0:00/ 0:00
Ogłoszenia 22.09.2018

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -w ponie­dzia­łek – w koście­le Sióstr Pre­zen­tek wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Nie­wol­ni­ków; -we wto­rek – wspól­no­ta PanA­MA zapra­sza na wie­czor­ną Eucha­ry­stię…

Ogłoszenia 15.09.2018

24. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. O godz. 18.30 zapra­sza­my mło­dzież z klas 7 i 8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz 1 kla­sy Szko­ły Śred­niej,…

Ogłoszenia 09.09.2018

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – o godz. 9.00 Msza w int. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Kró­la Jana III Sobie­skie­go, któ­rą będzie cele­bro­wał bp Jan Szko­doń; -w pią­tek – świę­to…

Ogłoszenia 01.09.2018

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go. O godz. 9.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla mło­dzie­ży ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek,…

Ogłoszenia 25.08.2018

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: -dziś – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. W ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mszę…

Ogłoszenia 19.08.2018

20. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: — dziś – V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski…

Ogłoszenia 12.08.2018

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na; pod­czas mszy o godz. 18.30 będzie­my modlić się wraz z arty­sta­mi…