0:00/ 0:00
Kazania 17.03.2019

Dzwon

Co rodzi, budzi wia­rę? Co spra­wia, że czło­wiek jest wie­rzą­cy? Czy to nie sam Bóg mówi w ser­cu czło­wie­ka? Czy to nie On sam za każ­dym poru­sze­niem ser­ca, w całej tajem­ni­cy życia jest źró­dłem wia­ry? Wia­ra…

Kazania 03.03.2019

Złote usta

Chry­zo­stom — Jan Chry­zo­stom, biskup, patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la (+407) — to zapew­ne naj­więk­szy mów­ca Kościo­ła. Wprost cza­ro­wał swo­ją wymow­no­ścią. Mówił po grec­ku. Pisał, opo­wia­dał, przy­bli­żał…

Kazania 24.02.2019

Kryształ

Kościół. Dom ze szkła. Tak brzmi tytuł książ­ki tłu­ma­czo­nej na język pol­ski. Kościół. Dom ze szkła. Jak­że cie­ka­wy to pomysł — opi­sać wspól­no­tę Boga z ludź­mi jako prze­zro­czy­stą i w peł­ni trans­pa­rent­ną…

Kazania 17.02.2019

Pozłacani

Kie­dyś mądry Grek Sokra­tes — a dzia­ło się to w V wie­ku przed Chry­stu­sem — spo­tkał pew­ne­go zaro­zu­mia­łe­go mło­de­go boga­cza, żyją­ce­go zupeł­nie bez­tro­sko. Mędrzec krzyk­nął wte­dy: „Oto jesz­cze…

Kazania 10.02.2019

Kolana

Kie­dyś jeden ze zna­jo­mych pocho­dzą­cy z dale­kie­go kra­ju powie­dział mi: wy, pol­scy kato­li­cy, czę­sto klę­ka­cie na kola­na, to takie wspa­nia­łe. Jak dobrze to dzia­ła na duszę. Klę­ka­cie i ado­ru­je­cie…

Kazania 03.02.2019

Eliasz i inni

Kim jeste­ście ludzie życia kon­se­kro­wa­ne­go? Zakon­ni­ce, zakon­ni­cy, kon­se­kro­wa­ni, pustel­ni­ce i pustel­ni­cy, cze­go tak napraw­dę chce­cie od życia? Takie pyta­nia nie­rzad­ko zada­je­my. Wczo­raj obcho­dzi­li­śmy…

Kazania 27.01.2019

Uniwersytet

Ludz­kość po okre­sie szkol­nym weszła w pro­gi uni­wer­sy­te­tu. Okres szkol­ny repre­zen­tu­ją pro­ro­cy, nauczy­cie­le ludu, mędr­cy, kró­lo­wie, któ­rzy prze­czu­wa­li, że przyj­dzie kie­dyś wyraź­ne, roz­strzy­ga­ją­ce…