0:00/ 0:00
Ogłoszenia 10.09.2017

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: •  w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jana Chry­zo­sto­ma, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; •  w czwar­tek – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go;…

Ogłoszenia 08.09.2017

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościo­ła; • w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP; Ojco­wie Kar­me­li­ci zapra­sza­ją…

Koncerty, Ogłoszenia, Wydarzenia 30.08.2017

Mariacki Festiwal Organowy

 Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy | Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców oraz gości Kra­ko­wa do Bazy­li­ki Mariac­kiej na: III Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy kon­cert 12 wrze­śnia Przez dwa let­nie mie­sią­ce sław­ną kra­kow­ską Bazy­li­kę, zna­ną przede wszyst­kim z Ołta­rza…

Ogłoszenia 27.08.2017

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Moni­ki; • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; • we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa…

Ogłoszenia 19.08.2017

20. Niedziela Zwykła

1. Z Bożej Opatrz­no­ści uro­czy­ście prze­ży­li­śmy dzień odpu­stu para­fial­ne­go; wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w to świę­to oraz tym, któ­rzy jed­no­czy­li się z nami skła­da­my z ser­ca podzię­ko­wa­nia.…

Ogłoszenia 12.08.2017

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na, w Bazy­li­ce w wigi­lię nasze­go odpu­stu w ramach Festi­wa­lu Muzy­ki Nie­zwy­kłej wystą­pi o godz.…

Ogłoszenia 10.08.2017

18. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka; w para­fii św. Flo­ria­na pogrzeb zmar­łe­go nagle ks. Mar­ka Leśnia­ka o godz. 11.00; • w śro­dę – świę­to św. Tere­sy…