0:00/ 0:00
Kazania 05.05.2019

Miara

Tłu­ma­cze­nia na ogół tego roz­róż­nie­nia nie czy­nią. Ale nasz tłu­macz z grec­kie­go koine — języ­ka uży­wa­ne­go przez św. Jana — pora­dził sobie z trud­nym pro­ble­mem mia­ry miło­ści. Po grec­ku moż­na…

Kazania 27.04.2019

Nowy początek

Jako Bra­cia Strze­lec­cy, jeste­śmy obec­ni w tym cza­sie Wiel­ka­no­cy na Eucha­ry­stii, aby jak co roku, na nowo zapa­lić się świa­tłem od nasze­go Mistrza Jezu­sa Chry­stu­sa. Zmar­twych­wsta­nie, któ­re świę­tu­je­my…

Kazania 20.04.2019

Zwyciężać jak lew

Chry­stus zmar­twych­wstał jak szcze­nię lwa, któ­re­go ryk ojca trze­cie­go dnia wzbu­dził do życia” (Piotr Abe­lard). Lew to wiel­ki sym­bol i cha­rak­te­ry­sty­ka ducho­wa chrze­ści­ja­ni­na. Styl lwa dopeł­nia…

Kazania 19.04.2019

Wąż i krzyż

Z prze­ka­zu biblij­ne­go wie­my już od dziec­ka, że wąż sym­bo­li­zu­je zdra­dziec­kie­go sza­ta­na. Opo­wieść Gene­sis jest czy­tel­na: wąż był na tyle prze­bie­gły, że prze­niósł śmierć z sie­bie na ludzi.…

Kazania 18.04.2019

Szkoła Baranka

Bara­nek. Jed­nym z naj­waż­niej­szych sym­bo­li repre­zen­tu­ją­cych nasze chrze­ści­jań­skie świę­ta Wiel­ka­no­cy jest bara­nek. Nosi­my go w koszy­ku ze świę­co­nym. To baran­ko­we ozna­cze­nie Chry­stu­sa…

Kazania 09.04.2019

Konserwator w niebie

Pan Tomasz, któ­re­go set­ki razy gości­ły te rusz­to­wa­nia, a tak napraw­dę ta świą­ty­nia z Jej Patron­ką Pan­ną Mary­ją, odszedł od nas przed­wcze­śnie. Czło­wiek tak wiel­kiej pasji, tylu talen­tów, spraw­ny…

Kazania 07.04.2019

Curriculum vitae

Św. Paweł może być nam prze­wod­ni­kiem po nie­jed­nym życio­ry­sie. My wie­rzą­cy, wie­my, że jeśli ktoś się nawró­ci choć­by raz w życiu z wła­snych mar­no­traw­no­ści to odczu­wa ten sam sens. Do szpi­ku kości…