0:00/ 0:00
Ogłoszenia 28.04.2018

5. Niedziela Wielkanocna

1. Obcho­dzi­my dziś Dzień męczeń­stwa ducho­wień­stwa pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Roz­po­czy­na się też nowen­na przed uro­czy­sto­ścią św. Sta­ni­sła­wa, któ­rą będzie­my odpra­wiać przed wie­czor­ną…

Ogłoszenia 21.04.2018

4. Niedziela Wielkanocna

1. Obcho­dzi­my dziś 55. Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia. W naszych modli­twach pamię­taj­my szcze­gól­nie o powo­ła­niach do życia kapłań­skie­go, kon­se­kro­wa­ne­go i misyj­ne­go. 2. W tygo­dniu…

Ogłoszenia 15.04.2018

3. Niedziela Wielkanocna

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w pią­tek – o godz. 15.00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach; • w sobo­tę 21 kwiet­nia – w ramach…

Ogłoszenia 09.04.2018

2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: · dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy ado­ra­cji;…

Ogłoszenia 31.03.2018

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. 2. W pią­tek…

Ogłoszenia 24.03.2018

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

1. Zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwa wiel­ko­post­ne: Gorz­kie Żale dzi­siaj o godz. 17.30; Dro­ga Krzy­żo­wa w Wiel­ki Pią­tek o godz. 17.30. 2. Roz­po­czy­na­jąc Wiel­ki Tydzień zapra­sza­my…

Ogłoszenia 17.03.2018

5. Niedziela Wielkiego Postu

Od dzi­siaj do czwart­ku trwa­ją nasze Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś”. Pro­wa­dzi je o. dr Jan Stru­mi­łow­ski  — mnich cyster­ki. Zapra­sza­my codzien­nie…