0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 18.01.2020

2. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Dzi­siaj o godz. 15.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła cen­tral­ne nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek…

Ogłoszenia 11.01.2020

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym…

Ogłoszenia 05.01.2020

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Moż­li­wość uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii…

Ogłoszenia 29.12.2019

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym…

Ogłoszenia 27.12.2019

Kolęda

Flo­riań­ska –  nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (czw.), godz. 15 Flo­riań­ska –  nume­ry nie­pa­rzy­ste – 3 stycz­nia (pt.) godz. 16 Pijar­ska, Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, Szew­ska, Wiśl­na,…

Ogłoszenia 25.12.2019

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go – ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce wspie­ra­my chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych w Syrii; -w czwar­tek…

Ogłoszenia 23.12.2019

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do wtor­ku o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek — Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość…