0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 25.12.2019

Blisko Jezusa

Nie roz­wią­że­my dzi­siaj wszyst­kich tajem­nic tej nocy, ale odsłoń­my choć­by frag­ment cudu w Betle­jem. To szó­sty zmysł pod­po­wia­da nam w tę noc roz­wa­ża­nie wiel­kich tajem­nic. Bo oto w Betle­jem widzi­my…

Kazania 23.12.2019

Znaki i ludzie

Pro­rok Iza­jasz sie­dem wie­ków przed naro­dzi­na­mi Chry­stu­sa prze­wi­dział znak Boże­go zba­wie­nia. Pan sam da wam znak: Oto Pan­na pocznie i poro­dzi Syna, i nazwie Go imie­niem Emma­nu­el (Iz 7). Ten­że znak speł­nia…

Kazania 15.12.2019

Pokolenia i Jezus

Za Janem Chrzci­cie­lem pyta­my co roku w cza­sie Adwen­tu: „Panie Jezu, czy Ty jesteś Tym, któ­ry ma przyjść, czy też inne­go mamy ocze­ki­wać?” (Mt 11, 2). Pyta­my, bo nie dowie­rza­my. Pyta­my, bo mamy jed­nak zaszcze­pio­ną…

Kazania 08.12.2019

Józef i tajemnica

Bóg posłał anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret, do Dzie­wi­cy poślu­bio­nej mężo­wi, imie­niem Józef, z rodu Dawi­da; a Dzie­wi­cy było na imię Mary­ja (Łk 1, 26). W tym wer­sie wyjąt­ko­wo…

Kazania 02.12.2019

Pedagog nie żyje dla siebie

Ta wia­do­mość dotar­ła do kra­ko­wian kil­ka dni temu. Ode­szła od nas do wiecz­no­ści prof. Ire­na Kału­ża. To przed jej docze­sny­mi szcząt­ka­mi modli­my się dzi­siaj. Z racji jej oso­bi­stej rela­cji do naj­star­sze­go…

Kazania 24.11.2019

Jest Królem

W świe­cie panu­je tajem­na for­mu­ła: cash is the king. Ozna­cza to mniej wię­cej tyle, że bez płyn­no­ści gotów­ko­wej nie uda się prze­pro­wa­dzać żad­nych trans­ak­cji i spraw. Jed­nak jeśli i w życiu ludz­kim,…

Kazania 16.11.2019

Ukrzyżuj mnie Chryste

Sio­stry i Bra­cia! Prze­czy­ta­li­śmy Sło­wo Boże z Księ­gi Mądro­ści, któ­re nas poru­sza. Gdy głę­bo­ka cisza zale­ga­ła wszyst­ko, a noc w swo­im bie­gu dosię­ga­ła poło­wy, wszech­moc­ne Twe Sło­wo…