0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 29.03.2020

Otwarci. W czasie epidemii

Aby ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się zło­śli­we­go koro­na­wi­ru­sa zamknię­to insty­tu­cje publicz­ne, domy kul­tu­ry, teatry, ope­ry, kina, restau­ra­cje, jadło­daj­nie, pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne, szko­ły i uczel­nie…

Kazania 22.03.2020

Ufni. W czasach epidemii

Tekst Ewan­ge­lii o nie­wi­do­mym otwie­ra nam wszyst­kim oczy. Widzi­my, że Bóg patrzy ina­czej niż czło­wiek. Nie zatrzy­mu­je się na tym co prze­ra­ża. Bóg widzi w ciem­no­ści. Bóg sam jest Świa­tłem. On pro­wa­dzi.…

Kazania 19.03.2020

Ucieczka

W zeszłym roku czci­li­śmy razem św. Józe­fa odno­sząc się do nowe­go dzwo­nu kra­kow­skie­go „Józef z Naza­re­tu”. Zawie­szo­no go w bazy­li­ce Mariac­kiej i towa­rzy­szy nam od 1 stycz­nia tego roku, od…

Kazania 15.03.2020

Odpowiedzialni — w czasach epidemii

Pod stud­nią Jaku­bo­wą, obok mia­stecz­ka Sychar, Jezus daje nam dzi­siaj w koście­le Mariac­kim lek­cję odpo­wie­dzial­no­ści. Przy­by­wa­my do stud­ni. Naszą stud­nią jest Eucha­ry­stia. Ta stud­nia to wezwa­nie do oso­bi­stej…

Kazania 08.03.2020

Pocieszeni

Apo­sto­ło­wie zosta­li na górze Tabor pocie­sze­ni przed Pas­chą ich Mistrza. Pocie­sze­nie tej trój­ki wybra­nych, bar­dziej wta­jem­ni­czo­nych ma przy­nieść całej gru­pie Dwu­na­stu spo­kój. Piotr, Jan i Jakub nie wszyst­ko…

Kazania 26.02.2020

Poszczący

Dla­cze­go pości­my? Dla­cze­go posy­pu­je­my gło­wę popio­łem? Dla­cze­go skła­da­my jał­muż­nę dla bie­da­ków, dla cho­rych bez gro­sza na leki, dla bez­dom­nych bez dachu nad gło­wą, dla pew­nej rodzi­ny, któ­rej licy­to­wa­no…

Kazania 23.02.2020

Trzeźwi

Sło­wo z Księ­gi Kapłań­skiej (19, 1–2) wyraź­nie nas poru­sza. Sły­szy­my: Bądź­cie świę­ty­mi, bo Ja jestem świę­ty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w ser­cu nie­na­wi­ści do bra­ta. Będziesz upo­mi­nał…