0:00/ 0:00

Koncerty

block-title h1

Koncerty 13.06.2017

15.06 — Koncert na Boże Ciało

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert orga­no­wy w rama­ch śród­rocz­ne­go cyklu    Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Tym razem, tuż po wie­czor­nej mszy w uro­czy­sto­ść Boże­go Cia­ła,…

Koncerty 05.06.2017

10.06. — Koncert Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert muzy­ki dwó­ch wiel­ki­ch mistrzów: Jana Seba­stia­na Bacha oraz Wol­fgan­ga Ama­de­usz Mozar­ta, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 10 czerw­ca br., o godz. 20.00. …

Koncerty 02.06.2017

04.06. — Niedzielny koncert chórów

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 4 czerw­ca br., w Uro­czy­sto­ść Zesła­nia Ducha Świę­te­go, bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Mszy św. o godz. 18.30. zapra­sza­my na kon­cert w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Wspól­nie…

Koncerty 26.05.2017

01.06. — Koncert chórów w Bazylice

W imie­niu zarzą­du Chó­ru ORGANUM pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić  na kon­cert naszy­ch chó­rów ORGANUMCANTATA oraz zespo­łu RICERCAR, a tak­że zaprzy­jaź­nio­ne­go chó­ru „LA  SETTIMA NOTA” z miej­sco­wo­ści…

Koncerty, Wydarzenia 13.05.2017

18.05 — Koncert Organowy

Mamy zaszczyt zapro­sić na kolej­ną odsło­nę Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go, któ­ra odbę­dzie się 18 maja bie­żą­ce­go roku. W rama­ch czwart­ko­we­go kon­cer­tu wystą­pi czte­rech orga­ni­stów oraz dwie sopra­nist­ki:…

Koncerty, Wydarzenia 26.04.2017

30.04 Koncert chóru męskiego z Oldenzaal z Holandii

Kon­cert chó­ru męskie­go z Olden­za­al z Holan­di. Dyry­gent: Richard von den Ben­ken

Koncerty, Wydarzenia 26.04.2017

29.04 Koncert chóru „Helsingborgs Koncerthuskör“ ze Szwecji

W naj­bliż­szą sobo­tę, 29 kwiet­nia 2017 r., o godz. 19.15.  w Bazy­li­ce Mariac­kiej wystą­pi chór Hel­sing­borgs Kon­cer­thu­skör z miej­sco­wo­ści Hel­sing­borg w Szwe­cji. Ten 50-​oso­bo­wy chór już…