0:00/ 0:00
Kazania 11.03.2018

Świat jest naszym Babilonem

Pięk­ne dziś Sło­wo. Znaj­du­je­my jak­by wiel­ką okra­sę litur­gii dnia w Psal­mie 137. Nad rze­ka­mi Babi­lo­nu sie­dzie­li­śmy, pła­cząc na wspo­mnie­nie Syjo­nu. Na topo­lach tam­tej kra­iny zawie­si­li­śmy nasze…

Kazania 05.03.2018

O ciasnocie kościoła i niedzielnym przystanku

Usły­sza­łem kie­dyś krót­kie opo­wia­da­nie pt. „O cia­sno­cie w syna­go­dze”. Tłu­ma­czył się pewien poboż­ny Żyd, iż nie może wejść do środ­ka syna­go­gi, bo od ścia­ny do ścia­ny, od góry do dołu peł­no…

Kazania 26.02.2018

Ofiara i chwała

Rocz­ni­ca Kon­fe­de­ra­cji Bar­skiej  – Msza św. u oo. Kapu­cy­nów – 25 lute­go 2018 – kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia Ofia­ra i chwa­ła. Wła­ści­wa kolej­ność, któ­rej dziś uczy nas…

Kazania 24.02.2018

Uzdrowić mowę – Msza św. dla chorych

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas Mszy św. dla cho­rych w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach Kie­dy cia­ło jest cho­re, kie­dy nie­do­ma­ga­my, kie­dy przy­cho­dzi nam…

Kazania 22.02.2018

Stacja w Bazylice Mariackiej w Krakowie — 21 lutego 2018

Sło­wo wstęp­ne ks. inf. Dariu­sza Rasia Litur­gicz­ne „wędro­wa­nie” papie­ża po rzym­skich kościo­łach było trwa­łą tra­dy­cją. Kul­ty­wo­wa­no ją w Rzy­mie aż do począt­ków XIV wie­ku. Przy­wró­co­no ją tam…

Kazania 04.02.2018

Uleczyć gorączkę

Pra­ca w pośpie­chu, ulot­na roz­ryw­ka, powierz­chow­ne pozna­wa­nie ludzi, zdaw­ko­wa wia­ra w Boga. Bo nie ma cza­su. Gorącz­ka tego świa­ta. Gorącz­ka zło­ta jak eko­no­micz­ny impe­ra­tyw przy­śpie­sza wewnętrz­ny…

Kazania 28.01.2018

Świat, demony i Jezus

Demo­ny ist­nie­ją napraw­dę? Świat prze­ko­na­ny jest, że to może jakaś baj­ka. Zadaj­my gło­śno pyta­nie jesz­cze raz. Czy złe duchy ist­nie­ją? Czy zły duch nie opę­tał pew­ne­go męż­czy­zny, któ­ry opu­ścił żonę…