0:00/ 0:00
Ogłoszenia 09.03.2019

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; -we wto­rek – do wspól­nej…

Ogłoszenia 07.03.2019

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go. W okre­sie naj­bliż­szych paru tygo­dni powsta­nie nowa pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji wybra­nych rzeźb i pła­sko­rzeźb ołta­rza,…

Ogłoszenia 02.03.2019

8. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – w sank­tu­arium św. Kazi­mie­rza przy ul. Refor­mac­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 16.15; -w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kazi­mie­rza, Patro­na Archi­die­ce­zji…

Ogłoszenia 24.02.2019

7. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w śro­dę – o godz. 17.00 zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na prze­słu­cha­nia do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach; -w czwar­tek – po Mszy…

Ogłoszenia 16.02.2019

6. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w czwar­tek — o godz. 19.15 kolej­na z kate­chez pt. „Kim On jest?”, orga­ni­zo­wa­nych przez Salę na Górze. O Jezu­sie jako Zba­wi­cie­lu będzie mówił ks. dr hab. Jacek…

Ogłoszenia 10.02.2019

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś — wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki; — w ponie­dzia­łek — Świa­to­wy Dzień Cho­re­go; — w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Cyry­la i Meto­de­go.…

Ogłoszenia 02.02.2019

4. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś — wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja oraz św. Oska­ra; -we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Aga­ty; -w śro­dę — wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Paw­ła…