0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 21.05.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Pre­zen­ta­cja sta­no­wi krót­kie wpro­wa­dze­nie do książ­ki Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej zna­leźć moż­na wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje o wszyst­kich sied­miu mariac­kich dzwo­nach oraz licz­ne…

Wydarzenia 19.05.2018

Wit Stwosz i jego dzieła w różnych „Kontekstach”

W dniach 14–15 maja odby­ło się spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie badaw­czo-​kon­ser­wa­tor­skim ołta­rza Wita Stwo­sza w latach 2015–2021. Semi­na­rium nauko­we „Kon­tek­sty”…

Wydarzenia 17.05.2018

Adoracja Majowa #09 Jest CUDownie!

Nasi naj­mil­si! WYJĄTKOWO w tym mie­sią­cu zapra­sza­my Was na Ado­ra­cję tydzień wcze­śniej. 🙂 Mamy nadzie­ję, że to Wam nie pokrzy­żu­je pla­nów, że dacie radę wpaść 24. Maja do Bazy­li­ki! 😀 Mamy Maj, mie­siąc…

Wydarzenia 07.05.2018

Pro­ce­sja na Skałkę

Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! Zbli­ża się uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Przy­go­to­wu­je­my się do niej, prze­ży­wa­jąc…

Wydarzenia 27.04.2018

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska

Moja pra­ca, to nie tyl­ko mój zawód, ale – powo­ła­nie. Powo­ła­nie to zro­zu­miem, jeśli prze­nik­nę i przy­swo­ję sobie sło­wa Chry­stu­sa: „nie przy­sze­dłem, aby mnie słu­żo­no, ale abym słu­żył” – mówi­ła…

Wydarzenia 27.04.2018

Spotkanie z twórcą książki „Dzwony kościoła Mariackiego”

26 kwiet­nia w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z Andrze­jem Boch­nia­kiem – twór­cą książ­ki „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na…

Wydarzenia 18.04.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” Andrze­ja Boch­nia­ka to naj­now­sza…