0:00/ 0:00
Koncerty 19.06.2018

Koncert chóru Allegria

W naj­bliż­szy pią­tek, tj. 22 czerw­ca 2018 r. o godz. 19.30, ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert uczniów Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia przy Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szkol­no-​Wycho­waw­czym dla…

Koncerty 17.06.2018

Koncert „Jan Matejko. W rocznicę urodzin”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Jan Matej­ko. W rocz­ni­cę uro­dzin”, któ­ry odbę­dzie się 21 czerw­ca (czwar­tek) o godz. 19.30.  Kon­cert jest czę­ścią obcho­dów Roku Jana Matej­ki. Wła­śnie w …

Koncerty 17.06.2018

Koncert Cappelli Marialis i Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my 23 czerw­ca o godz. 19.30 na kon­cert Cap­pel­li Maria­lis i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia pod batu­tą Krzysz­to­fa Michał­ka.  Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­ne…

Koncerty 08.06.2018

Koncert chóru Royal Holloway

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 czerw­ca o godz. 19.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert lon­dyń­skie­go Chó­ru Founder’s Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go Roy­al Hol­lo­way.  Pod­czas kon­cer­tu chór zapre­zen­tu­je…

Koncerty 06.06.2018

Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 8 czerw­ca (pią­tek) o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej, na kon­cert chó­rów w ramach IX Kra­kow­skie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go „Cra­co­via Can­tans”. …

Koncerty 10.05.2018

Koncert London Oriana Choir

W sobot­ni wie­czór 26 maja 2018 r. o godz. 19.30 (po wie­czor­nej Mszy św.) zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Lon­don Oria­na Cho­ir z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Lon­don Oria­na Cho­ir jest jed­ną z czo­ło­wych…

Koncerty 27.04.2018

Koncert chóru męskiego z Vannes

1 maja o 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się kon­cert męskie­go chó­ru z Van­nes.  Chór męski pod batu­tą zało­ży­ciel­ki Mał­go­rza­ty Pley­ber w 2017 roku świę­to­wał 20-lecie powsta­nia.…