0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 21.03.2018

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Kra­ków 21/​​03/​​2018 Komu­ni­kat ws. ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym w 2018 roku W związ­ku z pla­no­wa­ny­mi w tym roku inten­syw­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi i bada­nia­mi sce­ny głów­nej…

Wydarzenia 15.03.2018

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! 🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️😁😍 z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! 😊 Będzie to, jak…

Wydarzenia 11.03.2018

Świat jest naszym Babilonem

Pięk­ne dziś Sło­wo. Znaj­du­je­my jak­by wiel­ką okra­sę litur­gii dnia w Psal­mie 137. Nad rze­ka­mi Babi­lo­nu sie­dzie­li­śmy, pła­cząc na wspo­mnie­nie Syjo­nu. Na topo­lach tam­tej kra­iny zawie­si­li­śmy…

Wydarzenia 09.03.2018

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne w Bazylice Mariackiej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE O. dr Jan Stru­mi­łow­ski 18–22 mar­ca 2018 Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś” (1Sm 3, 6) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: nie­dzie­la 18 mar­ca Kaza­nia…

Wydarzenia 05.03.2018

O ciasnocie kościoła i niedzielnym przystanku

Usły­sza­łem kie­dyś krót­kie opo­wia­da­nie pt. „O cia­sno­cie w syna­go­dze”. Tłu­ma­czył się pewien poboż­ny Żyd, iż nie może wejść do środ­ka syna­go­gi, bo od ścia­ny do ścia­ny, od góry do dołu peł­no…

Wydarzenia 02.03.2018

Cappella Marialis w Bazylice Mariackiej w Krakowie

W naszej Bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go. Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny…

Wydarzenia 26.02.2018

Ofiara i chwała

Rocz­ni­ca Kon­fe­de­ra­cji Bar­skiej  – Msza św. u oo. Kapu­cy­nów – 25 lute­go 2018 – kaza­nie wygło­szo­ne przez ks. inf. Dariu­sza Rasia  Ofia­ra i chwa­ła. Wła­ści­wa kolej­ność, któ­rej dziś…