0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 17.06.2017

11 Niedziela Zwykła

1. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • w ponie­dzia­łek – o godz. 17.00 sakra­ment bierz­mo­wa­nia przyj­mie gru­pa naszy­ch mło­dy­ch para­fian, pole­ca­my ich modli­twom wier­ny­ch; • w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 11.06.2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś w archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej 2. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra…

Ogłoszenia 04.06.2017

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia: • dziś – w Uro­czy­sto­ść Zesła­nia Ducha Świę­te­go – moż­na uzy­skać odpu­st za odśpie­wa­nie hym­nu O Stwo­rzy­cie­lu, Duchu przyj­dź; • w ponie­dzia­łek…

Ogłoszenia 27.05.2017

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: · w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej, dzie­wi­cy. · we wto­rek o 12.00 pogrzeb w Bazy­li­ce śp. Zbi­gnie­wa…

Ogłoszenia 20.05.2017

6 Niedziela Wielkanocna

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: · w śro­dę – wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­ny­ch. · w sobo­tę – Msza św. w inten­cji…

Ogłoszenia 13.05.2017

5 Niedziela Wielkanocna

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie bł. Zofii Cze­skiej, zakon­ni­cy, zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sió­str Pre­zen­tek, a pocho­wa­nej…

Ogłoszenia 06.05.2017

4 Niedziela Wielkanocna

Dzię­ku­je­my bisku­po­wi Grze­go­rzo­wi za prze­ży­wa­ny w ubie­głym tygo­dniu czas wizy­ta­cji naszej para­fii. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: w ponie­dzia­łek – uro­czy­sto­ść…