0:00/ 0:00
Ogłoszenia 06.07.2019

14. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.…

Ogłoszenia 29.06.2019

13. Niedziela Zwykła

1. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku aż do koń­ca sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o 18.30. Porzą­dek…

Ogłoszenia 22.06.2019

12. Niedziela Zwykła

1. Co dzień w okta­wie Boże­go Cia­ła zapra­sza­my na wie­czor­ną Mszę św. i pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazy­li­ki. W czwar­tek na zakoń­cze­nie obcho­dów odpra­wi­my nabo­żeń­stwo z pro­ce­sją…

Ogłoszenia 15.06.2019

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii wiel­ka­noc­nej. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go;…

Ogłoszenia 08.06.2019

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – 40. rocz­ni­ca wizy­ty Jana Paw­ła II w bazy­li­ce Mariac­kiej; -w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie…

Ogłoszenia 01.06.2019

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -nowen­nę ku czci Ducha Świę­te­go. Zapra­sza­my przez cały tydzień o godz. 18.00 do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej; -w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych…

Ogłoszenia 26.05.2019

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś –przy­pa­da wspo­mnie­nie…