0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 24.05.2020

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re odpra­wia­my o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza; — w czwar­tek — po…

Ogłoszenia 17.05.2020

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś i jutro — zachę­ca­my do uczest­nic­twa,…

Ogłoszenia 10.05.2020

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — w czwar­tek — świę­to św. Macie­ja, Apo­sto­ła.…

Ogłoszenia 03.05.2020

4. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — Świa­to­wy Dzień Modlitw o Powo­ła­nia. Troszcz­my się, aby nie zabra­kło tych, któ­rzy będą gło­si­li Ewan­ge­lię; — zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki…

Ogłoszenia 26.04.2020

3. Niedziela Wielkanocna

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — roz­po­czy­na­my 12. Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do czy­ta­nia Pisma św., zna­jo­mość Biblii jest bowiem zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa; — w śro­dę — świę­to św.…

Ogłoszenia 18.04.2020

2. Niedziela Wielkanocna — Miłosierdzia Bożego

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15.00 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy…

Ogłoszenia 12.04.2020

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. 2. W pią­tek z racji uro­czy­ste­go cha­rak­te­ru okta­wy Zmar­twych­wsta­nia nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość…