0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 29.03.2020

Mariacki na telefon

W cza­sie epi­de­mii w spra­wach kan­ce­la­ryj­nych i dusz­pa­ster­skich zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z naszy­mi dusz­pa­ste­rza­mi.

Ogłoszenia 29.03.2020

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, w tym wyjąt­ko­wym Wiel­kim Poście pamię­ta­my o Was szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­si­my Boga o siłę i cier­pli­wość…

Ogłoszenia 25.03.2020

Spowiedź w czasie epidemii

Ze wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce w cza­sie epi­de­mii ogra­ni­cze­nia sakra­ment poku­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej będzie moż­li­wy tyl­ko w pil­nych przy­pad­kach i z zacho­wa­niem limi­tu 5 osób przy­by­wa­ją­cych…

Ogłoszenia 21.03.2020

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, modli­my się za Was wszyst­kich w cza­sach epi­de­mii. Odpra­wia­my za Was Msze św. i łączy­my się z Wami szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych. Pro­si­my Boga o siłę…

Ogłoszenia 20.03.2020

Odpust specjalny

Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska na mocy upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca Świę­te­go posta­no­wi­ła o udzie­le­niu odpu­stu wier­nym dotknię­tym cho­ro­bą CoVID-19, a tak­że pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia, człon­kom…

Ogłoszenia 14.03.2020

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret po wpro­wa­dze­niu sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go:  W nawią­za­niu do reko­men­da­cji Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z dnia 12 mar­ca 2020 r., któ­re obo­wią­zu­ją do dnia 29 mar­ca…

Ogłoszenia 12.03.2020

Komunikat KEP

Do 29 mar­ca pod­czas Mszy św. znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać bez poda­wa­nia rąk, nale­ży powstrzy­mać się ponad­to od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknię­cie — napi­sa­ła Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji…