0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 17.02.2018

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

12 lute­go w Audi­to­rium Mak­si­mum UJ odbył się wykład ojca Ada­ma Szu­sta­ka „Pach­ni­dła”. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia były wspól­no­ty mariac­kie. „Pach­ni­dła” to cykl kon­fe­ren­cji domi­ni­ka­ni­na…

Wydarzenia 16.02.2018

Dzień 8. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzi­siej­szy dzień roz­po­czę­li­śmy od poran­nej Mszy świę­tej w Beta­nii, czy­li w miej­sco­wo­ści Mar­ty, Marii i Łaza­rza. Następ­nie odwie­dzi­li­śmy Jery­cho, odpo­czę­li­śmy nad Morzem Mar­twym i zwie­dzi­li­śmy…

Wydarzenia 15.02.2018

Dzień 7. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Za nami kolej­ny inten­syw­ny dzień zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. O poran­ku uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej w Bet­fa­ge. Potem uda­li­śmy się do kościo­łów: Pater Noster i Domi­nus Fle­vit, czy­li miej­sca…

Wydarzenia 14.02.2018

Dzień 6. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Ten nie­zwy­kły dzień w roku — Śro­dę Popiel­co­wą — począ­tek Wiel­kie­go Postu, zaczę­li­śmy od zoba­cze­nia Ogro­du Get­se­ma­ni i Mszy świę­tej. Potem odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą śla­da­mi Pana…

Wydarzenia 13.02.2018

Dzień 5. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzi­siaj przez pada­ją­cy deszcz zwie­dzi­li­śmy tyl­ko Betle­jem. Odwie­dzi­li­śmy Pole Paste­rzy i Bazy­li­kę Naro­dze­nia Pań­skie­go. Dotknę­li­śmy cho­ciaż przez chwi­lę lśnią­cej meta­lo­wej gwiaz­dy w posadz­ce …

Wydarzenia 12.02.2018

Dzień 4. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień zaczął się od Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie. Potem odwie­dzi­li­śmy Kanę Gali­lej­ską, a tak­że sta­ro­żyt­ne mia­sto por­to­we Akkę. W Haj­fie uda­li­śmy…

Wydarzenia 12.02.2018

Pachnidła w Krakowie — wykład o. Adama Szustaka

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję o. Ada­ma Szu­sta­ka OP z cyklu „Pach­ni­dła” — o budo­wa­niu związ­ków i miło­ści. Wyda­rze­nie będzie mia­ło miej­sce w sali Audi­to­rium Maxi­mum UJ przy ul. Krup­ni­czej…