0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 14.01.2019

Lekcja

Dro­dzy Par­la­men­ta­rzy­ści i Samo­rzą­dow­cy, Kra­ko­wia­nie, Bra­cia i Sio­stry, „Bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1, 15). Te sło­wa brzmią jak­że…

Kazania 13.01.2019

Na drogę

Chrzest Jezu­sa był zupeł­nie inny niż nasz. To od razu wie­my po sczy­ta­niu tek­stu Ewan­ge­lii wg Łuka­sza. Sło­wo na dziś nie zosta­wia wąt­pli­wo­ści. Nie było świe­cy, bia­łej szat­ki, ole­ju; zamiast księ­dza był pro­­rok-kuzyn,…

Kazania 06.01.2019

Pokłon

Sło­wo pokłon to klucz do dzi­siej­sze­go roz­wa­ża­nia. Pokło­nu nie odda­je się byle komu i byle kie­dy. Mago­wie, Mędr­cy ze Wscho­du, aby oddać pokłon wędru­ją za wyli­cze­nia­mi astro­no­micz­ny­mi. Nowa gwiaz­da…

Kazania 01.01.2019

Nowość!

Bądź­że, Jezu, pochwa­lo­ny, Z czy­stej Pan­ny naro­dzo­ny, I Cześć Ci, Ojcze, Duchu Świę­ty, Boże w Trój­cy nie­po­ję­ty. (z Hym­nu św. Anto­nie­go)   Dro­dzy Kra­ko­wia­nie — Bro­no­wia­nie i Goście! To…

Kazania 31.12.2018

Na koniec 2018 — Roku Jubileuszów

Prze­zac­ni Kra­ko­wia­nie i Goście kościo­ła Mariac­kie­go! Przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze, patro­nie rado­ści prze­cho­dze­nia ze star­te­go w nowy kalen­darz, czy­ni­my Bogu same­mu Eucha­ry­stię – dzięk­czy­nie­nie…

Kazania 30.12.2018

Rodzic czy partner?

Jed­na z szwedz­kich par­tii poli­tycz­nych w opo­zy­cji do tra­dy­cji, zapla­no­wa­ła w latach sie­dem­dzie­sią­tych wiel­ką refor­mę spo­łecz­ną doku­men­tem: „Rodzi­na przy­szło­ści” (Szwe­cja 1972 r.).…

Kazania 25.12.2018

Pożyczka

W ten wie­czór i w dni Boże­go Naro­dze­nia inten­syw­nie pozna­je­my Boga i Jego hoj­ność. Gdy Synek Boży, Dzie­cię przy­cho­dzi na ten świat w małym Betle­jem sta­je­my się bar­dzo boga­ci. Zatrzy­mu­je­my się…