0:00/ 0:00
Wydarzenia 06.07.2018

Kalendarz na 2019 rok

Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rza na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny mariac­kiej. Moż­li­wość zaku­pu w zakry­stii, w kasie bile­to­wej oraz w skle­pie Arkos. 

Wydarzenia 17.06.2018

Adoracja Czerwcowa #10 Jedna Drużyna, Jeden Cel!

Kocha­ni! 😀 nie­sa­mo­wi­cie bar­dzo się cie­szy­my, że może­my Was zapro­sić na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. JEDNA DRUŻYNA — JEDEN CEL! 😉 O co cho­dzi? W momen­cie, kie­dy świat emo­cjo­nu­je się…

Wydarzenia 14.06.2018

Niedziela z Leszkiem Mazanem

Redak­tor Leszek Mazan po nie­dziel­nych Mszach świę­tych (9.00 -14.00) w kruch­cie kościo­ła Mariac­kie­go tj. w kapli­cy św. Anto­nie­go, zwa­nej kapli­cą zło­czyń­ców, będzie pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą…

Wydarzenia 09.06.2018

Laudacja

9 czerw­ca Archi­pre­zbi­te­ro­wi Bazy­li­ki Mariac­kej ks. inf. Dariu­szo­wi Rasio­wi nada­ny został tytuł Hono­ro­we­go Bra­ta Kur­ko­we­go.  Czci­god­ny Księ­że Archi­pre­zbi­te­rze Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie,…

Wydarzenia 02.06.2018

Chleb umacniający jedność — Boże Ciało 2018

Wydarzenia 21.05.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Pre­zen­ta­cja sta­no­wi krót­kie wpro­wa­dze­nie do książ­ki Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej zna­leźć moż­na wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje o wszyst­kich sied­miu mariac­kich dzwo­nach oraz licz­ne…

Wydarzenia 19.05.2018

Wit Stwosz i jego dzieła w różnych „Kontekstach”

W dniach 14–15 maja odby­ło się spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie badaw­czo-​kon­ser­wa­tor­skim ołta­rza Wita Stwo­sza w latach 2015–2021. Semi­na­rium nauko­we „Kon­tek­sty”…