0:00/ 0:00
Kazania 21.09.2018

Stoły

Odcho­dząc z Kafar­naum Jezus ujrzał czło­wie­ka sie­dzą­ce­go w komo­rze cel­nej, imie­niem Mate­usz, i rzekł do nie­go: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim (Mt 9, 9–10). Komo­ra cel­na — to nic inne­go…

Kazania 09.09.2018

Otwórz się!

Dobrze czy­nił wszyst­ko, nawet głu­chym przy­wra­cał słuch i nie­mym mowę (por. Mk 7,37). Kolej­ny raz Sło­wo przy­po­mi­na nam, że Bóg nie chce, aby­śmy cho­ro­wa­li, aby­śmy cier­pie­li. Cier­pie­nia, bóle i sama…

Kazania 02.09.2018

Pociecha

Mary­ja zosta­ła nam dana jako znak. Znak szcze­gól­ny. Ona jak nikt z ludzi, nikt z nas, otrzy­ma­ła od Boga skarb życia i wyko­rzy­sta­ła go w spo­sób wspa­nia­ły. Otrzy­ma­ła wiel­ki talent i pomno­ży­ła…

Kazania 19.08.2018

Prostaczek

Mądrość zbu­do­wa­ła sobie dom i woła na wyżyn­nych miej­scach mia­sta: „Pro­sta­czek niech tutaj przyj­dzie!” (Prz 9, 1–6). Kim jest ta Mądrość, któ­ra zbu­do­wa­ła sobie dom w gór­nym Mie­ście? Ta Mądrość z Księ­gi…

Kazania 17.08.2018

Szczenięta

Wier­ny pies Pań­ski” — ude­rza tytuł jed­nej z bio­gra­fii św. Jac­ka autor­stwa Elż­bie­ty Wia­ter. Rze­czy­wi­ście życio­rys św. Jac­ka, zało­ży­cie­la tego kon­wen­tu cha­rak­te­ry­zu­je nie­zwy­kła wier­ność…

Kazania 15.08.2018

Sen

Noc nor­mal­nie pozwa­la na sen, na odpo­czy­nek, jed­nak dzi­siej­sza poświę­co­na była wyda­rze­niu opi­sy­wa­ne­mu przez wezwa­nie tego kościo­ła. Dla­te­go nasz sen był czuj­ny. Czu­wa­my rów­nież cały ten dzień. Naj­więk­szym…

Kazania 12.08.2018

Niektórzy?

W mie­sią­cu piel­grzy­mek i ogło­szo­ne­go ape­lu bisku­pów pol­skich o trzeź­wość na nie­pod­le­głość, trze­ba powie­dzieć coś praw­dzi­we­go o nas samych, o Pola­kach: pije­my coraz wię­cej alko­ho­lu.…