0:00/ 0:00
Koncerty 06.06.2018

Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 8 czerw­ca (pią­tek) o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej, na kon­cert chó­rów w ramach IX Kra­kow­skie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go „Cra­co­via Can­tans”. …

Koncerty 10.05.2018

Koncert London Oriana Choir

W sobot­ni wie­czór 26 maja 2018 r. o godz. 19.30 (po wie­czor­nej Mszy św.) zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Lon­don Oria­na Cho­ir z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Lon­don Oria­na Cho­ir jest jed­ną z czo­ło­wych…

Koncerty 27.04.2018

Koncert chóru męskiego z Vannes

1 maja o 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się kon­cert męskie­go chó­ru z Van­nes.  Chór męski pod batu­tą zało­ży­ciel­ki Mał­go­rza­ty Pley­ber w 2017 roku świę­to­wał 20-lecie powsta­nia.…

Koncerty 20.03.2018

Koncert pasyjny Cappelli Marialis

W sobo­tę, 24 mar­ca o godz. 18.00 w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, odbę­dzie się kon­cert pasyj­ny Cap­pel­li Maria­lis. Cap­pel­la Maria­lis to nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do…

Koncerty 04.01.2018

5.01.2018 r. (piątek) — Koncert „Polifonici del Marchesato”

W jutrzej­szy wie­czór, dn. 5 stycz­nia 2018 r., o godz. 19.30. odbę­dzie się kon­cert wło­skie­go chó­ru „Poli­fo­ni­ci del Mar­che­sa­to”. Chó­ral­ne Sto­wa­rzy­sze­nie „Poli­fo­ni­ci del Mar­che­sa­to” zosta­ło zało­żo­ne w 1986 roku. Na swo­im kon­cie ma już ponad 450 kon­cer­tów…

Koncerty 20.10.2017

21 października — koncert chóru Canticum

W sobot­ni wie­czór, 21 paź­dzier­ni­ka 2017 r.,  ok. godz. 19.15. (po wie­czor­nej Mszy św.), zapra­sza­my do Bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert chó­ru CANTICUM z Wiel­kiej Bry­ta­nii. W ramach kon­cer­tu w naszej Bazy­li­ce…

Koncerty 03.10.2017

Empory muzyczne Krakowa — koncert Capelli Cracoviensis

W naj­bliż­szy czwar­tek, 5 paź­dzier­ni­ka 2017 r., o godz. 19.30. zapra­sza­my do Bazy­li­ki Mariac­kiej na wyjąt­ko­wy kon­cert. Tego wie­czo­ra będzie­my gości­li Capel­lę Cra­co­vien­sis, któ­ra kon­cer­tem w naszej…