0:00/ 0:00
Kazania 18.11.2018

U-Boga

Eks­ce­len­cjo Księ­że Arcy­bi­sku­pie Metro­po­li­to, dro­dzy bra­cia kapła­ni, dro­dzy kra­ko­wia­nie i nasi goście, dro­dzy orga­ni­za­to­rzy i wolon­ta­riu­sze, dobro­dzie­je Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich, Geniusz…

Kazania 10.11.2018

Skarbona

Jezus usiadł naprze­ciw skar­bo­ny i przy­pa­try­wał się, jak tłum wrzu­cał drob­ne pie­nią­dze do skar­bo­ny. Wie­lu boga­tych wrzu­ca­ło wie­le. Przy­szła też jed­na ubo­ga wdo­wa i wrzu­ci­ła dwa pie­niąż­ki,…

Kazania 08.11.2018

Rekuperacja

Reku­pe­ra­cja, odzysk, recy­kling to dziś bar­dzo popu­lar­ne sło­wa. Nie­zwy­kle eko­lo­gicz­ne podej­ście czło­wie­ka do świa­ta natu­ry na począt­ku, na pierw­szym miej­scu jed­nak powin­no być sto­so­wa­ne do nie­go…

Kazania 03.11.2018

Świadkowie

Nie wie­my dokład­nie o jakie uwię­zie­nie św. Paw­ła cho­dzi­ło, kie­dy pisał list do Fili­pian, chwa­ląc się swo­imi kaj­da­na­mi zno­szo­ny­mi dla Chry­stu­sa. Czy przy­by­wał w Efe­zie, gdzie został uwię­zio­ny…

Kazania 01.11.2018

Nominowani

W cza­sie naj­lep­sze­go kaza­nia, któ­re usły­szał świat, nazwa­ne­go w Ewan­ge­lii Kaza­niem na górze, Syn Boży wypo­wia­da słyn­ną lita­nię bło­go­sła­wieństw. W niej, uko­ro­no­wa­niem pra­we­go życia ludzi…

Kazania 28.10.2018

Trzy domy

Dom rodzin­ny i dom modli­twy to dwa domy, w któ­rych czło­wiek wzra­sta do szczę­śli­we­go bycia na zie­mi i do kon­se­kwen­cji takie­go życia w trze­cim Domu — nie­bie. Jeśli któ­re­goś z tych pierw­szych…

Kazania 27.10.2018

Łowcy dusz

Wzy­wa­my dziś św. opie­ku­nów lasów i kniei. War­to przy­po­mnieć prze­ło­mo­we szcze­gó­ły ich życia. Zoba­czyć czy jeste­śmy tak dobry­mi chrze­ści­ja­na­mi i porów­nać swo­je siły ducho­we z nimi. Przed…