0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 02.08.2020

18. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te są cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W roz­po­czę­tym…

Ogłoszenia 25.07.2020

17. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Joachi­ma i Anny; — w śro­dę — wspo­mnie­nie św. Mar­ty; — w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go…

Ogłoszenia 19.07.2020

16. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — od dziś — z oka­zji wspo­mnie­nia patro­na kie­row­ców i podróż­nych — będzie­my prze­ży­wać „Ogól­no­pol­ski Tydzień św. Krzysz­to­fa”. Za ini­cja­ty­wą orga­ni­za­cji…

Ogłoszenia 11.07.2020

15. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — wspo­mnie­nie św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu; — w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. pustel­ni­ków Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta; — w śro­dę…

Ogłoszenia 05.07.2020

14. Niedziela Zwykła

1. Ze smut­kiem zawia­da­mia­my, że 2 lip­ca odszedł do Domu Ojca w 84. roku życia i 60. roku kapłań­stwa ks. pra­łat dr Jan Pasier­bek. Był dłu­go­let­nim peni­ten­cja­rzem bazy­li­ki Mariac­kiej, sędzią Sądu Metro­po­li­tal­ne­go…

Ogłoszenia 02.07.2020

Zmarł ks. prałat Jan Pasierbek

Zmarł ks. pra­łat dr Jan Pasier­bek (1937−2020), wie­lo­let­ni Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz dusz­pa­sterz praw­ni­ków, któ­ry 29 czerw­ca obcho­dził 60-lecie kapłań­stwa. Modli­my…

Ogłoszenia 28.06.2020

13. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza; — jutro — uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Od ponie­dział­ku, aż do koń­ca sierp­nia, w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze…