0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 20.01.2018

Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…

Do naszych rąk tra­fi­ła naj­now­sza książ­ka o Bazy­li­ce Mariac­kiej „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”, autor­stwa kra­kow­skie­go dzien­ni­ka­rza Lesz­ka Maza­na. Jest to opo­wieść o roli,…

Ogłoszenia 13.01.2018

2. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim obcho­dzi­my 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Pamię­taj­my…

Ogłoszenia, Wydarzenia 11.01.2018

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

W 2018 roku Sala na Górze pro­wa­dzi nowy pro­jekt for­ma­cyj­ny. Miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność i opa­no­wa­nie – te 9 owo­ców Ducha św. wymie­nio­nych przez św. Paw­ła w „Liście do Gala­tów”…

Ogłoszenia 07.01.2018

Święto Chrztu Pańskiego

1. Dziś koń­czy się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od jutra roz­po­czy­na się okres zwy­kły. 2. Trwa w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie…

Ogłoszenia 31.12.2017

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2017…

Ogłoszenia 25.12.2017

KOLĘDA 2017/​2018

Wizy­ta Dusz­pa­ster­ska ul. św. Toma­sza (nr 2 – 24) – 27 grud­nia ul. św. Toma­sza (nr 26- 33) – 30 grud­nia Mały Rynek – 2 stycz­nia ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 8 stycz­nia ul. Św. Jana nry parzy­ste- 2 stycz­nia…

Ogłoszenia 25.12.2017

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go; • we wto­rek — świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana…