0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 31.12.2017

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2017…

Ogłoszenia 25.12.2017

KOLĘDA 2017/​2018

Wizy­ta Dusz­pa­ster­ska ul. św. Toma­sza (nr 2 – 24) – 27 grud­nia ul. św. Toma­sza (nr 26- 33) – 30 grud­nia Mały Rynek – 2 stycz­nia ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 8 stycz­nia ul. Św. Jana nry parzy­ste- 2 stycz­nia…

Ogłoszenia 25.12.2017

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go; • we wto­rek — świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana…

Ogłoszenia 23.12.2017

Życzenia od Księdza Infułata

Ogłoszenia 23.12.2017

4 Niedziela Adwentu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. oraz moż­li­wość przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi o godz. 13.00. Niech w gro­nie rodzi­ny…

Ogłoszenia 17.12.2017

3 Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 23 grud­nia zapra­sza­my na rora­ty z krót­kim kaza­niem o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • we wto­rek do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. o godz. 18.30 zapra­sza wspól­no­ta…

Ogłoszenia 16.12.2017

2 Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent od ponie­dział­ku do sobo­ty o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Jana od Krzy­ża; • w pią­tek…