0:00/ 0:00
Ogłoszenia 05.01.2019

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś – „Dzień Modli­twy i Pomo­cy Misjom”. Przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon moż­na wspie­rać dzie­ła misyj­ne. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00…

Ogłoszenia 31.12.2018

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -jutro o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2018…

Ogłoszenia 25.12.2018

Kolęda 2018/​2019

Ul. Miko­łaj­ska – 28 grud­nia (pt.), godz. 15.00 Ul. Plac Mariac­ki – 29 grud­nia (sob.), godz. 15.00 Ul. św. Jana – nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (śr.), godz. 15.00 Ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 2 stycz­nia…

Ogłoszenia 22.12.2018

4. Niedziela Adwentu

1. Trwa­my w prze­ży­wa­niu jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce. Wśród licz­nych dro­go­cen­nych wotów poja­wił się ten ostat­ni dar – wotum ks. Kar­dy­na­ła…

Ogłoszenia 15.12.2018

3. Niedziela Adwentu

1. Trwa­my w prze­ży­wa­niu jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce odda­jąc Jej cześć przy Wiel­kim Ołta­rzu. Przy tej oka­zji zachę­ca­my wier­nych do skła­da­nia…

Ogłoszenia 08.12.2018

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – XIX Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej…

Ogłoszenia 01.12.2018

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty…