0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 18.09.2020

Oznaczeni

Sank­tu­arium św. Krzy­ża w Mogi­le do któ­re­go piel­grzy­mu­je­my, od wie­ków dzie­dzi­czy tajem­ni­cę o tym, że Bóg do koń­ca nas umi­ło­wał. Bóg, któ­ry kocha nie prze­sta­je nas jed­no­cze­śnie wpro­wa­dzać…

Kazania 13.09.2020

Wolni

Ser­ce ucznia Jezu­sa ma być wol­ne. Ser­ce ucznia Jezu­sa ma być wol­ne od ura­zy, zło­ści, gnie­wu, odwe­tu, zawzię­to­ści, nie­prze­ba­cze­nia. Jezus, nasz Pan, uczy nas tego: potrze­ba bez­u­stan­ne­go prze­ba­cza­nia. O tym…

Kazania 06.09.2020

Bliźni

Pamię­taj o bliź­nich. Nie czyń im źle. Umi­łuj ich. Tak moż­na by lako­nicz­nie stre­ścić sło­wa odczy­ta­nych czy­tań. List św. Paw­ła do ochrzczo­nych miesz­kań­ców Rzy­mu jest lako­nicz­ny jak tele­gram: Niko­mu…

Kazania 30.08.2020

Piękni

Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę? (Mt 16). To cen­tral­ne pyta­nia Jezu­sa w nie­spo­dzie­wa­nym…

Kazania 23.08.2020

Odważni

Co miał na myśli Piotr, mówiąc o Jezu­sie, że jest Mesja­szem? W I wie­ku sło­wo mesjasz ozna­cza­ło nowe­go kró­la, wyba­wi­cie­la Izra­ela, prze­po­wia­da­ne­go przez pro­ro­ków wyzwo­li­cie­la naro­du wybra­ne­go.…

Kazania 15.08.2020

Maryjni

W tym roku każ­da Eucha­ry­stia w koście­le Mariac­kim posia­da szcze­gól­ny cha­rak­ter, ale nie z powo­du cza­su epi­de­micz­ne­go zagro­że­nia. Obcho­dzi­my bowiem 700-lecie kon­se­kra­cji tego gotyc­kie­go kościo­ła.…

Kazania 09.08.2020

Pokorni

Nie­zwy­kłe opo­wia­da­nie z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii dnia doty­czy św. Pio­tra. Ten pierw­szy wśród apo­sto­łów spró­bo­wał trud­nej sztu­ki cho­dze­nia po wodzie. Pró­ba nie powio­dła się. Stra­cił kon­takt z ocza­mi…