0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 16.02.2020

Przenikliwi

Dzi­siej­sza lek­cja u Nauczy­cie­la Jezu­sa uczy nas pogłę­bio­ne­go rozu­mie­nia przy­ka­zań Bożych. Uczy­my się życio­wej i chrze­ści­jań­skiej prze­ni­kli­wo­ści. Deka­log bowiem nie może być zro­zu­mia­ny…

Kazania 03.02.2020

Rozrywka czy ofiara?

Wyda­je się, że nie­rzad­ko ludzie współ­cze­śni wybie­ra­ją kon­cep­cję życia myśla­ne­go jako prze­ży­wa­nie roz­ryw­ki. Wie­lu nawet zda­je się pra­co­wać tyl­ko dla­te­go, aby potem się roze­rwać, bawić się, wydać…

Kazania 19.01.2020

Spotkanie

Litur­gia sło­wa dzi­siej­sze­go dnia nale­ży do naj­krót­szych w roku. Czy­ta­nia są krót­kie, lecz dosad­ne. Key­words, czy­li sło­wa klu­cze są łatwe do odna­le­zie­nia. Oto one: słu­ga, Jezus Chry­stus, Bara­nek Boży…

Kazania 17.01.2020

Znaki dla świata

Świę­ty Seba­stian pocho­dził z Medio­la­nu. Żył w III wie­ku, stał się legio­ni­stą, a potem ofi­ce­rem w armii Cesar­stwa Rzym­skie­go. Doce­nio­ny przez zwierzch­ni­ków został dowód­cą oddzia­łu pre­to­ria­nów…

Kazania 12.01.2020

Jak nad Jordanem

Kościół musi się zmie­niać. Kościół stoi w miej­scu w cza­sach, któ­re wyma­ga­ją ruchu”. Z taką opi­nią obie­go­wą spo­ty­ka­my się w mediach, na okład­kach gazet czy wśród zna­jo­mych. Uśmie­cham…

Kazania 07.01.2020

Wypłynął na głębię

Ta wia­do­mość dotar­ła do kra­ko­wian kil­ka dni temu. Po cięż­kiej cho­ro­bie nowo­two­ro­wej odszedł do wiecz­no­ści, do domu Ojca nie­bie­skie­go, ks. Kano­nik Anto­ni Okrze­sik, wpi­sa­ny jak rzad­ko kto w kra­jo­braz…

Kazania 06.01.2020

Nauczeni miłości

Jeden z por­ta­li inter­ne­to­wych prze­ka­zał: Od zara­nia dzie­jów Biblia jest jed­ną z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i tajem­ni­czych ksiąg ludz­ko­ści. Powsta­ła przez kil­ka­na­ście wie­ków, opie­ra­ła…