0:00/ 0:00
Ogłoszenia 19.10.2019

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – uro­czy­stość św. Jana Kan­te­go. Roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Ochrzcze­ni i posła­ni”.…

Ogłoszenia 13.10.2019

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – XIX Dzień Papie­ski. Sty­pen­dy­stów Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia” moż­na wspie­rać jesz­cze dziś skła­da­jąc ofia­rę do ozna­czo­nych skar­bon oraz…

Ogłoszenia 07.10.2019

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – wspo­mnie­nie św. Bru­no­na. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00; — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 28.09.2019

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś – świę­to św. Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Na Ryn­ku Głów­nym trwa­ją obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Ser­ca. Orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją do…

Ogłoszenia 22.09.2019

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — dziś —  Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­re wspie­ra oso­by bez­dom­ne, ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Dzień Otwar­ty. Spo­tka­nie o godz.…

Ogłoszenia 17.09.2019

24. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: -dziś — wspo­mnie­nie NMP Bole­snej. Obcho­dzi­my Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu; -w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza i Cypria­na;…

Ogłoszenia 07.09.2019

23. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: — dziś –…