0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 17.03.2018

5 Niedziela Wielkiego Postu

Od dzi­siaj do czwart­ku trwa­ją nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś”. Pro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski  — mnich cyster­ki. Zapra­sza­my codzien­nie…

Ogłoszenia 11.03.2018

4 Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • we wto­rek przy­pa­da pią­ta rocz­ni­ca wybo­ru…

Ogłoszenia 03.03.2018

3 Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś — przy­pa­da świę­to św. Kazi­mie­rza, kró­le­wi­cza, patro­na archi­die­ce­zji; Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w pią­tek o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w ponie­dzia­łek…

Ogłoszenia 24.02.2018

2 Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce…

Ogłoszenia 17.02.2018

1 Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w śro­dę Wiel­ko­post­ną Litur­gię Sta­cji…

Ogłoszenia 10.02.2018

6 Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – XXVI Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Tra­dy­cyj­nie w para­fii Mariac­kiej będzie­my go obcho­dzić dnia 11 kwiet­nia w tygo­dniu miło­sier­dzia. Roz­po­czy­na się…

Ogłoszenia 04.02.2018

Uleczyć gorączkę

Pra­ca w pośpie­chu, ulot­na roz­ryw­ka, powierz­chow­ne pozna­wa­nie ludzi, zdaw­ko­wa wia­ra w Boga. Bo nie ma cza­su. Gorącz­ka tego świa­ta. Gorącz­ka zło­ta jak eko­no­micz­ny impe­ra­tyw przy­śpie­sza wewnętrz­ny…