0:00/ 0:00
Ogłoszenia 26.01.2019

3. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu uczci­my: -w ponie­dzia­łek — św. Toma­sza z Akwi­nu; -w czwar­tek — św. Jana Bosko; -w sobo­tę — świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go; w tym dniu pamię­taj­my  o oso­bach…

Ogłoszenia 20.01.2019

2. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy miłą wia­do­mość od para­fial­nych piel­grzy­mów na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży: Prze­sy­ła­my ser­decz­nie pozdro­wie­nia z Pana­my, z miej­sco­wo­ści Mona­gril­lo, gdzie prze­by­wa­my obec­nie…

Ogłoszenia 12.01.2019

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym kolo­rem…

Ogłoszenia 08.01.2019

Komunikat dot. rewitalizacji instrumentarium w bazylice

  Rząd­cy bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie od zara­nia jej ist­nie­nia trosz­czy­li się o wyso­ki poziom litur­gii, a tym samym muzy­ki litur­gicz­nej, któ­ra jest jej inte­gral­ną czę­ścią. Spra­wie tej…

Ogłoszenia 05.01.2019

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś – „Dzień Modli­twy i Pomo­cy Misjom”. Przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon moż­na wspie­rać dzie­ła misyj­ne. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00…

Ogłoszenia 31.12.2018

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -jutro o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2018…

Ogłoszenia 25.12.2018

Kolęda 2018/​2019

Ul. Miko­łaj­ska – 28 grud­nia (pt.), godz. 15.00 Ul. Plac Mariac­ki – 29 grud­nia (sob.), godz. 15.00 Ul. św. Jana – nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (śr.), godz. 15.00 Ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 2 stycz­nia…