0:00/ 0:00
Kazania 29.04.2018

Patyk

Jestem paty­kiem. Wszy­scy jeste­śmy paty­ka­mi. Paty­ka­mi z wiel­kim poten­cja­łem. Jako kawał­ki krze­wu win­ne­go, przy­tknię­ci do stru­mie­nia życia, do łaski z Góry, do tajem­ni­cy stwo­rze­nia i zba­wie­nia,…

Kazania 22.04.2018

Misja 24

Sło­wo na tę nie­dzie­lę otrzy­ma­li­śmy nad­zwy­czaj pięk­ne. Dziś trwa modli­twa za powo­ła­nia i dla­te­go Sło­wo pro­wa­dzi nas do źró­deł naszych aspi­ra­cji. Cią­gle zbyt rzad­ko uświa­da­mia­my sobie, że…

Kazania 21.04.2018

Ślad Dobrego Pasterza

Dzięk­czy­nie­nie za posłu­gę Słu­gi Bożej Han­ny Hele­ny Chrza­now­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej, 21 kwiet­nia 2018 roku. Zapro­szo­no sio­stry zakon­ne mia­sta Kra­ko­wa. Sło­wo wstęp­ne ks. inf. Dariu­sza Rasia:  …

Kazania 15.04.2018

Mikro-pokój

Gdy­by­śmy cier­pli­wie wyli­czy­li wszyst­kie woj­ny trwa­ją­ce w tej chwi­li na świe­cie, to z pew­no­ścią zaję­ło­by nam to parę ład­nych stron” — takie sło­wa parę lat temu wypo­wie­dział papież Fran­ci­szek.…

Kazania 08.04.2018

Sierdzie-II Niedziela Wielkanocna

Grec­kie sło­wo bap­ti­zo, tłu­ma­czy się „chrzcić”, ale dosłow­nie zna­czy po pro­stu „zanu­rzyć”. Kie­dy mówi­my „chrzczę” ozna­cza to „zanu­rzam” w śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu. Tego sło­wa może­my…

Kazania 01.04.2018

Wielkanocna prasówka — Niedziela Wielkanocna

Prze­gląd­ną­łem pra­sę. Chcę się tym podzie­lić z Wami. Wie­le się z niej nauczy­my. Kaza­nie wiel­ka­noc­ne może być jak pra­sów­ka. W tym tek­ście nie posłu­gu­ję się dla­te­go swo­imi sło­wa­mi. Na tym…

Kazania 01.04.2018

Stopklatka — Wielka Sobota — Pascha 2018

Jan odkry­wał przed nami tajem­ni­ce Jezu­sa w Wie­czer­ni­ku, przy usta­no­wie­niu nowe­go porząd­ku kul­tu — bli­skie­go bóstwem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu Ołta­rza, był wczo­raj pod krzy­żem, któ­ry jest klu­czem…