0:00/ 0:00
Wydarzenia 08.11.2018

Hymn z wieży Mariackiej

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści z wie­ży Mariac­kiej w samo połu­dnie, tuż przed hej­na­łem, popły­ną dźwię­ki Mazur­ka Dąbrow­skie­go.…

Wydarzenia 08.11.2018

Program 2. ŚDU

Pierw­szy Świa­to­wy Dzień Ubo­gich był dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dużym darem spo­tka­nia i bli­sko­ści z „bra­tem nasze­go Boga” – czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. W trak­cie…

Wydarzenia 04.11.2018

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na 2. ŚDU

Umi­ło­wa­ni Archi­die­ce­zja­nie, Tej jesie­ni obcho­dzi­my jubi­le­usze wyda­rzeń, któ­re na trwa­łe odmie­ni­ły histo­rię naszej zie­mi. Naj­pierw wybór kra­kow­skie­go metro­po­li­ty, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły…

Wydarzenia 17.10.2018

Adoracja Październikowa #02 BEZWARUNKOWA.

KOCHANI!! 🙂 W ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z Panem! 🙂 Star­tu­je­my z odkry­wa­niem na nowo, wydo­by­wa­niem na zewnątrz z nas owo­ców Ducha Świę­te­go. Zaczy­na­my…

Wydarzenia 16.10.2018

Spotkania na Górze 2: Szkoła budowania relacji

Ubie­gło­rocz­ne doświad­cze­nie Spo­tkań na Górze było nie­zwy­kle owoc­ne, dla­te­go ten rok aka­de­mic­ki chce­my roz­po­cząć w bazy­li­ce Mariac­kiej rów­nie inten­syw­nie: od 4-tygo­dnio­wych reko­lek­cji w mie­ście. Tema­tem naszych roz­wa­żań i modli­twy…

Wydarzenia 07.10.2018

Za tym wszystkim kryje się Bóg

W 40. rocz­ni­cę wybo­ru Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą i zdo­by­cia przez Wan­dę Rut­kie­wicz naj­wyż­sze­go szczy­tu Zie­mi, oraz w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści,…

Wydarzenia 28.09.2018

Mistrz i Katarzyna

W Pała­cu Bisku­pa Era­zma Cioł­ka zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”. Moż­na na niej podzi­wiać m.in. sześć z ośmiu kwa­ter reta­bu­lum z cyklem…