0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 14.06.2020

Święci

Z cza­sów daw­nych, ze Sta­re­go Testa­men­tu pocho­dzą dzi­siej­sze sło­wa Pisma: wy będzie­cie Mi kró­le­stwem kapła­nów i ludem świę­tym. Tyl­ko pozor­nie to sfor­mu­ło­wa­nie na wyrost. Chrze­ści­ja­nie, z gr.…

Kazania 07.06.2020

Krzyżowi

W kon­tek­ście dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści zadaj­my sobie pyta­nie: w jaki spo­sób czy­ni­my zna­ki krzy­ża świę­te­go na co dzień? Prze­cież to zna­ki — kon­kret­ne obja­wy wia­ry w Trój­cę św. Czy dba­my…

Kazania 31.05.2020

Obdarowani

Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie, ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam”. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: „Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go!”…

Kazania 24.05.2020

Sprawni

Na lek­cji reli­gii sio­stra pyta dzie­ci: -Kto z was chce pójść do nie­ba? Wszyst­kie dzie­ci pod­no­szą ręce. Wszyst­kie oprócz Jasia. -A ty Jasiu, nie chcesz iść do nie­ba? -Na pie­cho­tę? Jak zosta­nę kosmo­nau­tą, to pole­cę…

Kazania 18.05.2020

Papiescy

Kie­dy sły­szy­my sło­wa Pana Jezu­sa spi­sa­ne przez św. Jana Apo­sto­ła prze­po­wia­da­ją­ce przy­szłość myśli­my od razu o naszych cza­sach. Jed­nak te sło­wa bez­po­śred­nio doty­czy­ły gru­py Dwu­na­stu i ich…

Kazania 10.05.2020

Liczni. W czasie epidemii

Gdy licz­ba uczniów wzra­sta­ła — tak zaczy­na­ją się dzi­siej­sze czy­ta­nia. Ten frag­ment Dzie­jów Apo­stol­skich napi­sa­ny został przez św. Łuka­sza (Dz 6,1). Nie prze­ocz­my tego uryw­ka. Liczeb­ność wier­nych rośnie…

Kazania 03.05.2020

Litanijni. W czasie epidemii

Nasza codzien­na poboż­ność wywo­dzi się z tra­dy­cji lita­nii. Świad­czą o tym choć­by nasze modli­tew­ni­ki napeł­nio­ne lita­nia­mi. Pamię­taj­my, że tra­dy­cja lita­nii zna­na jest już od śre­dnio­wie­cza.…