0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 31.01.2017

Jak sobie poradzić z rozproszeniem na Mszy? — 9.02.2017

Roz­pro­sze­nia doty­ka­ją nie tyl­ko tych, dla któ­ry­ch Msza jest nie­zro­zu­mia­ła i nud­na. Tak­że kie­dy mamy w sobie szcze­re pra­gnie­nie uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii, one czę­sto „ata­ku­ją” i wyda­je się, że wszyst­ko,…

tyspfkmm7g-ricardo-viana WWW
Koncerty, Wydarzenia 16.01.2017

Koncert Kolęd — Mariacki Festiwal Organowy

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 stycz­nia o godz. 19:30 zapra­sza­my na kolej­ny wie­czór muzycz­ny z cyklu „Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy — Kon­cer­ty Czwart­ko­we”.

Mariacki Festiwal Organowy
Wydarzenia 02.01.2017

Dlaczego na ślubie nie będzie Alleluja ze „Shreka”? — 12.01.2017

Jak się ma współ­cze­sna muzy­ka kościel­na?  Jest z nią lepiej czy gorzej niż jesz­cze kil­ka wie­ków temu? Podo­ba się nam czy nie? Woli­my sta­re, naboż­ne, choć nie­co nie­raz ckli­we pie­śni czy może żywe utwo­ry gra­ne…

organs-www
Wydarzenia 11.12.2016

Piątkowe roraty ze scholą o 7.00 rano

Przez cały adwent w piąt­ki o godz. 7.00 cele­bru­je­my rora­ty przy świe­ca­ch w wyciem­nio­nej Bazy­li­ce. W litur­gii uczest­ni­czy Scho­la Mariac­ka i inne wspól­no­ty mariac­kie. Przed Mszą św. moż­na pobrać świe­cę z kosza…

dsc04046
Wydarzenia 07.12.2016

Dlaczego tak mało siedzimy na Mszy i jak mam trzymać ręce? — 8.12.2016

Na kola­na­ch czy na sto­ją­co, na rękę czy do ust, ręce zło­żo­ne na pier­sia­ch czy jak do pacie­rza…? Boże, cze­mu to nie jest prost­sze… No wła­śnie: co na to wszyst­ko Pan Bóg? Czy napraw­dę wyma­ga od nas prze­strze­ga­nia…

184330543_88931c5f74_o2
Wydarzenia 21.11.2016

Adoracja #03 Poznaj Moje Imię

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 24 listo­pa­da, o godz. 19:30 odbę­dzie się kolej­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu naszej wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście”. Roz­wa­żać będzie­my kolej­ny…

o_franciszek
Koncerty, Wydarzenia 11.11.2016

chór Katedry Warszawskiej w ramach XII Dni Muzyki Kościelnej — 20.11.2016 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my 20 listo­pa­da 2016 r. o godz. 19:30 na kon­cert muzy­ki sakral­nej w wyko­na­niu chó­ru Kate­dry War­szaw­skiej. Wyda­rze­nie w rama­ch XII Dni Muzy­ki Sakral­nej.

DSC_0001