0:00/ 0:00
Ogłoszenia 09.09.2018

23. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: -we wto­rek – o godz. 9.00 Msza w int. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go Kró­la Jana III Sobie­skie­go, któ­rą będzie cele­bro­wał bp Jan Szko­doń; -w pią­tek – świę­to…

Ogłoszenia 01.09.2018

22. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Grze­go­rza Wiel­kie­go. O godz. 9.00 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla mło­dzie­ży ze Szkół Sióstr Pre­zen­tek,…

Ogłoszenia 25.08.2018

21. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: -dziś – uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. W ramach przy­go­to­wa­nia ducho­we­go do Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji obra­zu MB Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mszę…

Ogłoszenia 19.08.2018

20. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii prze­ży­wać będzie­my: — dziś – V Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia do Łagiew­nik. Mszy o godz. 15.20 prze­wod­ni­czył będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski…

Ogłoszenia 12.08.2018

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na; pod­czas mszy o godz. 18.30 będzie­my modlić się wraz z arty­sta­mi…

Ogłoszenia 05.08.2018

18. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Prze­mie­nie­nie Pań­skie, odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00 będzie cele­bro­wał Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki Mariac­kiej;…

Ogłoszenia 30.07.2018

17. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Igna­ce­go z Loy­oli; — w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Alfon­sa Marii Ligu­orie­go; — w sobo­tę – wspo­mnie­nie…