0:00/ 0:00
Ogłoszenia 30.03.2019

4. Niedziela Wielkiego Postu

1.W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, zwa­ną Laeta­re, i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;…

Ogłoszenia 23.03.2019

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; -w ponie­dzia­łek – uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia…

Ogłoszenia 16.03.2019

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce…

Ogłoszenia 09.03.2019

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; -we wto­rek – do wspól­nej…

Ogłoszenia 07.03.2019

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go. W okre­sie naj­bliż­szych paru tygo­dni powsta­nie nowa pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji wybra­nych rzeźb i pła­sko­rzeźb ołta­rza,…

Ogłoszenia 02.03.2019

8. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – w sank­tu­arium św. Kazi­mie­rza przy ul. Refor­mac­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 16.15; -w ponie­dzia­łek – świę­to św. Kazi­mie­rza, Patro­na Archi­die­ce­zji…

Ogłoszenia 24.02.2019

7. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w śro­dę – o godz. 17.00 zespół wokal­ny Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na prze­słu­cha­nia do sal­ki para­fial­nej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach; -w czwar­tek – po Mszy…