0:00/ 0:00
Wydarzenia 14.09.2018

Nie ma takiego jak Jezus … — wczasorekolekcje dla chorych

Był to pięk­ny czas odro­dze­nia róż­nych sił, moment, kie­dy czło­wiek mógł spo­koj­nie spoj­rzeć na swo­ją codzien­ność – nie zawsze łatwą do udźwi­gnię­cia” – tak roz­po­czy­na swo­je świa­dec­two pani Doro­ta…

Wydarzenia 10.09.2018

Dołącz do Cappelli Marialis!

Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków na prze­słu­cha­nia 14 wrze­śnia 2018 o godz. 18.30.  Zgło­sze­nia i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod adre­sem mailo­wym: cappellamarialis@​mariacki.​com…

Wydarzenia 16.08.2018

Odpust fary krakowskiej

Ks. inf. Dariusz Raś: W roku set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez naszą Ojczy­znę, 50 lat po koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku iko­ny czę­sto­chow­skiej, przy­by­wa­my na odpust fary kra­kow­skiej…

Wydarzenia 15.08.2018

Adoracja Sierpniowa #12 WYBRAŁEM CIĘ! feat. niemaGOtu

Kocha­ni! Zapra­sza­my Was na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. Już 30. sierp­nia, jak zawsze w Bazy­li­ce Mariac­kiej w samym ser­du­chu Kra­ko­wa! 😉 To będzie ostat­nia Ado­ra­cja… z cyklu rocz­ne­go oczy­wi­ście.…

Wydarzenia 09.08.2018

Bazylika przyjazna jerzykom (We’re swift friendly)

Kra­kow­skie pta­ki to nie tyl­ko gołę­bie, cho­ciaż to one jako pierw­sze sta­ją nam przed ocza­mi, gdy myśli­my o fru­wa­ją­cych stwo­rze­niach nad Ryn­kiem Głów­nym. Jed­nak przez kil­ka wio­sen­no-​let­nich mie­się­cy,…

Wydarzenia 23.07.2018

Adoracja Lipcowa #11 ODERWIJ SIĘ!

RZUĆ WSZYSTKO I… PRZYJDŹ NA ADORACJĘ! 😀 Kocha­ni, waka­cje trwa­ją i to też dosko­na­ły czas, by spę­dzić go Panem Jezu­sem. 😉 I z Wami też! ODERWIJ SIĘ! Czy­li jak porzu­cić to wszyst­ko, co spra­wia, że…

Wydarzenia 06.07.2018

Kalendarz na 2019 rok

Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rza na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny mariac­kiej. Moż­li­wość zaku­pu w zakry­stii, w kasie bile­to­wej oraz w skle­pie Arkos.