0:00/ 0:00

Koncerty

block-title h1

Koncerty 17.06.2018

Koncert „Jan Matejko. W rocznicę urodzin”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert „Jan Matej­ko. W rocz­ni­cę uro­dzin”, któ­ry odbę­dzie się 21 czerw­ca (czwar­tek) o godz. 19.30.  Kon­cert jest czę­ścią obcho­dów Roku Jana Matej­ki. Wła­śnie w …

Koncerty 17.06.2018

Koncert Cappelli Marialis i Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my 23 czerw­ca o godz. 19.30 na kon­cert Cap­pel­li Maria­lis i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia pod batu­tą Krzysz­to­fa Michał­ka.  Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­ne…

Koncerty 08.06.2018

Koncert chóru Royal Holloway

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 czerw­ca o godz. 19.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert lon­dyń­skie­go Chó­ru Founder’s Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go Roy­al Hol­lo­way.  Pod­czas kon­cer­tu chór zapre­zen­tu­je…

Koncerty 10.05.2018

Koncert London Oriana Choir

W sobot­ni wie­czór 26 maja 2018 r. o godz. 19.30 (po wie­czor­nej Mszy św.) zapra­sza­my do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert Lon­don Oria­na Cho­ir z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Lon­don Oria­na Cho­ir jest jed­ną z czo­ło­wych…

Koncerty 27.04.2018

Koncert chóru męskiego z Vannes

1 maja o 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się kon­cert męskie­go chó­ru z Van­nes.  Chór męski pod batu­tą zało­ży­ciel­ki Mał­go­rza­ty Pley­ber w 2017 roku świę­to­wał 20-lecie powsta­nia.…

Koncerty 20.03.2018

Koncert pasyjny Cappelli Marialis

W sobo­tę, 24 mar­ca o godz. 18.00 w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, odbę­dzie się kon­cert pasyj­ny Cap­pel­li Maria­lis. Cap­pel­la Maria­lis to nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do…

Koncerty 04.01.2018

5.01.2018 r. (piątek) — Koncert „Polifonici del Marchesato”

W jutrzej­szy wie­czór, dn. 5 stycz­nia 2018 r., o godz. 19.30. odbę­dzie się kon­cert wło­skie­go chó­ru „Poli­fo­ni­ci del Mar­che­sa­to”. Chó­ral­ne Sto­wa­rzy­sze­nie „Poli­fo­ni­ci del Mar­che­sa­to”…