0:00/ 0:00
Ogłoszenia 15.06.2019

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii wiel­ka­noc­nej. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go;…

Ogłoszenia 08.06.2019

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – 40. rocz­ni­ca wizy­ty Jana Paw­ła II w bazy­li­ce Mariac­kiej; -w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie…

Ogłoszenia 01.06.2019

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -nowen­nę ku czci Ducha Świę­te­go. Zapra­sza­my przez cały tydzień o godz. 18.00 do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej; -w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych…

Ogłoszenia 26.05.2019

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś –przy­pa­da wspo­mnie­nie…

Ogłoszenia 19.05.2019

5. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – pod­czas Mszy św. o godz.…

Ogłoszenia 11.05.2019

4. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek – świę­to św. Macie­ja.…

Ogłoszenia 04.05.2019

3. Niedziela Wielkanocna

1. Dzi­siaj zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, dla matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Roz­po­czy­na­my rów­nież kolej­ny…