0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 21.01.2018

3 Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki; • w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go; • w czwar­tek – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła. Msze Świę­te…

Ogłoszenia 20.01.2018

Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…

Do naszych rąk tra­fi­ła naj­now­sza książ­ka o Bazy­li­ce Mariac­kiej „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”, autor­stwa kra­kow­skie­go dzien­ni­ka­rza Lesz­ka Maza­na. Jest to opo­wieść o roli,…

Ogłoszenia 13.01.2018

2 Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim obcho­dzi­my 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Pamię­taj­my…

Ogłoszenia, Wydarzenia 11.01.2018

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

W 2018 roku Sala na Górze pro­wa­dzi nowy pro­jekt for­ma­cyj­ny. Miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność i opa­no­wa­nie – te 9 owo­ców Ducha św. wymie­nio­nych przez św. Paw­ła w „Liście do Gala­tów”…

Ogłoszenia 08.01.2018

Jan Chrzciciel – za mało!

Cią­gle towa­rzy­szy nam defi­ni­cja chrztu św. jako pierw­sze­go i naj­po­trzeb­niej­sze­go sakra­men­tu. Ale co potem? Podob­nie ma się z sakra­men­tem pojed­na­nia. Uwa­ża­my go za dosyć bole­sną obsłu­gę sumie­nia,…

Ogłoszenia 07.01.2018

Święto Chrztu Pańskiego

1. Dziś koń­czy się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od jutra roz­po­czy­na się okres zwy­kły. 2. Trwa w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie…

Ogłoszenia 31.12.2017

Na koniec 2017 – Święto Św. Rodziny i Św. Sylwestra

Kra­ko­wia­nie i goście kościo­ła Mariac­kie­go! Pod­su­mo­wu­jąc prze­szłość, jak to jest w zwy­cza­ju przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze, patro­nie rado­ści prze­cho­dze­nia w nowy kalen­darz, korzy­sta­my…