0:00/ 0:00
Ogłoszenia 19.08.2018

20. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: — dziś – V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski…

Ogłoszenia 12.08.2018

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na; pod­czas mszy o godz. 18.30 będzie­my modlić się wraz z arty­sta­mi…

Ogłoszenia 05.08.2018

18. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Prze­mie­nie­nie Pań­skie, odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00 będzie cele­bro­wał Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki Mariac­kiej;…

Ogłoszenia 30.07.2018

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli; — w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go; — w sobo­tę – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 21.07.2018

16. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: • Dzi­siaj przy­pa­da świę­to św. Marii Mag­da­le­ny. Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w Bazy­li­ce moż­na…

Ogłoszenia 14.07.2018

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; odpust u Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku — w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 08.07.2018

14. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze św. będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie…