0:00/ 0:00
Ogłoszenia 24.11.2018

34. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dziś – wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej; -w ponie­dzia­łek – na Mszy o godz. 9.00 w inten­cji Mało­pol­ski i jej miesz­kań­ców modlić się będą…

Ogłoszenia 17.11.2018

33. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach kaza­nia gło­si ks. Jacek Krze­mień w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry…

Ogłoszenia 14.11.2018

Oświadczenie ws. ochrony prawnej wizerunku bazyliki

Para­fia mariac­ka czu­je się w obo­wiąz­ku chro­nić war­to­ści wypły­wa­ją­ce z cha­rak­te­ru tego miej­sca. Para­fia jest insty­tu­cją uży­tecz­no­ści publicz­nej, wspól­no­tą reli­gij­ną, któ­rej dobre…

Ogłoszenia 10.11.2018

32. Niedziela Zwykła

1. Obcho­dzi­my dzi­siaj naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. W tym roku nabie­ra ono szcze­gól­ne­go zna­cze­nia, gdyż dokład­nie 100 lat temu, nasza Ojczy­zna odzy­ska­ła nie­pod­le­głość po 123 lat nie­wo­li.…

Ogłoszenia 03.11.2018

31. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -we wto­rek – o  godz. 18.30 msza w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w para­fial­nych wypo­min­kach; -w czwar­tek – o godz. 18.30 msza w int. Jana Matej­ki oraz…

Ogłoszenia 27.10.2018

30. Niedziela Zwykła — rocznica poświęcenia kościoła własnego

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dzi­siaj – rocz­ni­cę poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my w naszej modli­twie…

Ogłoszenia 20.10.2018

29. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dziś – roz­po­czy­na się Tydzień Misyj­ny, któ­ry w tym roku będzie­my prze­ży­wać pod hasłem „Peł­ni Ducha i posła­ni”. Jest to oka­zja do soli­dar­no­ści,…