0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 07.03.2020

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu: — dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na…

Ogłoszenia 29.02.2020

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygo­dniu: — dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; — w śro­dę – świę­to św. Kazi­mie­rza, patro­na Archi­die­ce­zji…

Ogłoszenia 23.02.2020

7. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu: — w śro­dę – Msze Świę­te z obrzę­dem posy­pa­nia głów popio­łem od godz. 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30. W tym dniu Kościół pole­ca…

Ogłoszenia 15.02.2020

6. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu: — dziś – do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta FIAT, któ­ra przy­go­to­wu­je się do prze­ży­cia Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Po Mszy kolej­ne spo­tka­nie w sal­ce…

Ogłoszenia 09.02.2020

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki; — we wto­rek – XXVIII Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W naszej Para­fii jak zawsze odbę­dzie się w cza­sie…

Ogłoszenia 02.02.2020

Święto Ofiarowania Pańskiego

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my XXXIV Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re poświę­ci­ły swo­je życie Bogu. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:…

Ogłoszenia 25.01.2020

3. Niedziela Zwykła

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my po raz pierw­szy Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ogło­sił ją papież Fran­ci­szek w Liście Apo­stol­skim Ape­ru­it illis, aby­śmy jesz­cze bar­dziej pochy­li­li się nad Pismem Świę­tym.…