0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 29.03.2018

Święte Triduum Paschalne

Zachę­ca­my do udzia­łu w Świę­tym Tri­du­um Pas­chal­nym w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Od czwart­ku do sobo­ty Litur­gia o godz. 19.00. W każ­dy z tych dni, Litur­gię wzbo­ga­cać będzie Scho­la Mariac­ka. W czwar­tek…

Wydarzenia 21.03.2018

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Kra­ków 21/​​03/​​2018 Komu­ni­kat ws. ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym w 2018 roku W związ­ku z pla­no­wa­ny­mi w tym roku inten­syw­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi i bada­nia­mi sce­ny głów­nej…

Wydarzenia 15.03.2018

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! 🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️😁😍 z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! 😊 Będzie to, jak…

Wydarzenia 09.03.2018

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE O. dr Jan Stru­mi­łow­ski 18–22 mar­ca 2018 Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś” (1Sm 3, 6) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: nie­dzie­la 18 mar­ca Kaza­nia na Mszach…

Wydarzenia 02.03.2018

Cappella Marialis w bazylice Mariackiej

W naszej bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go. Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny…

Wydarzenia 20.02.2018

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

​Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej dobie­gła koń­ca. Wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie do Kra­ko­wa. Za nami ponad tydzień wie­lu ducho­wych prze­żyć, wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su i wspa­nia­łych chwil. Dzię­ku­je­my…

Wydarzenia 19.02.2018

Dzień 9. i 10. pielgrzymki do Ziemi Świętej

Powo­li wra­ca­my do Kra­ko­wa, ale po dro­dze zwie­dzi­li­śmy jesz­cze Czer­wo­ny Kanion i Obser­wa­to­rium Mor­skie w Ejla­cie. Dzi­siaj spa­ce­ro­wa­li­śmy nad morzem, łapiąc pro­mie­nie słoń­ca. Natu­ra zachwy­ca…