0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 27.12.2019

Kolęda

Flo­riań­ska –  nume­ry parzy­ste – 2 stycz­nia (czw.), godz. 15 Flo­riań­ska –  nume­ry nie­pa­rzy­ste – 3 stycz­nia (pt.) godz. 16 Pijar­ska, Szcze­pań­ska, Pl. Szcze­pań­ski, Szew­ska, Wiśl­na,…

Ogłoszenia 25.12.2019

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go – ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce wspie­ra­my chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych w Syrii; -w czwar­tek…

Ogłoszenia 23.12.2019

4. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my do wtor­ku o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -we wto­rek — Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Ostat­nia Msza św. o godz. 11.00, a moż­li­wość…

Ogłoszenia 15.12.2019

3. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent w dni powsze­dnie o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś – rocz­ni­ca koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej…

Ogłoszenia 08.12.2019

2. Niedziela Adwentu

1. Zapra­sza­my na rora­ty, któ­re cele­bru­je­my przez cały Adwent w dni powsze­dnie  o godz. 7.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś – XIX Dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi…

Ogłoszenia 30.11.2019

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty z udzia­łem wspól­not para­fial­nych, któ­re będzie­my…

Ogłoszenia 24.11.2019

34. Niedziela Zwykła — Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w orga­ni­za­cję Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Dzię­ku­je­my Insty­tu­cjom Samo­rzą­do­wym i Poza­rzą­do­wym, Poli­cji, Stra­ży…