0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 23.08.2020

Odważni

Co miał na myśli Piotr, mówiąc o Jezu­sie, że jest Mesja­szem? W I wie­ku sło­wo mesjasz ozna­cza­ło nowe­go kró­la, wyba­wi­cie­la Izra­ela, prze­po­wia­da­ne­go przez pro­ro­ków wyzwo­li­cie­la naro­du wybra­ne­go.…

Kazania 15.08.2020

Maryjni

W tym roku każ­da Eucha­ry­stia w koście­le Mariac­kim posia­da szcze­gól­ny cha­rak­ter, ale nie z powo­du cza­su epi­de­micz­ne­go zagro­że­nia. Obcho­dzi­my bowiem 700-lecie kon­se­kra­cji tego gotyc­kie­go kościo­ła.…

Kazania 09.08.2020

Pokorni

Nie­zwy­kłe opo­wia­da­nie z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii dnia doty­czy św. Pio­tra. Ten pierw­szy wśród apo­sto­łów spró­bo­wał trud­nej sztu­ki cho­dze­nia po wodzie. Pró­ba nie powio­dła się. Stra­cił kon­takt z ocza­mi…

Kazania 02.08.2020

Syci

Kie­dy czło­wiek sta­je się syty? Gdy zada­je­my to pyta­nie napraw­dę nie cho­dzi nam chy­ba tyl­ko o pokarm i napój dla cia­ła, o samo napeł­nie­nie brzu­chów. Zna­my moral­ne wykro­cze­nie nazwa­ne nie­umiar­ko­wa­niem…

Kazania 04.07.2020

Droga

Wszyst­ko ma swój czas, i jest wyzna­czo­na godzi­na na wszyst­kie spra­wy pod nie­bem. Jest czas rodze­nia i czas umie­ra­nia, czas sadze­nia i czas wyry­wa­nia tego, co się zasa­dzi­ło. Czas burze­nia i czas budo­wa­nia,…

Kazania 28.06.2020

Wymagający

Jezus powie­dział do apo­sto­łów: Kto kocha ojca lub mat­kę bar­dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub cór­kę bar­dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 10,37n). Jak­że Pan Jezus jest wyma­ga­ją­cy. Jak­że…

Kazania 21.06.2020

Widzący

W powie­ści José Sara­ma­go, „Mia­sto ślep­ców” autor, lau­re­at Nobla 1998, opo­wia­da o epi­de­mii. Histo­ria jest taka: pewien czło­wiek pro­wa­dząc samo­chód nagle tra­ci wzrok, sta­je się pacjen­tem 0. Podob­nie jak…