0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 03.12.2017

1 Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty…

Ogłoszenia 03.12.2017

Spuśćcie rosę niebiosa – msze roratnie

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je wier­nych do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w Bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Ogłoszenia 26.11.2017

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś o godz. 14.00 Msza św. w int. Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, któ­rą cele­bro­wał będzie Metro­po­li­ta Kra­kow­ski Abp Marek Jędra­szew­ski; • w ponie­dzia­łek…

Ogłoszenia 19.11.2017

33 Niedziela Zwykła

1. Prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Ubo­gich – na Mszach św. kaza­nia gło­si ks. Miro­sław Tosza ze wspól­no­ty Betle­jem słu­żą­cej potrze­bu­ją­cym, w ramach trwa­ją­cych od czwart­ku reko­lek­cji. Jesz­cze dziś…

Ogłoszenia 17.11.2017

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W czwar­tek uro­czy­stą mszą świę­tą z udzia­łem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go roz­po­czę­ły się w Bazy­li­ce Mariac­kiej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”. Odby­wa­ją się one…

Ogłoszenia 13.11.2017

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści” – napi­sał…

Ogłoszenia 12.11.2017

Kazanie na 32. Niedzielę Zwykłą

Gdy plan życia runął – 1.  Świa­to­wy Dzień Ubo­gich Ks. Sta­niek, wybit­ny homi­le­ta kra­kow­ski, kie­dyś do pierw­sze­go czy­ta­nia z dzi­siej­szej nie­dziel­nej litur­gii z Księ­gi Mądro­ści 6, dopo­wie­dział…