0:00/ 0:00
Ogłoszenia 27.10.2018

30. Niedziela Zwykła — rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dzi­siaj – rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…

Ogłoszenia 20.10.2018

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dziś – roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Peł­ni Ducha i posła­ni”. Jest to oka­zja do soli­dar­no­ści,…

Ogłoszenia 13.10.2018

28. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie św. Kalik­sta oraz św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que. Prze­ży­wa­my kolej­ny Dzień Papie­ski – do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na skła­dać…

Ogłoszenia 06.10.2018

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;  -we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 29.09.2018

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma. Roz­po­czy­na­my rów­nież nabo­żeń­stwa różań­co­we – zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy przez cały paź­dzier­nik o godz.…

Ogłoszenia 22.09.2018

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -w ponie­dzia­łek – w koście­le Sióstr Pre­zen­tek wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Nie­wol­ni­ków; -we wto­rek – wspól­no­ta PanA­MA zapra­sza na wie­czor­ną Eucha­ry­stię…

Ogłoszenia 15.09.2018

24. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – świę­to św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. O godz. 18.30 zapra­sza­my mło­dzież z klas 7 i 8 Szko­ły Pod­sta­wo­wej oraz 1 kla­sy Szko­ły Śred­niej,…