0:00/ 0:00
Kazania 22.05.2018

Dzieciak

Potem wziął dziec­ko, posta­wił je przed nimi (Mk 9, 36). Sło­wo dnia z Ewan­ge­lii napro­wa­dza nas czy­tel­nie na roz­wią­za­nie pro­ble­mów, cię­ża­rów, zamie­szań, walk o wła­dzę wśród doro­słych. To men­tal­ność…

Kazania 20.05.2018

Oddech

Czy ktoś z was kie­dyś pró­bo­wał nie oddy­chać? Wstrzy­mać oddech? Wejść pod wodę i liczyć sekun­dy? Dużo moż­na wytrzy­mać. Ale wie­my dobrze, że bez dotle­nie­nia nie wytrzy­ma czło­wiek dłu­go. Umrze. Rekor­dzi­ści…

Kazania 16.05.2018

Łowca

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia pod­czas odpu­stu ku czci św. Andrze­ja Bobo­li u jezu­itów, w koście­le św. Bar­ba­ry  Imię nasze­go boha­te­ra dnia, z grec­kie­go czy­ta się Andréas,…

Kazania 06.05.2018

Szafa

Kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia w uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Kazi­mier­czy­ka i dnia sku­pie­nia nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy Eucha­ry­stii w Koście­le Boże­go Cia­ła na kra­kow­skim…

Kazania 03.05.2018

Królowa nie z tej bajki

Z tra­dy­cji naro­do­wej, monar­chicz­nej, czy­sto ziem­skiej zbyt czę­sto wyni­ka obraz Kró­lo­wej Pol­ski jak­by z baj­ki. Pięk­nej, wynio­słej, tro­nu­ją­cej, boga­tej damy w zło­tej koro­nie z dia­men­ta­mi,…

Kazania 29.04.2018

Patyk

Jestem paty­kiem. Wszy­scy jeste­śmy paty­ka­mi. Paty­ka­mi z wiel­kim poten­cja­łem. Jako kawał­ki krze­wu win­ne­go, przy­tknię­ci do stru­mie­nia życia, do łaski z Góry, do tajem­ni­cy stwo­rze­nia i zba­wie­nia,…

Kazania 22.04.2018

Misja 24

Sło­wo na tę nie­dzie­lę otrzy­ma­li­śmy nad­zwy­czaj pięk­ne. Dziś trwa modli­twa za powo­ła­nia i dla­te­go Sło­wo pro­wa­dzi nas do źró­deł naszych aspi­ra­cji. Cią­gle zbyt rzad­ko uświa­da­mia­my sobie, że…