0:00/ 0:00
Kazania 19.08.2018

Prostaczek

Mądrość zbu­do­wa­ła sobie dom i woła na wyżyn­nych miej­scach mia­sta: „Pro­sta­czek niech tutaj przyj­dzie!” (Prz 9, 1–6). Kim jest ta Mądrość, któ­ra zbu­do­wa­ła sobie dom w gór­nym Mie­ście? Ta Mądrość z Księ­gi…

Kazania 17.08.2018

Szczenięta

Wier­ny pies Pań­ski” — ude­rza tytuł jed­nej z bio­gra­fii św. Jac­ka autor­stwa Elż­bie­ty Wia­ter. Rze­czy­wi­ście życio­rys św. Jac­ka, zało­ży­cie­la tego kon­wen­tu cha­rak­te­ry­zu­je nie­zwy­kła wier­ność…

Kazania 15.08.2018

Sen

Noc nor­mal­nie pozwa­la na sen, na odpo­czy­nek, jed­nak dzi­siej­sza poświę­co­na była wyda­rze­niu opi­sy­wa­ne­mu przez wezwa­nie tego kościo­ła. Dla­te­go nasz sen był czuj­ny. Czu­wa­my rów­nież cały ten dzień. Naj­więk­szym…

Kazania 12.08.2018

Niektórzy?

W mie­sią­cu piel­grzy­mek i ogło­szo­ne­go ape­lu bisku­pów pol­skich o trzeź­wość na nie­pod­le­głość, trze­ba powie­dzieć coś praw­dzi­we­go o nas samych, o Pola­kach: pije­my coraz wię­cej alko­ho­lu.…

Kazania 10.08.2018

Śluby

Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie na nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią św. Kla­ry, i cie­szę się z Waszych licz­nych wię­zi z kościo­łem Mariac­kim w Kra­ko­wie. Nie­je­den ornat mariac­ki nosi śla­dy pre­cy­zyj­nych…

Kazania 07.08.2018

Przemiany

Bóg jest wiel­kim spe­cja­li­stą od cudow­nych prze­mian, meta­mor­foz, trans­for­ma­cji, zmian, prze­obra­żeń. U same­go począt­ku cza­su Bóg stwo­rzył świat. On posia­da taką moc, że potra­fił prze­obra­zić nic w coś.…

Kazania 05.08.2018

Śnieg

To śnieg wska­zał pierw­szą wśród świa­ta rzym­skie­go świą­ty­nię poświę­co­ną Mat­ce Zba­wi­cie­la — San­ta Maria Mag­gio­re. Po zna­ku śnie­gu w 352 roku papież Libe­riusz w obec­no­ści ludu rzym­skie­go…