0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 22.07.2018

Ostoja

Jak­że czę­sto w zabie­ga­nym świe­cie poszu­ku­je­my spo­ko­ju, waka­cji. Trwo­ni­my nie­raz czas na coraz bar­dziej ory­gi­nal­ne spo­so­by spę­dza­nia wol­nych chwil. A dziś nasz Mistrz wysy­ła nas po pro­stu na…

Kazania 01.07.2018

Zaufaj

Raz po raz nosi­my do Boga waż­ną proś­bę. Czę­sto tak bar­dzo potrze­bu­je­my Boga, że woła­my do Nie­go, nawet klę­czy­my pod­czas codzien­nych modlitw czy sta­je­my przed Nim pokor­nie w nie­dzie­lę. Każ­dy z nas…

Kazania 17.06.2018

Parasol

Bóg jest bar­dzo roz­rzut­ny w swo­jej miło­ści. Sie­je obfi­cie. Sło­wo — Jego Sło­wo pada na nas jak deszcz. Czę­sto z zasko­cze­nia i róż­no­rod­nie. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia (Mk 4) — Sło­wo — wła­śnie…

Kazania 10.06.2018

Proporcja

Kie­dy w Sło­wie na dziś otrzy­mu­je­my por­cję słow­ni­ka rodem z demo­no­lo­gii, potrze­ba nam zasta­no­wić się, choć­by krót­ko, nad świa­tem nie­wi­dzial­nym. Sło­wo zawie­ra sfor­mu­ło­wa­nia doty­czą­ce…

Kazania 07.06.2018

Milimetr

Gdzie współ­cze­sny czło­wiek szu­ka dziś NPO, czy­li naj­waż­niej­sze­go punk­tu odnie­sie­nia? Są róż­ne moż­li­wo­ści. Wymień­my choć­by trzy. Pierw­szy popu­lar­ny spo­sób szu­ka­nia naj­waż­niej­sze­go punk­tu…

Kazania 03.06.2018

Gliniane serce

Apo­sto­ło­wie prze­ży­li wiel­ki szok. Zba­wi­ciel czy­ni spek­ta­ku­lar­ny cud uzdro­wie­nia. Oży­wia uschłą od uro­dze­nia rękę! Dla Apo­sto­łów to swo­ista foto­­gra­­fia-błysk-flesz bóstwa Jezu­sa i nauka miło­ści.…

Kazania 27.05.2018

Ich Troje

Jeste­śmy podob­ni do Boga. Szu­ka­my przy­jaź­ni, wię­zi, miło­ści, rela­cji. Nie potra­fi­my być sami, co wię­cej potrze­bu­je­my innych ludzi do prze­ży­cia szczę­ścia. Two­rzy­my mię­dzy sobą róż­ne wspól­no­ty.…