0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 23.07.2017

16 Niedziela Zwykła

1.      W litur­gii tygo­dnia: •       dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Euro­py; Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś…

Koncerty, Ogłoszenia, Wydarzenia 19.07.2017

Mariacki Festiwal Organowy

 Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców oraz gości Kra­ko­wa do Bazy­li­ki Mariac­kiej na: III Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy kon­cert 25 lip­ca Przez dwa let­nie mie­sią­ce sław­ną kra­kow­ską…

Ogłoszenia 15.07.2017

15 Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Szy­mo­na z Lip­ni­cy, kapła­na. Na godz. 20.00 zapra­sza­my do Bazy­li­ki na pierw­szy…

Ogłoszenia 09.07.2017

14 Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • we wto­rek – świę­to św. Bene­dyk­ta, opa­ta, patro­na Euro­py. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch miesz­kań­ców Kra­ko­wa i tury­stów na wyda­rze­nie „Chry­stus…

Ogłoszenia 01.07.2017

13 Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek nie­dziel­ny…

Ogłoszenia 17.06.2017

11 Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • w ponie­dzia­łek – o godz. 17.00 sakra­ment bierz­mo­wa­nia przyj­mie gru­pa naszy­ch mło­dy­ch para­fian, pole­ca­my ich modli­twom wier­ny­ch; • w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 11.06.2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś w archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej 2. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra…