0:00/ 0:00
Ogłoszenia 08.09.2017

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra Kościo­ła; • w pią­tek – świę­to Naro­dze­nia NMP; Ojco­wie Kar­me­li­ci zapra­sza­ją…

Ogłoszenia 27.08.2017

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Moni­ki; • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na, bisku­pa i dok­to­ra Kościo­ła; • we wto­rek – wspo­mnie­nie męczeń­stwa…

Ogłoszenia 19.08.2017

20. Niedziela Zwykła

1. Z Bożej Opatrz­no­ści uro­czy­ście prze­ży­li­śmy dzień odpu­stu para­fial­ne­go; wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w to świę­to oraz tym, któ­rzy jed­no­czy­li się z nami skła­da­my z ser­ca podzię­ko­wa­nia.…

Ogłoszenia 12.08.2017

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na, w Bazy­li­ce w wigi­lię nasze­go odpu­stu w ramach Festi­wa­lu Muzy­ki Nie­zwy­kłej wystą­pi o godz.…

Ogłoszenia 10.08.2017

18. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Domi­ni­ka; w para­fii św. Flo­ria­na pogrzeb zmar­łe­go nagle ks. Mar­ka Leśnia­ka o godz. 11.00; • w śro­dę – świę­to św. Tere­sy…

Ogłoszenia 31.07.2017

17. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli, zało­ży­cie­la zgro­ma­dze­nia Jezu­itów; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Ligu­arie­go, zało­ży­cie­la…

Ogłoszenia 23.07.2017

16. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii tygo­dnia: •  dzi­siaj – wspo­mnie­nie św. Bry­gi­dy, zakon­ni­cy, patron­ki Euro­py; Przez cały tydzień zachę­ca­my do modli­twy w inten­cji Misjo­na­rzy, zaś ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon…