0:00/ 0:00
Wydarzenia 08.06.2019

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Wzo­ro­wo odpo­wie­dział na wia­rę w Boga, któ­ry jest miło­ścią, ponie­waż wła­śnie w miło­ści Boga odnaj­dy­wał świa­tło życia i pokój ser­ca” — tak o bł. Micha­le Gie­droy­ciu mówił 8 czerw­ca…

Wydarzenia 31.05.2019

Nowy mariacki dzwon „Józef z Nazaretu”

31 maja 2019 w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy dzwon „Józef z Naza­re­tu”. Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie kościo­ła Mariac­kie­go.  Nowy dzwon nosi imię św. Józe­fa z Naza­re­tu…

Wydarzenia 24.05.2019

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Ser­decz­nie zapra­sza­my na „baj­ko­wy” Dzień Dziec­ka z bazy­li­ką Mariac­ką 1 czerw­ca (sobo­ta).  O godz. 11.00 odbę­dzie się Msza św. z kaza­niem dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cym o baj­kach i legen­dach…

Wydarzenia 07.05.2019

Nasza pracownia konserwatorska

6 maja 2019 roku zosta­ła poświę­co­na i otwar­ta przez metro­po­li­tę kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go nowa pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska para­fii mariac­kiej. Znaj­du­je się ona na trze­cim…

Wydarzenia 23.04.2019

Adoracja kwietniowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 25 kwiet­nia 2019 o godz. 18.30. Przyjdź, zary­zy­kuj! Jezus wszel­ki nasz grzech wziął na sie­bie, na krzyż, a otwar­ty…

Wydarzenia 20.04.2019

Wielkanocne życzenia

Jest to ta sama noc, w któ­rej nie­gdyś ojców naszych, synów Izra­ela, wywio­dłeś z Egip­tu i prze­pro­wa­dzi­łeś suchą nogą przez Morze Czer­wo­ne. Jest to zatem ta noc, któ­ra świa­tłem ogni­ste­go słu­pa roz­pro­szy­ła ciem­no­ści grze­chu, a teraz…

Wydarzenia 17.04.2019

Dla Notre Dame zabrzmi Półzygmunt

17 kwiet­nia o godz. 18.50 jako wyraz soli­dar­no­ści z Fran­cu­za­mi będą biły dzwo­ny w Pol­sce i w Euro­pie. Z naszej „kra­kow­skiej Notre Dame” dla pary­skiej Notre Dame zabrzmi naj­więk­szy z mariac­kich dzwo­nów — Pół­zyg­munt. …