0:00/ 0:00
Kazania 29.03.2018

Aksamitna rewolucja — Wielki Czwartek

W ten dzień doko­na­ła się rewo­lu­cja. Dosko­na­ła, bo aksa­mit­na rewo­lu­cja. Doty­czy­ła zmia­ny kul­tu Boże­go i kapłań­stwa. Z ofiar zwie­rząt, pło­dów rol­nych, czy ofiar z nie­wol­ni­ków ludz­kość…

Kazania 27.03.2018

Wszyscy jesteśmy słoikami

Kaza­nie wygło­szo­ne 26 mar­ca 2018 pod­czas dnia sku­pie­nia pra­cow­ni­ków bazy­li­ki archi­pre­zbi­te­rial­nej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie Wszy­scy jeste­śmy „sło­ika­mi”. Jak zapew­ne wie­cie, to sfor­mu­ło­wa­nie…

Kazania 24.03.2018

Szafarze de Eucharistia

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas bło­go­sła­wień­stwa nad­zwy­czaj­nych sza­fa­rzy Komu­nii św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­­ko­­wie-Łagie­w­ni­­kach Sza­farz Eucha­ry­stii…

Kazania 11.03.2018

Świat jest naszym Babilonem

Pięk­ne dziś Sło­wo. Znaj­du­je­my jak­by wiel­ką okra­sę litur­gii dnia w Psal­mie 137. Nad rze­ka­mi Babi­lo­nu sie­dzie­li­śmy, pła­cząc na wspo­mnie­nie Syjo­nu. Na topo­lach tam­tej kra­iny zawie­si­li­śmy nasze…

Kazania 05.03.2018

O ciasnocie kościoła i niedzielnym przystanku

Usły­sza­łem kie­dyś krót­kie opo­wia­da­nie pt. „O cia­sno­cie w syna­go­dze”. Tłu­ma­czył się pewien poboż­ny Żyd, iż nie może wejść do środ­ka syna­go­gi, bo od ścia­ny do ścia­ny, od góry do dołu peł­no…

Kazania 26.02.2018

Ofiara i chwała

Rocz­ni­ca Kon­fe­de­ra­cji Bar­skiej  – Msza św. u oo. Kapu­cy­nów – 25 lute­go 2018 – kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia Ofia­ra i chwa­ła. Wła­ści­wa kolej­ność, któ­rej dziś uczy nas…

Kazania 24.02.2018

Uzdrowić mowę – Msza św. dla chorych

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas Mszy św. dla cho­rych w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach Kie­dy cia­ło jest cho­re, kie­dy nie­do­ma­ga­my, kie­dy przy­cho­dzi nam…