0:00/ 0:00
Ogłoszenia 17.06.2018

11. Niedziela Zwykła

1. Dziś o godz. 16 przed Bazy­li­ką modli­twa w rocz­ni­cę śmier­ci Kró­la Jana III Sobie­skie­go, obroń­cy chrze­ści­jań­skiej Euro­py, nato­miast w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w litur­gii będzie­my obcho­dzić…

Ogłoszenia 12.06.2018

10. Niedziela Zwykła

1. Dziś na kra­kow­skim Ryn­ku odby­wa­ją się Dni Inte­gra­cji pod hasłem „Zwy­cię­żać Mimo Wszyst­ko”. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by. Pod­czas Mszy…

Ogłoszenia 03.06.2018

9. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Ugan­dy. Codzien­nie w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną…

Ogłoszenia 26.05.2018

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na z Can­ter­bu­ry. W archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii św. wiel­ka­noc­nej. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: ·…

Ogłoszenia 19.05.2018

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da ze Sie­ny. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać…

Ogłoszenia 14.05.2018

7. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie NMP Fatim­skiej. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:…

Ogłoszenia 05.05.2018

6. Niedziela Wielkanocna

1. Dziś przy­pa­da świę­to św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu…