0:00/ 0:00
Ogłoszenia 14.07.2018

15. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Góry Kar­mel – NMP Szka­plerz­nej; odpust u Ojców Kar­me­li­tów na Pia­sku — w śro­dę – wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 08.07.2018

14. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana z Dukli. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze św. będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie…

Ogłoszenia 30.06.2018

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6 do 11 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek…

Ogłoszenia 24.06.2018

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: · w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jed­na Dru­ży­na – Jeden Cel!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę…

Ogłoszenia 17.06.2018

11. Niedziela Zwykła

1. Dziś o godz. 16 przed Bazy­li­ką modli­twa w rocz­ni­cę śmier­ci Kró­la Jana III Sobie­skie­go, obroń­cy chrze­ści­jań­skiej Euro­py, nato­miast w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w litur­gii będzie­my obcho­dzić…

Ogłoszenia 12.06.2018

10. Niedziela Zwykła

1. Dziś na kra­kow­skim Ryn­ku odby­wa­ją się Dni Inte­gra­cji pod hasłem „Zwy­cię­żać Mimo Wszyst­ko”. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by. Pod­czas Mszy…

Ogłoszenia 03.06.2018

9. Niedziela Zwykła

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Ugan­dy. Codzien­nie w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną…