0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 30.05.2020

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. Abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta kra­kow­ski wydał dekret, któ­ry ozna­cza, że prze­sta­je obo­wią­zy­wać ogól­na dys­pen­sa od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy świę­tej. Szcze­gó­ły doku­men­tu…

Ogłoszenia 24.05.2020

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re odpra­wia­my o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza; — w czwar­tek — po…

Ogłoszenia 17.05.2020

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś i jutro — zachę­ca­my do uczest­nic­twa,…

Ogłoszenia 10.05.2020

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — w czwar­tek — świę­to św. Macie­ja, Apo­sto­ła.…

Ogłoszenia 03.05.2020

4. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia. Troszcz­my się, aby nie zabra­kło tych, któ­rzy będą gło­si­li Ewan­ge­lię; — zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki…

Ogłoszenia 26.04.2020

3. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — roz­po­czy­na­my 12. Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Pisma św., zna­jo­mość Biblii jest bowiem zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa; — w śro­dę — świę­to św.…

Ogłoszenia 18.04.2020

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15.00 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy…