0:00/ 0:00
Ogłoszenia 11.03.2018

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • we wto­rek przy­pa­da pią­ta rocz­ni­ca wybo­ru…

Ogłoszenia 03.03.2018

3. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś — przy­pa­da świę­to św. Kazi­mie­rza, kró­le­wi­cza, patro­na archi­die­ce­zji; Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w pią­tek o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w ponie­dzia­łek…

Ogłoszenia 24.02.2018

2. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dzi­siej­sza nie­dzie­la obcho­dzo­na jest jako Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Poprzez ofia­ry skła­da­ne do ozna­ko­wa­nych skar­bon w bazy­li­ce…

Ogłoszenia 17.02.2018

1. Niedziela Wielkiego Postu

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: • dziś i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, a w piąt­ki o 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa; • w śro­dę Wiel­ko­post­ną Litur­gię Sta­cji…

Ogłoszenia 10.02.2018

6. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – XXVI Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Tra­dy­cyj­nie w para­fii Mariac­kiej będzie­my go obcho­dzić dnia 11 kwiet­nia w tygo­dniu miło­sier­dzia. Roz­po­czy­na się…

Ogłoszenia 03.02.2018

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Aga­ty; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy; • w sobo­tę – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 27.01.2018

4. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu; • we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej…