0:00/ 0:00
Ogłoszenia 11.11.2019

32. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my obcho­dzić: — dziś – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go. Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym; — w ponie­dzia­łek – Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści.…

Ogłoszenia 02.11.2019

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza; — we wto­rek – o godz. 18.30 Msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; — w śro­dę…

Ogłoszenia 27.10.2019

30. Niedziela Zwykła — Rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…

Ogłoszenia 19.10.2019

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go. Roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Ochrzcze­ni i posła­ni”.…

Ogłoszenia 13.10.2019

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – XIX Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­stów Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia” moż­na wspie­rać jesz­cze dziś skła­da­jąc ofia­rę do ozna­czo­nych skar­bon oraz…

Ogłoszenia 07.10.2019

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00; — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 28.09.2019

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – świę­to św. Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Na Ryn­ku Głów­nym trwa­ją obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Ser­ca. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją do…