0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 15.12.2019

Pokolenia i Jezus

Za Janem Chrzci­cie­lem pyta­my co roku w cza­sie Adwen­tu: „Panie Jezu, czy Ty jesteś Tym, któ­ry ma przyjść, czy też inne­go mamy ocze­ki­wać?” (Mt 11, 2). Pyta­my, bo nie dowie­rza­my. Pyta­my, bo mamy jed­nak zaszcze­pio­ną…

Kazania 08.12.2019

Józef i tajemnica

Bóg posłał anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret, do Dzie­wi­cy poślu­bio­nej mężo­wi, imie­niem Józef, z rodu Dawi­da; a Dzie­wi­cy było na imię Mary­ja (Łk 1, 26). W tym wer­sie wyjąt­ko­wo…

Kazania 02.12.2019

Pedagog nie żyje dla siebie

Ta wia­do­mość dotar­ła do kra­ko­wian kil­ka dni temu. Ode­szła od nas do wiecz­no­ści prof. Ire­na Kału­ża. To przed jej docze­sny­mi szcząt­ka­mi modli­my się dzi­siaj. Z racji jej oso­bi­stej rela­cji do naj­star­sze­go…

Kazania 24.11.2019

Jest Królem

W świe­cie panu­je tajem­na for­mu­ła: cash is the king. Ozna­cza to mniej wię­cej tyle, że bez płyn­no­ści gotów­ko­wej nie uda się prze­pro­wa­dzać żad­nych trans­ak­cji i spraw. Jed­nak jeśli i w życiu ludz­kim,…

Kazania 16.11.2019

Ukrzyżuj mnie Chryste

Sio­stry i Bra­cia! Prze­czy­ta­li­śmy Sło­wo Boże z Księ­gi Mądro­ści, któ­re nas poru­sza. Gdy głę­bo­ka cisza zale­ga­ła wszyst­ko, a noc w swo­im bie­gu dosię­ga­ła poło­wy, wszech­moc­ne Twe Sło­wo…

Kazania 11.11.2019

Siedmiu

Zda­rzy­ło się, że sied­miu bra­ci razem z mat­ką zosta­ło schwy­ta­nych. Bito ich bicza­mi i rze­mie­nia­mi, gdyż król chciał ich zmu­sić, aby skosz­to­wa­li wie­przo­wi­ny zaka­za­nej przez Pra­wo (2 Mch 7). I tak…

Kazania 03.11.2019

Błyskotliwa kariera

Kie­dyś żył z kar­tek żyw­no­ścio­wych, teraz jest mul­ti­mi­liar­de­rem. 37-let­ni Jan Koum do Sta­nów Zjed­no­czo­nych tra­fił z Ukra­iny jako 16-latek. Jego rodzi­na led­wo wią­za­ła koniec z koń­cem i żyła…