0:00/ 0:00
Wydarzenia 07.05.2018

Pro­ce­sja na Skałkę

Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! Zbli­ża się uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski i Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Przy­go­to­wu­je­my się do niej, prze­ży­wa­jąc…

Wydarzenia 27.04.2018

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska

Moja pra­ca, to nie tyl­ko mój zawód, ale – powo­ła­nie. Powo­ła­nie to zro­zu­miem, jeśli prze­nik­nę i przy­swo­ję sobie sło­wa Chry­stu­sa: „nie przy­sze­dłem, aby mnie słu­żo­no, ale abym słu­żył” – mówi­ła…

Wydarzenia 27.04.2018

Spotkanie z twórcą książki „Dzwony kościoła Mariackiego”

26 kwiet­nia w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z Andrze­jem Boch­nia­kiem – twór­cą książ­ki „Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na…

Wydarzenia 18.04.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” Andrze­ja Boch­nia­ka to naj­now­sza…

Wydarzenia 15.04.2018

Adoracja Kwietniowa #08 Daj się porwać!

Chry­stus Zmar­twych­wstał! Witaj­cie Kocha­ni! 😊 Z wiel­kim wytę­sk­nie­niem wycze­ku­je­my następ­nej Ado­ra­cji oraz spo­tka­nia z Wami, a to wszyst­ko już nie­ba­wem. 😇 Otóż w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca…

Wydarzenia 29.03.2018

Święte Triduum Paschalne

Zachę­ca­my do udzia­łu w Świę­tym Tri­du­um Pas­chal­nym w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Od czwart­ku do sobo­ty Litur­gia o godz. 19.00. W każ­dy z tych dni, Litur­gię wzbo­ga­cać będzie Scho­la Mariac­ka. W czwar­tek…

Wydarzenia 21.03.2018

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Kra­ków 21/​​03/​​2018 Komu­ni­kat ws. ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym w 2018 roku W związ­ku z pla­no­wa­ny­mi w tym roku inten­syw­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi i bada­nia­mi sce­ny głów­nej…