0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Koncerty, Ogłoszenia, Wydarzenia 27.03.2017

Koncert Chóru Queen Annes School — 1.04.2017 r. 19.30

W sobo­tę 1 kwiet­nia o godzi­nie 19.30 (po mszy świę­tej)  zapra­sza­my na kon­cert mło­dzie­żo­we­go chó­ru z Queen Anne’s Scho­ol z Anglii. Pro­gram Sta­bat Mater – Per­go­le­si Hear my Pray­er –…

1116234_10151584581742686_1685861322_o
Ogłoszenia 19.03.2017

3 Niedziela Wielkiego Postu

1.      Dzi­siaj o godz. 18.30 Msze Świę­tą odpra­wi ksią­dz Arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski. Wraz z naszym Metro­po­li­tą będzie­my modlić się w inten­cji mia­sta Kra­ko­wa oraz wszyst­ki­ch kra­ko­wian.…

IMG_0059
Ogłoszenia 11.03.2017

2 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Ofia­ra­mi do ozna­czo­ny­ch skar­bon wewnątrz Bazy­li­ki może­my wes­przeć dzie­ło pomo­cy „Ad Gen­tes”.…

hero-kaplice
Ogłoszenia 04.03.2017

1 Niedziela Wielkiego Postu

1. W trwa­ją­cym cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ne Nabo­żeń­stwa: w każ­dą nie­dzie­lę o 17.45 na Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym, a w każ­dy pią­tek o 17.30 na Dro­gę…

_3PK1930
Ogłoszenia 28.02.2017

Certyfikat jakości Trip Advisor dla Bazyliki Mariackiej

Miło nam poin­for­mo­wać, że Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advi­sor. Zapra­sza­my do odwie­dzin i podzi­wia­nia pięk­na Bazy­li­ki. Zoba­cz, kie­dy moż­na zwie­dzać…

trip-advisor-certyfikat-jakosci-kosciol-mariacki
Ogłoszenia 26.02.2017

Nabór głosów do Scholi Mariackiej

Jeśli chce­sz swo­im śpie­wem wiel­bić Pana Boga, słu­żyć litur­gii w Bazy­li­ce Mariac­kiej i potra­fi­sz czy­sto śpie­wać — zapra­sza­my do Scho­li Mariac­kiej. Scho­la ogła­sza nabór gło­sów: sopra­nów altów…

291mariacki
Ogłoszenia, Wydarzenia 26.02.2017

Odkryj Tajemnice Wielkanocy (w marcu)

Za tajem­ni­cą zawsze kry­je się skarb, bogac­two, do któ­re­go dostęp mają tyl­ko wta­jem­ni­cze­ni — ci, któ­rzy pod­ję­li wysi­łek roz­szy­fro­wa­nia sym­bo­li i zna­ków, któ­rzy przyj­rze­li się śla­dom pozo­sta­wio­nym przez poprzed­ni­ków i wsłu­cha­li we…

kosmosy baner tło