0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 07.04.2019

Curriculum vitae

Św. Paweł może być nam prze­wod­ni­kiem po nie­jed­nym życio­ry­sie. My wie­rzą­cy, wie­my, że jeśli ktoś się nawró­ci choć­by raz w życiu z wła­snych mar­no­traw­no­ści to odczu­wa ten sam sens. Do szpi­ku kości…

Kazania 31.03.2019

Ostatnie słowo

Ostat­nie sło­wo ma Bóg. To nie samo­lub­stwo, bunt, zdra­da, ale nawró­ce­nie, powrót, miło­sier­dzie. Tak moż­na stre­ścić dzi­siej­szą wspa­nia­łą lek­cję Ewan­ge­lii. Do Boga nale­ży­my. Choć się Go zapie­ra­my. Ale…

Kazania 17.03.2019

Dzwon

Co rodzi, budzi wia­rę? Co spra­wia, że czło­wiek jest wie­rzą­cy? Czy to nie sam Bóg mówi w ser­cu czło­wie­ka? Czy to nie On sam za każ­dym poru­sze­niem ser­ca, w całej tajem­ni­cy życia jest źró­dłem wia­ry? Wia­ra…

Kazania 03.03.2019

Złote usta

Chry­zo­stom — Jan Chry­zo­stom, biskup, patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la (+407) — to zapew­ne naj­więk­szy mów­ca Kościo­ła. Wprost cza­ro­wał swo­ją wymow­no­ścią. Mówił po grec­ku. Pisał, opo­wia­dał, przy­bli­żał…

Kazania 24.02.2019

Kryształ

Kościół. Dom ze szkła. Tak brzmi tytuł książ­ki tłu­ma­czo­nej na język pol­ski. Kościół. Dom ze szkła. Jak­że cie­ka­wy to pomysł — opi­sać wspól­no­tę Boga z ludź­mi jako prze­zro­czy­stą i w peł­ni trans­pa­rent­ną…

Kazania 17.02.2019

Pozłacani

Kie­dyś mądry Grek Sokra­tes — a dzia­ło się to w V wie­ku przed Chry­stu­sem — spo­tkał pew­ne­go zaro­zu­mia­łe­go mło­de­go boga­cza, żyją­ce­go zupeł­nie bez­tro­sko. Mędrzec krzyk­nął wte­dy: „Oto jesz­cze…

Kazania 10.02.2019

Kolana

Kie­dyś jeden ze zna­jo­mych pocho­dzą­cy z dale­kie­go kra­ju powie­dział mi: wy, pol­scy kato­li­cy, czę­sto klę­ka­cie na kola­na, to takie wspa­nia­łe. Jak dobrze to dzia­ła na duszę. Klę­ka­cie i ado­ru­je­cie…