0:00/ 0:00
Kazania 06.05.2018

Szafa

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia w uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka i dnia sku­pie­nia nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Eucha­ry­stii w Koście­le Boże­go Cia­ła na kra­kow­skim…

Kazania 03.05.2018

Królowa nie z tej bajki

Z tra­dy­cji naro­do­wej, monar­chicz­nej, czy­sto ziem­skiej zbyt czę­sto wyni­ka obraz Kró­lo­wej Pol­ski jak­by z baj­ki. Pięk­nej, wynio­słej, tro­nu­ją­cej, boga­tej damy w zło­tej koro­nie z dia­men­ta­mi,…

Kazania 29.04.2018

Patyk

Jestem paty­kiem. Wszy­scy jeste­śmy paty­ka­mi. Paty­ka­mi z wiel­kim poten­cja­łem. Jako kawał­ki krze­wu win­ne­go, przy­tknię­ci do stru­mie­nia życia, do łaski z Góry, do tajem­ni­cy stwo­rze­nia i zba­wie­nia,…

Kazania 22.04.2018

Misja 24

Sło­wo na tę nie­dzie­lę otrzy­ma­li­śmy nad­zwy­czaj pięk­ne. Dziś trwa modli­twa za powo­ła­nia i dla­te­go Sło­wo pro­wa­dzi nas do źró­deł naszych aspi­ra­cji. Cią­gle zbyt rzad­ko uświa­da­mia­my sobie, że…

Kazania 21.04.2018

Ślad Dobrego Pasterza

Dzięk­czy­nie­nie za posłu­gę Słu­gi Bożej Han­ny Hele­ny Chrza­now­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej, 21 kwiet­nia 2018 roku. Zapro­szo­no sio­stry zakon­ne mia­sta Kra­ko­wa. Sło­wo wstęp­ne ks. inf. Dariu­sza Rasia: …

Kazania 15.04.2018

Mikro-pokój

Gdy­by­śmy cier­pli­wie wyli­czy­li wszyst­kie woj­ny trwa­ją­ce w tej chwi­li na świe­cie, to z pew­no­ścią zaję­ło­by nam to parę ład­nych stron” — takie sło­wa parę lat temu wypo­wie­dział papież Fran­ci­szek.…

Kazania 08.04.2018

Sierdzie-II Niedziela Wielkanocna

Grec­kie sło­wo bap­ti­zo, tłu­ma­czy się „chrzcić”, ale dosłow­nie zna­czy po pro­stu „zanu­rzyć”. Kie­dy mówi­my „chrzczę” ozna­cza to „zanu­rzam” w śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu. Tego sło­wa może­my…