11.2019

Błyskotliwa kariera

Kie­dyś żył z kar­tek żyw­no­ścio­wych, teraz jest mul­ti­mi­liar­de­rem. 37-let­ni Jan Koum do Sta­nów Zjed­no­czo­nych tra­fił z Ukra­iny jako 16-latek. Jego rodzi­na led­wo wią­za­ła koniec z koń­cem i żyła…

Kazania 02.11.2019

Raj duszny

Ponad pięć­set lat temu dru­karz z Bawa­rii Flo­rian Ungler zało­żył w naszym mie­ście dru­kar­nię. Trzy lata póź­niej, w 1513 r. wydru­ko­wał słyn­ny modli­tew­nik pt. „Raj dusz­ny” („Hor­tu­lus ani­mae”),…

Kazania 01.11.2019

Święta opcja

Dzień Wszyst­kich Świę­tych wska­zu­je na świę­tość jako głów­ną opcję i sens życia wie­rzą­cych w Chry­stu­sa. Apo­stoł Paweł napi­sał prze­cież nie na próż­no, że jeste­śmy wybra­nym ple­mie­niem, kró­lew­skim…

Kazania 27.10.2019

Ludzkie szyldy, ludzkie serca

Na Jezu­sie nie robią wra­że­nia szyl­dy, sta­no­wi­ska, zewnętrz­ny wygląd, mod­ny strój. Jezus, Syn Boży patrzy od razu na ser­ce czło­wie­ka. On natych­miast dostrze­ga to, co naj­waż­niej­sze. Nato­miast czło­wiek raczej wyda­je…

Kazania 20.10.2019

Proszę!

Pro­szę” to bar­dzo krót­kie sło­wo. Wie­le razy sły­szy­my je w życiu. Gdy­by­śmy uru­cho­mi­li licz­nik „pro­szę” w naszych uszach, to kto wie czy nie wska­zy­wał­by wiel­kiej licz­by, milio­nów tych słów…

Kazania 12.10.2019

Hubertowski szlak

Gro­ma­dzi nas dzi­siaj, tutaj u Pan­ny Maryi w Kra­ko­wie, św. Hubert patron myśli­wych, leśni­ków, rzeź­ni­ków i kuśnie­rzy. Żył w VII wie­ku i był misjo­na­rzem oraz bisku­pem. Przy­szedł na świat w Bra­ban­cji…