0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 20.09.2020

25. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — jutro – świę­to św. Mate­usza, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty; — w śro­dę – wspo­mnie­nie św. o. Pio z Pie­trel­ci­ny, kapła­na.…

Ogłoszenia 13.09.2020

24. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: -jutro – świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go; -we wto­rek – wspo­mnie­nie NMP Bole­snej; -w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków…

Ogłoszenia 06.09.2020

23. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek — Świę­to Naro­dze­nia NMP; -w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Anie­li Sala­wy, dzie­wi­cy. 2. Od przy­szłej nie­dzie­li roz­pocz­nie się…

Ogłoszenia 30.08.2020

22. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -we wto­rek — o godz.…

Ogłoszenia 23.08.2020

21. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -w ponie­dzia­łek — świę­to św. Bar­tło­mie­ja; -w śro­dę — uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej; -w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Moni­ki. Po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go…

Ogłoszenia 16.08.2020

20. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -dziś prze­ży­wa­my Dzień soli­dar­no­ści z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu. Wspo­ma­ga­jąc poszko­do­wa­nych naszy­mi modli­twa­mi może­my też przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon…

Ogłoszenia 09.08.2020

19. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -dziś — przy­pa­da świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, patron­ki Euro­py; -w ponie­dzia­łek — świę­to św. Waw­rzyń­ca; -we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Kla­ry; -w czwar­tek…