0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 17.01.2021

2. Niedziela Zwykła

1. W Litur­gii Kościo­ła w tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Józe­fa Seba­stia­na Pel­cza­ra, bisku­pa; -w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy;…

Ogłoszenia 10.01.2021

Święto Chrztu Pańskiego

1. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła…

Ogłoszenia 05.01.2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. Dziś Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go: — Msze świę­te są odpra­wia­ne według porząd­ku nie­dziel­ne­go. — Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej o godz. 20.00. — W połu­dnie przed bazy­li­ką Mariac­ką nastą­pi…

Ogłoszenia 03.01.2021

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w śro­dę – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go /​​Trzech Króli/​​. Msze świę­te będą według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej…

Ogłoszenia 27.12.2020

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. Dziś świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Naszą szcze­gól­ną modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kie rodzi­ny, pro­sząc aby „były Bogiem sil­ne”. Dziś rów­nież przy­pa­da świę­to św. Jana. W koście­le…

Ogłoszenia 20.12.2020

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do czwart­ku o godz. 7.00. 2.W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w czwar­tek — Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość przy­stą­pie­nia…

Ogłoszenia 12.12.2020

3. Niedziela Adwentu — Gaudete

1. W trwa­ją­cym Adwen­cie – codzien­nie w tygo­dniu o godz. 7.00 zapra­sza­my na Rora­ty – śpie­wa­ną Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej z krót­ką homi­lią. — Nato­miast w adwen­to­we sobo­ty o godz.…