0:00/ 0:00
Wydarzenia 19.08.2019

Buduj z nami historię

DBAMYTRZY INSTRUMENTY W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne…

Wydarzenia 18.08.2019

Poświęcenie dzwonu „Józef z Nazaretu”

15 sierp­nia o godz. 18.30 w dzień odpu­stu para­fial­ne­go i uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wzię­cia NMP  arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski poświę­cił nowy mariac­ki dzwon „Józef z Naza­re­tu”.  „Swo­ją…

Wydarzenia 01.07.2019

Mariacki i ludzie. Pan Ślazyk

Przez 25 lat oso­by odwie­dza­ją­ce bazy­li­kę Mariac­ką były wita­ne przez uśmiech­nię­tą postać z dłu­gi­mi siwy­mi wło­sa­mi, ubra­ną w kolo­ro­wą kami­zel­kę ozdo­bio­ną tar­cza­mi szkol­ny­mi. Każ­de­go,…

Wydarzenia 18.06.2019

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła Mariac­kie­go. Na swo­je miej­sce wró­ci w grud­niu br. po prze­pro­wa­dze­niu koniecz­nych…

Wydarzenia 08.06.2019

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Wzo­ro­wo odpo­wie­dział na wia­rę w Boga, któ­ry jest miło­ścią, ponie­waż wła­śnie w miło­ści Boga odnaj­dy­wał świa­tło życia i pokój ser­ca” — tak o bł. Micha­le Gie­droy­ciu mówił 8 czerw­ca…

Wydarzenia 31.05.2019

Nowy mariacki dzwon „Józef z Nazaretu”

31 maja 2019 w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy dzwon „Józef z Naza­re­tu”. Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie kościo­ła Mariac­kie­go.  Nowy dzwon nosi imię św. Józe­fa z Naza­re­tu…

Wydarzenia 24.05.2019

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Ser­decz­nie zapra­sza­my na „baj­ko­wy” Dzień Dziec­ka z bazy­li­ką Mariac­ką 1 czerw­ca (sobo­ta).  O godz. 11.00 odbę­dzie się Msza św. z kaza­niem dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cym o baj­kach i legen­dach…