0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 24.10.2020

List Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID-19

List Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w związ­ku z nową falą pan­de­mii COVID-19 Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! W więk­szo­ści para­fii nie­dzie­la poprze­dza­ją­ca uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych…

Ogłoszenia 24.10.2020

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my…

Ogłoszenia 17.10.2020

29. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go, kapła­na – głów­ne­go patro­na archi­die­ce­zji kra­kow­skiej i mia­sta Kra­ko­wa – modli­twą…

Ogłoszenia 11.10.2020

28. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my dziś XX Dzień Papie­ski, pod hasłem Totus Tuus. Na wzór św. Jana Paw­ła II pra­gnie­my przez ręce Maryi zawie­rzać Chry­stu­so­wi całe nasze życie. W paź­dzier­ni­ku czy­ni­my to poprzez modli­twę różań­co­wą…

Ogłoszenia 04.10.2020

Episkopat o Komunii św. „na rękę”

War­sza­wa, 3 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Komu­ni­kat Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP W związ­ku z zapy­ta­niem o publicz­ne ini­cja­ty­wy kry­tycz­ne wobec Komu­nii świę­tej na…

Ogłoszenia 03.10.2020

27. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — jutro – wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej; — w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej; — w pią­tek – wspo­mnie­nie bł.…

Ogłoszenia 27.09.2020

26. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — jutro – wspo­mnie­nie św. Wacła­wa, męczen­ni­ka; — we wto­rek – świę­to świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła; —…