0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 27.06.2020

Pierwsza płyta Cappelli Marialis

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że uka­za­ła się pierw­sza pły­ta zespo­łu wokal­ne­go bazy­li­ki Mariac­kiej — Cap­pel­li Maria­lis. Zapra­sza­my ser­decz­nie na kon­cert 27 czerw­ca o godz. 19.30, któ­ry poprze­dzi…

Wydarzenia 19.06.2020

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Dro­dzy, przed nami ostat­nie spo­tka­nie w naszym rocz­nym cyklu Ado­ra­cji 🙂 Od wrze­śnia ub.r. przy­glą­da­my się histo­riom ludzi, któ­rzy spo­tka­li Jezu­sa na swo­jej dro­dze życia i któ­re ich cał­ko­wi­cie…

Wydarzenia 26.05.2020

Otwieramy!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, 1 czerw­ca otwie­ra­my wnę­trze bazy­li­ki Mariac­kiej dla zwie­dza­ją­cych.  Bazy­li­kę Mariac­ką będzie moż­na zwie­dzać…

Wydarzenia 19.04.2020

Modlitwa w „mariackich Łagiewnikach”

Dzi­siaj, po uro­czy­stej sumie uda­li­śmy się do „mariac­kich Łagiew­nik”. Po odczy­ta­niu modli­twy do Boże­go Miło­sier­dzia odśpie­wa­li­śmy supli­ka­cję „Świę­ty Boże…” i zawie­rzy­li­śmy się w pie­śni…

Wydarzenia 12.04.2020

Wielkanocne życzenia

Wesel­cie się już, zastę­py Anio­łów, w nie­bie: wesel­cie się, słu­dzy Boga. Nie­chaj zabrzmią dzwo­ny gło­szą­ce zba­wie­nie, gdy Król tak wiel­ki odno­si zwy­cię­stwo! Raduj się, zie­mio, opro­mie­nio­na tak nie­zmier­nym bla­skiem, a oświe­co­na jasno­ścią…

Wydarzenia 29.03.2020

Rekolekcje „Dla głodnych”

Nie­ty­po­we w tym roku reko­lek­cje dla mia­sta w cza­sie epi­de­mii pt. „Dla głod­nych”, odby­ły się od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia 2020 roku. O rodza­jach gło­du pod­czas zara­zy mówił bibli­sta…

Wydarzenia 26.03.2020

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 26 mar­ca 2020 od godz. 18.30