0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 18.05.2020

Papiescy

Kie­dy sły­szy­my sło­wa Pana Jezu­sa spi­sa­ne przez św. Jana Apo­sto­ła prze­po­wia­da­ją­ce przy­szłość myśli­my od razu o naszych cza­sach. Jed­nak te sło­wa bez­po­śred­nio doty­czy­ły gru­py Dwu­na­stu i ich…

Kazania 10.05.2020

Liczni. W czasie epidemii

Gdy licz­ba uczniów wzra­sta­ła — tak zaczy­na­ją się dzi­siej­sze czy­ta­nia. Ten frag­ment Dzie­jów Apo­stol­skich napi­sa­ny został przez św. Łuka­sza (Dz 6,1). Nie prze­ocz­my tego uryw­ka. Liczeb­ność wier­nych rośnie…

Kazania 03.05.2020

Litanijni. W czasie epidemii

Nasza codzien­na poboż­ność wywo­dzi się z tra­dy­cji lita­nii. Świad­czą o tym choć­by nasze modli­tew­ni­ki napeł­nio­ne lita­nia­mi. Pamię­taj­my, że tra­dy­cja lita­nii zna­na jest już od śre­dnio­wie­cza.…

Kazania 26.04.2020

Bezpieczni. W czasie epidemii

Epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa, obar­czo­na sze­re­giem trud­nych do znie­sie­nia zaostrzeń, widocz­nych tak­że na pozio­mie dostęp­no­ści do kościo­łów, sakra­men­tów i wiel­ce utrud­nia­ją­ca kon­takt rodzin­ny i przy­ja­ciel­ski,…

Kazania 19.04.2020

Bogaci. W czasie epidemii

Bóg jest naj­bo­gat­szy. Cały świat ducho­wy i mate­rial­ny do Nie­go prze­cież nale­ży. Życie do nie­go nale­ży. I to On, Bóg na co dzień czy­ni nas boga­ty­mi. Jego pra­gnie­niem jest dzie­le­nie się. On wypo­sa­ża…

Kazania 11.04.2020

Niebieski

W te trud­ne dni epi­de­mii tęsk­ni­my za nie­bie­skim kolo­rem nie­ba, let­nim kli­ma­tem i nadzie­ją na dłu­gi spa­cer nad morzem czy w górach. Gdzieś poza mia­stem czy innym miej­scem tej spo­łecz­nej kwa­ran­tan­ny,…

Kazania 10.04.2020

Czerwony

Czer­wień to kolor krwi, miło­ści, ser­ca, ofia­ry. Zna­my go dobrze. Zwra­ca uwa­gę. Pur­pu­ra płasz­cza Jezu­sa i Jego krwi pro­wa­dzi w Wiel­ki Pią­tek do bar­wy cier­pie­nia Kró­la nie z tego świa­ta. Żyją­cy…