0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 26.05.2020

Otwieramy!

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa, 1 czerw­ca otwie­ra­my wnę­trze bazy­li­ki Mariac­kiej dla zwie­dza­ją­cych.  Bazy­li­kę Mariac­ką będzie moż­na zwie­dzać…

Wydarzenia 19.04.2020

Modlitwa w „mariackich Łagiewnikach”

Dzi­siaj, po uro­czy­stej sumie uda­li­śmy się do „mariac­kich Łagiew­nik”. Po odczy­ta­niu modli­twy do Boże­go Miło­sier­dzia odśpie­wa­li­śmy supli­ka­cję „Świę­ty Boże…” i zawie­rzy­li­śmy się w pie­śni…

Wydarzenia 12.04.2020

Wielkanocne życzenia

Wesel­cie się już, zastę­py Anio­łów, w nie­bie: wesel­cie się, słu­dzy Boga. Nie­chaj zabrzmią dzwo­ny gło­szą­ce zba­wie­nie, gdy Król tak wiel­ki odno­si zwy­cię­stwo! Raduj się, zie­mio, opro­mie­nio­na tak nie­zmier­nym bla­skiem, a oświe­co­na jasno­ścią…

Wydarzenia 29.03.2020

Rekolekcje „Dla głodnych”

Nie­ty­po­we w tym roku reko­lek­cje dla mia­sta w cza­sie epi­de­mii pt. „Dla głod­nych”, odby­ły się od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia 2020 roku. O rodza­jach gło­du pod­czas zara­zy mówił bibli­sta…

Wydarzenia 26.03.2020

Adoracja Najświętszego Sakramentu online

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 26 mar­ca 2020 od godz. 18.30 

Wydarzenia 22.03.2020

Chrystus uRODZINY | #07 Zobacz więcej!

Kocha­ni, my w ostat­nim cza­sie jak­by zamknię­ci w swo­jej izdeb­ce. 🙂 Co robi­my? Roz­ma­wia­my z Tatą. Modli­my. Pości­my. W tym mie­sią­cu nasza wspól­no­ta obcho­dzi #8 uro­dzi­ny, za co chce­my dzię­ko­wać…

Wydarzenia 14.02.2020

Wystawa „Cud światła — średniowieczne witraże”

W Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie moż­na podzi­wiać wysta­wę „Cud świa­tła – witra­że śre­dnio­wiecz­ne w Pol­sce”. Rdzeń wysta­wy sta­no­wią czter­na­sto­wiecz­ne witra­że z kościo­ła Mariac­kie­go.…