0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 20.02.2018

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

​Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej dobie­gła koń­ca. Wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie do Kra­ko­wa. Za nami ponad tydzień wie­lu ducho­wych prze­żyć, wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su i wspa­nia­łych chwil. Dzię­ku­je­my…

Wydarzenia 19.02.2018

Dzień 9 i 10 pielgrzymki do Ziemi Świętej

Powo­li wra­ca­my do Kra­ko­wa, ale po dro­dze zwie­dzi­li­śmy jesz­cze Czer­wo­ny Kanion i Obser­wa­to­rium Mor­skie w Ejla­cie. Dzi­siaj spa­ce­ro­wa­li­śmy nad morzem, łapiąc pro­mie­nie słoń­ca. Natu­ra zachwy­ca…

Wydarzenia 17.02.2018

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

12 lute­go w Audi­to­rium Mak­si­mum UJ odbył się wykład ojca Ada­ma Szu­sta­ka „Pach­ni­dła”. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia były wspól­no­ty mariac­kie. „Pach­ni­dła” to cykl kon­fe­ren­cji domi­ni­ka­ni­na…

Wydarzenia 16.02.2018

Dzień 8 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzi­siej­szy dzień roz­po­czę­li­śmy od poran­nej Mszy świę­tej w Beta­nii, czy­li w miej­sco­wo­ści Mar­ty, Marii i Łaza­rza. Następ­nie odwie­dzi­li­śmy Jery­cho, odpo­czę­li­śmy nad Morzem Mar­twym i zwie­dzi­li­śmy…

Wydarzenia 15.02.2018

Dzień 7 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Za nami kolej­ny inten­syw­ny dzień zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. O poran­ku uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej w Bet­fa­ge. Potem uda­li­śmy się do kościo­łów: Pater Noster i Domi­nus Fle­vit, czy­li miej­sca…

Wydarzenia 14.02.2018

Dzień 6 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Ten nie­zwy­kły dzień w roku — Śro­dę Popiel­co­wą — począ­tek Wiel­kie­go Postu, zaczę­li­śmy od zoba­cze­nia Ogro­du Get­se­ma­ni i Mszy świę­tej. Potem odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą śla­da­mi Pana…

Wydarzenia 13.02.2018

Dzień 5 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzi­siaj przez pada­ją­cy deszcz zwie­dzi­li­śmy tyl­ko Betle­jem. Odwie­dzi­li­śmy Pole Paste­rzy i Bazy­li­kę Naro­dze­nia Pań­skie­go. Dotknę­li­śmy cho­ciaż przez chwi­lę lśnią­cej meta­lo­wej gwiaz­dy w posadz­ce …