0:00/ 0:00
Kazania 19.04.2019

Wąż i krzyż

Z prze­ka­zu biblij­ne­go wie­my już od dziec­ka, że wąż sym­bo­li­zu­je zdra­dziec­kie­go sza­ta­na. Opo­wieść Gene­sis jest czy­tel­na: wąż był na tyle prze­bie­gły, że prze­niósł śmierć z sie­bie na ludzi.…

Kazania 18.04.2019

Szkoła Baranka

Bara­nek. Jed­nym z naj­waż­niej­szych sym­bo­li repre­zen­tu­ją­cych nasze chrze­ści­jań­skie świę­ta Wiel­ka­no­cy jest bara­nek. Nosi­my go w koszy­ku ze świę­co­nym. To baran­ko­we ozna­cze­nie Chry­stu­sa…

Kazania 09.04.2019

Konserwator w niebie

Pan Tomasz, któ­re­go set­ki razy gości­ły te rusz­to­wa­nia, a tak napraw­dę ta świą­ty­nia z Jej Patron­ką Pan­ną Mary­ją, odszedł od nas przed­wcze­śnie. Czło­wiek tak wiel­kiej pasji, tylu talen­tów, spraw­ny…

Kazania 07.04.2019

Curriculum vitae

Św. Paweł może być nam prze­wod­ni­kiem po nie­jed­nym życio­ry­sie. My wie­rzą­cy, wie­my, że jeśli ktoś się nawró­ci choć­by raz w życiu z wła­snych mar­no­traw­no­ści to odczu­wa ten sam sens. Do szpi­ku kości…

Kazania 31.03.2019

Ostatnie słowo

Ostat­nie sło­wo ma Bóg. To nie samo­lub­stwo, bunt, zdra­da, ale nawró­ce­nie, powrót, miło­sier­dzie. Tak moż­na stre­ścić dzi­siej­szą wspa­nia­łą lek­cję Ewan­ge­lii. Do Boga nale­ży­my. Choć się Go zapie­ra­my. Ale…

Kazania 17.03.2019

Dzwon

Co rodzi, budzi wia­rę? Co spra­wia, że czło­wiek jest wie­rzą­cy? Czy to nie sam Bóg mówi w ser­cu czło­wie­ka? Czy to nie On sam za każ­dym poru­sze­niem ser­ca, w całej tajem­ni­cy życia jest źró­dłem wia­ry? Wia­ra…

Kazania 03.03.2019

Złote usta

Chry­zo­stom — Jan Chry­zo­stom, biskup, patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la (+407) — to zapew­ne naj­więk­szy mów­ca Kościo­ła. Wprost cza­ro­wał swo­ją wymow­no­ścią. Mówił po grec­ku. Pisał, opo­wia­dał, przy­bli­żał…