0:00/ 0:00
Kazania 01.11.2018

Nominowani

W cza­sie naj­lep­sze­go kaza­nia, któ­re usły­szał świat, nazwa­ne­go w Ewan­ge­lii Kaza­niem na górze, Syn Boży wypo­wia­da słyn­ną lita­nię bło­go­sła­wieństw. W niej, uko­ro­no­wa­niem pra­we­go życia ludzi…

Kazania 28.10.2018

Trzy domy

Dom rodzin­ny i dom modli­twy to dwa domy, w któ­rych czło­wiek wzra­sta do szczę­śli­we­go bycia na zie­mi i do kon­se­kwen­cji takie­go życia w trze­cim Domu — nie­bie. Jeśli któ­re­goś z tych pierw­szych…

Kazania 27.10.2018

Łowcy dusz

Wzy­wa­my dziś św. opie­ku­nów lasów i kniei. War­to przy­po­mnieć prze­ło­mo­we szcze­gó­ły ich życia. Zoba­czyć czy jeste­śmy tak dobry­mi chrze­ści­ja­na­mi i porów­nać swo­je siły ducho­we z nimi. Przed…

Kazania 21.10.2018

Synowie

Syno­wie Zebe­de­usza, zwa­ni Syna­mi Gro­mu, powo­ła­ni do misji, zapo­mnie­li się i zechcie­li, aby to Bóg speł­niał ich wolę. Potrak­to­wa­li Zba­wi­cie­la jak zło­tą ryb­kę, któ­rą zło­wi­li; jak kró­la, któ­ry…

Kazania 14.10.2018

Viator

Czło­wiek to homo via­tor – wędrow­nik, podróż­nik, pąt­nik, piel­grzym na zie­mi. Cią­gle gdzieś zmie­rza, ale tak napraw­dę — do przy­stan­ku wiecz­ność. Nie­prze­rwa­nie uświa­da­mia­my sobie tę praw­dę o dro­dze,…

Kazania 07.10.2018

Rana

Dzi­siej­sze Sło­wo tra­fia w punkt, w sed­no spra­wy naj­bar­dziej natu­ral­nej i ludz­kiej. Prze­cież ludzie z natu­ry rze­czy i z woli Stwór­cy prze­zna­cze­ni są do bycia we dwo­je, do łącze­nia…

Kazania 23.09.2018

Program

Jezus usiadł, przy­wo­łał Dwu­na­stu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierw­szym, niech będzie ostat­nim ze wszyst­kich i słu­gą wszyst­kich (Mk 9,35). Jezus od ośmiu wie­ków, w tej­że kra­kow­skiej świą­ty­ni…