0:00/ 0:00
Ogłoszenia 08.12.2019

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent w dni powsze­dnie  o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś – XIX Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi…

Ogłoszenia 30.11.2019

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty z udzia­łem wspól­not para­fial­nych, któ­re będzie­my…

Ogłoszenia 24.11.2019

34. Niedziela Zwykła — Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w orga­ni­za­cję Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Dzię­ku­je­my Insty­tu­cjom Samo­rzą­do­wym i Poza­rzą­do­wym, Poli­cji, Stra­ży…

Ogłoszenia 16.11.2019

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach kaza­nia gło­si o. Waw­rzy­niec Jawor­ski OFM w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na jesz­cze skła­dać…

Ogłoszenia 11.11.2019

32. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my obcho­dzić: — dziś – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go. Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym; — w ponie­dzia­łek – Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści.…

Ogłoszenia 02.11.2019

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza; — we wto­rek – o godz. 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; — w śro­dę…

Ogłoszenia 27.10.2019

30. Niedziela Zwykła — Rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…