0:00/ 0:00
Koncerty 17.07.2018

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbu­do­wa­nym…

Koncerty 08.07.2018

Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej, obcho­dzą­cy w bie­żą­cym roku jubi­le­usz 10-lecia swo­je­go ist­nie­nia, wspól­nie z bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy,…

Koncerty 24.06.2018

Koncert Chóru Cantata

29 czerw­ca o godz. 19.30 odbę­dzie się kon­cert jubi­le­uszo­wy Chó­ru Can­ta­ta, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my! Chór Can­ta­ta z Opo­la Lubel­skie­go obcho­dzi w tym roku 25-lecie ist­nie­nia. Został zało­żo­ny…

Koncerty 19.06.2018

Koncert chóru Allegria

W naj­bliż­szy pią­tek, tj. 22 czerw­ca 2018 r. o godz. 19.30, ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert uczniów Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia przy Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-​Wycho­waw­czym dla…

Koncerty 17.06.2018

Koncert „Jan Matejko. W rocznicę urodzin”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Jan Matej­ko. W rocz­ni­cę uro­dzin”, któ­ry odbę­dzie się 21 czerw­ca (czwar­tek) o godz. 19.30.  Kon­cert jest czę­ścią obcho­dów Roku Jana Matej­ki. Wła­śnie w …

Koncerty 17.06.2018

Koncert Cappelli Marialis i Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my 23 czerw­ca o godz. 19.30 na kon­cert Cap­pel­li Maria­lis i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia pod batu­tą Krzysz­to­fa Michał­ka.  Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­ne…

Koncerty 08.06.2018

Koncert chóru Royal Holloway

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 czerw­ca o godz. 19.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert lon­dyń­skie­go Chó­ru Founder’s Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go Roy­al Hol­lo­way.  Pod­czas kon­cer­tu chór zapre­zen­tu­je…