0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 09.02.2020

5. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Scho­la­sty­ki; — we wto­rek – XXVIII Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W naszej Para­fii jak zawsze odbę­dzie się w cza­sie…

Ogłoszenia 02.02.2020

Święto Ofiarowania Pańskiego

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my XXXIV Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re poświę­ci­ły swo­je życie Bogu. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my:…

Ogłoszenia 25.01.2020

3. Niedziela Zwykła

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my po raz pierw­szy Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ogło­sił ją papież Fran­ci­szek w Liście Apo­stol­skim Ape­ru­it illis, aby­śmy jesz­cze bar­dziej pochy­li­li się nad Pismem Świę­tym.…

Ogłoszenia 18.01.2020

2. Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Dzi­siaj o godz. 15.00 w Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła cen­tral­ne nabo­żeń­stwo eku­me­nicz­ne. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek…

Ogłoszenia 11.01.2020

Święto Chrztu Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś, w Świę­to Chrztu nasze­go Zba­wi­cie­la, koń­czy się okres Naro­dze­nia Pań­skie­go, a od jutra roz­po­czy­na się czas zwy­kły odzna­cza­ją­cy się zie­lo­nym…

Ogłoszenia 05.01.2020

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Moż­li­wość uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii…

Ogłoszenia 29.12.2019

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — we wto­rek – o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym…