0:00/ 0:00

Koncerty

block-title h1

Koncerty 14.01.2019

Koncert chóru Canticum Iubilaeum

Ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej w sobo­tę 19 stycz­nia br. o  godzi­nie 18.30 na Mszę świę­tą z udzia­łem Chó­ru Mie­sza­ne­go Can­ti­cum Iubi­la­eum z bazy­li­ki Mat­ki Boskiej Bole­snej…

Koncerty 02.01.2019

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert Kolęd dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Prze­my­sław Bran­ny i Gabrie­la…

Koncerty, Wydarzenia 21.12.2018

Świąteczny koncert i wystawa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek „Arty­ści kra­kow­scy do szop­ki razem” 29 grud­nia 2018 roku o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej, jak rów­nież od 27 grud­nia do 6 stycz­nia 2019…

Koncerty 17.07.2018

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbu­do­wa­nym…

Koncerty 08.07.2018

Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej, obcho­dzą­cy w bie­żą­cym roku jubi­le­usz 10-lecia swo­je­go ist­nie­nia, wspól­nie z bazy­li­ką Mariac­ką zapra­sza­ją na IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy,…

Koncerty 24.06.2018

Koncert Chóru Cantata

29 czerw­ca o godz. 19.30 odbę­dzie się kon­cert jubi­le­uszo­wy Chó­ru Can­ta­ta, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my! Chór Can­ta­ta z Opo­la Lubel­skie­go obcho­dzi w tym roku 25-lecie ist­nie­nia. Został zało­żo­ny…

Koncerty 19.06.2018

Koncert chóru Allegria

W naj­bliż­szy pią­tek, tj. 22 czerw­ca 2018 r. o godz. 19.30, ser­decz­nie zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert uczniów Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia przy Spe­cjal­nym Ośrod­ku Szko­l­no-Wycho­­wa­w­czym dla…