0:00/ 0:00
Ogłoszenia 11.05.2019

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – świę­to św. Macie­ja.…

Ogłoszenia 04.05.2019

3. Niedziela Wielkanocna

1. Dzi­siaj zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, dla matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Roz­po­czy­na­my rów­nież kolej­ny…

Ogłoszenia 03.05.2019

Uroczystość NMP Królowej Polski

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00. 2. W sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej…

Ogłoszenia 27.04.2019

2. Niedziela Wielkanocna

1.W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy ado­ra­cji;…

Ogłoszenia 20.04.2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. 2. W czwar­tek…

Ogłoszenia 16.04.2019

Informacja dot. bezpieczeństwa

Pozo­sta­jąc w soli­dar­no­ści z gospo­da­rza­mi kate­dry Notre Dame w Pary­żu, któ­rą odwie­dzi­li­śmy 1 grud­nia 2018 roku wraz z chó­rem Cap­pel­la Maria­lis, poda­je­my kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych…

Ogłoszenia 13.04.2019

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

1. Dziś obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży w wymia­rze die­ce­zjal­nym. Po Mszy wie­czor­nej wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie do sal­ki kate­che­tycz­nej. Mło­dzież naszej para­fii, któ­ra uczest­ni­czy­ła…