0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 06.01.2020

Kruszyna pokoju

Sło­wo Boże otrzy­mu­je­my zawsze w odpo­wied­nim momen­cie. Dzie­je się to w odpo­wie­dzi na nasze nie­po­ko­je, w odpo­wie­dzi na lęki, któ­re nam towa­rzy­szą każ­de­go tygo­dnia. Lekar­stwem na nie­po­kój…

Kazania 31.12.2019

Na głos dzwonu

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2019 Dro­dzy Przy­ja­cie­le kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie! Przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze…

Kazania 29.12.2019

Śpiewajcie

Św. Paweł w Liście do Kolo­san pozo­sta­wia nam, chrze­ści­ja­nom wszyst­kich poko­leń cie­ka­wą wska­zów­kę, któ­rą moż­na stre­ścić jed­nym cza­sow­ni­kiem w try­bie roz­ka­zu­ją­cym: śpie­waj­cie! Sły­sze­li­śmy…

Kazania 25.12.2019

Blisko Jezusa

Nie roz­wią­że­my dzi­siaj wszyst­kich tajem­nic tej nocy, ale odsłoń­my choć­by frag­ment cudu w Betle­jem. To szó­sty zmysł pod­po­wia­da nam w tę noc roz­wa­ża­nie wiel­kich tajem­nic. Bo oto w Betle­jem widzi­my…

Kazania 23.12.2019

Znaki i ludzie

Pro­rok Iza­jasz sie­dem wie­ków przed naro­dzi­na­mi Chry­stu­sa prze­wi­dział znak Boże­go zba­wie­nia. Pan sam da wam znak: Oto Pan­na pocznie i poro­dzi Syna, i nazwie Go imie­niem Emma­nu­el (Iz 7). Ten­że znak speł­nia…

Kazania 15.12.2019

Pokolenia i Jezus

Za Janem Chrzci­cie­lem pyta­my co roku w cza­sie Adwen­tu: „Panie Jezu, czy Ty jesteś Tym, któ­ry ma przyjść, czy też inne­go mamy ocze­ki­wać?” (Mt 11, 2). Pyta­my, bo nie dowie­rza­my. Pyta­my, bo mamy jed­nak zaszcze­pio­ną…

Kazania 08.12.2019

Józef i tajemnica

Bóg posłał anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret, do Dzie­wi­cy poślu­bio­nej mężo­wi, imie­niem Józef, z rodu Dawi­da; a Dzie­wi­cy było na imię Mary­ja (Łk 1, 26). W tym wer­sie wyjąt­ko­wo…