0:00/ 0:00
Kazania 30.06.2019

Wolność, kocham i rozumiem

Wol­ność kocham i rozu­miem, wol­no­ści oddać nie umiem — śpie­wał nie­gdyś pewien zespół. Takie sło­wa brzmią nie­co poetyc­ko. Są jak­by współ­cze­sną zachę­tą do prak­ty­ko­wa­nia wol­no­ści. Wol­no­ści od…

Kazania 27.06.2019

Tylko

Boże Cia­ło to nie tyl­ko pro­ce­sje, sypa­nie kwia­tów, dzwo­necz­ki, budo­wa­nie ołta­rzy i fere­tro­ny. To nie tyl­ko nawet wspo­mi­na­nie prze­szłych wyda­rzeń, usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii. To doko­ny­wa­nie…

Kazania 23.06.2019

Obok

W słow­ni­ku Pana Boga sło­wo „obok” ozna­cza raczej „razem”. Bo kie­dy sły­szy­my sło­wa Ewan­ge­lii spod krzy­ża przed ocza­mi widzi­my Ukrzy­żo­wa­ne­go i Mat­kę i obok sto­ją­ce­go ucznia. Obok zna­czy…

Kazania 16.06.2019

Strefa ciszy

Sio­stry i Bra­cia, kocha­ni Para­fia­nie od św. Bra­ta Alber­ta w Kra­ko­wie Powo­ła­nia rosną w ciszy. Wszyst­kie powo­ła­nia potrze­bu­ją ciszy. W niej woła, w niej wzy­wa Bóg. I potem dzia­ła w ser­cach.…

Kazania 09.06.2019

Uwolnij!

Uwol­nij swo­je źró­dła” — kato­lic­ka misjo­nar­ka z USA Maria Vadia napi­sa­ła książ­kę pod takim tytu­łem. Autor­ka zachę­ca nas w niej wprost: Uwol­nij­cie swo­je źró­dła ducho­we, czę­sto jak­by uśpio­ne.…

Kazania 25.05.2019

Adres

W dniu Świę­ta Rze­mio­sła Pol­skie­go, przy­pa­da nam prze­czy­tać intry­gu­ją­ce sło­wa Pisma. Do swo­ich uczniów, dzi­siaj do nas, Jezus Chry­stus kie­ru­je ten dość tajem­ni­czy prze­kaz. Sły­szy­my bowiem: „Nie jeste­ście…

Kazania 24.05.2019

Zastępstwo

Nie­kie­dy mamy poku­sę zastą­pie­nia Stwór­cy. To samo w sobie bar­dzo groź­ne zja­wi­sko. Czę­sto zakła­da fał­szy­wą poboż­ność, nawet auto­no­mię czło­wie­ka w wyty­cza­niu gra­nic tego, co moż­na, a co…