0:00/ 0:00
Kazania 12.08.2018

Niektórzy?

W mie­sią­cu piel­grzy­mek i ogło­szo­ne­go ape­lu bisku­pów pol­skich o trzeź­wość na nie­pod­le­głość, trze­ba powie­dzieć coś praw­dzi­we­go o nas samych, o Pola­kach: pije­my coraz wię­cej alko­ho­lu.…

Kazania 10.08.2018

Śluby

Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie na nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią św. Kla­ry, i cie­szę się z Waszych licz­nych wię­zi z kościo­łem Mariac­kim w Kra­ko­wie. Nie­je­den ornat mariac­ki nosi śla­dy pre­cy­zyj­nych…

Kazania 07.08.2018

Przemiany

Bóg jest wiel­kim spe­cja­li­stą od cudow­nych prze­mian, meta­mor­foz, trans­for­ma­cji, zmian, prze­obra­żeń. U same­go począt­ku cza­su Bóg stwo­rzył świat. On posia­da taką moc, że potra­fił prze­obra­zić nic w coś.…

Kazania 05.08.2018

Śnieg

To śnieg wska­zał pierw­szą wśród świa­ta rzym­skie­go świą­ty­nię poświę­co­ną Mat­ce Zba­wi­cie­la — San­ta Maria Mag­gio­re. Po zna­ku śnie­gu w 352 roku papież Libe­riusz w obec­no­ści ludu rzym­skie­go…

Kazania 30.07.2018

Sekwencja

Mam wra­że­nie, że każ­dy z nas posia­da wro­dzo­ną cie­ka­wość cudu. Każ­dy chciał­by przy­naj­mniej raz w życiu odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie: jak Bóg spra­wia cuda, jak dzie­ją się te nad­zwy­czaj­ne zda­rze­nia?…

Kazania 22.07.2018

Ostoja

Jak­że czę­sto w zabie­ga­nym świe­cie poszu­ku­je­my spo­ko­ju, waka­cji. Trwo­ni­my nie­raz czas na coraz bar­dziej ory­gi­nal­ne spo­so­by spę­dza­nia wol­nych chwil. A dziś nasz Mistrz wysy­ła nas po pro­stu na…

Kazania 01.07.2018

Zaufaj

Raz po raz nosi­my do Boga waż­ną proś­bę. Czę­sto tak bar­dzo potrze­bu­je­my Boga, że woła­my do Nie­go, nawet klę­czy­my pod­czas codzien­nych modlitw czy sta­je­my przed Nim pokor­nie w nie­dzie­lę. Każ­dy z nas…