0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 22.10.2020

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Aktu­al­ny czas bynaj­mniej nie koja­rzy się z „bez­tro­ską“. Nie­pew­na sytu­acja epi­de­micz­na, jesien­na chan­dra czy desz­czo­wa pogo­da nie uła­twia­ją. Jed­nak jest Ktoś, kto chce z nami te wszel­kie tro­ski nosić.…

Wydarzenia 11.10.2020

Potrzeba miłować

Pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych Mszy św. w bazy­li­ce kaza­nie gło­sił ks. Jacek Krze­mień, kape­lan Wspól­no­ty Chleb Życia. W homi­lii ks. Jacek Krze­mień mówił o dro­dze czło­wie­ka do nie­ba. „Nie wystar­czy…

Wydarzenia 02.10.2020

Rewitalizacja instrumentarium kościoła Mariackiego

W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne od kil­ku lat przez…

Wydarzenia 02.10.2020

Przebudowa organów głównych

Od 2015 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej pro­wa­dzo­ne są pra­ce nad pro­jek­tem rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium. Obec­nie moder­ni­zo­wa­ne są orga­ny głów­ne. Pla­no­wa­ne zakoń­cze­nie prac to II poło­wa 2021 roku. …

Wydarzenia 18.08.2020

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Kocha­ni, ostat­ni czwar­tek zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go pra­gnie­my Was zapro­sić na spo­tka­nie z Panem Jezu­sem 😀 Wyjąt­ko­we, nie­za­stą­pio­ne jest każ­de spo­tka­nie z Bogiem 💙 W tym mie­sią­cu…

Wydarzenia 27.06.2020

Pierwsza płyta Cappelli Marialis

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że uka­za­ła się pierw­sza pły­ta zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej — Cap­pel­li Maria­lis. Zapra­sza­my ser­decz­nie na kon­cert 27 czerw­ca o godz. 19.30, któ­ry poprze­dzi…

Wydarzenia 19.06.2020

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Dro­dzy, przed nami ostat­nie spo­tka­nie w naszym rocz­nym cyklu Ado­ra­cji 🙂 Od wrze­śnia ub.r. przy­glą­da­my się histo­riom ludzi, któ­rzy spo­tka­li Jezu­sa na swo­jej dro­dze życia i któ­re ich cał­ko­wi­cie…