0:00/ 0:00
Ogłoszenia 03.05.2019

Uroczystość NMP Królowej Polski

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00. 2. W sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej…

Ogłoszenia 27.04.2019

2. Niedziela Wielkanocna

1.W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — prze­ży­wa­jąc świę­to Miło­sier­dzia Boże­go oraz roz­po­czy­na­jąc kolej­ny Tydzień Miło­sier­dzia zapra­sza­my o godz. 15 do modli­twy Koron­ką w kapli­cy ado­ra­cji;…

Ogłoszenia 20.04.2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny, czy­li jutro, Msze św. będą odpra­wia­ne jak w nie­dzie­le. Naszy­mi ofia­ra­mi wspie­ra­my w tym dniu Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. 2. W czwar­tek…

Ogłoszenia 16.04.2019

Informacja dot. bezpieczeństwa

Pozo­sta­jąc w soli­dar­no­ści z gospo­da­rza­mi kate­dry Notre Dame w Pary­żu, któ­rą odwie­dzi­li­śmy 1 grud­nia 2018 roku wraz z chó­rem Cap­pel­la Maria­lis, poda­je­my kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych…

Ogłoszenia 13.04.2019

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

1. Dziś obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży w wymia­rze die­ce­zjal­nym. Po Mszy wie­czor­nej wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie do sal­ki kate­che­tycz­nej. Mło­dzież naszej para­fii, któ­ra uczest­ni­czy­ła…

Ogłoszenia 06.04.2019

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­ją się nasze reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta. Popro­wa­dzi je Sta­ni­sław Nowak – domi­ni­ka­nin z lubel­skie­go klasz­to­ru, dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki…

Ogłoszenia 30.03.2019

4. Niedziela Wielkiego Postu

1.W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — dziś w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, zwa­ną Laeta­re, i w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Gorz­kie Żale o godz. 17.30, w piąt­ki o godz. 17.30 Dro­ga Krzy­żo­wa;…