0:00/ 0:00
Jubileusz, Wydarzenia 14.12.2018

50-lecie Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

W sobo­tę, 15 grud­nia 2018 r. o godz. 18.30 odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Mszy św. prze­wod­ni­czył…

Wydarzenia 02.12.2018

Cappella Marialis w katedrze Notre-Dame

1 grud­nia w pary­skiej kate­drze Notre-Dame odbył się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis z bazy­li­ki Mariac­kiej i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie, w ramach obcho­dów…

Wydarzenia 02.12.2018

Na roraty

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je nas do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Wydarzenia 19.11.2018

Spotkanie z pielgrzymem

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 listo­pa­da po Mszy św. o godz. 18.30 do sal­ki kate­che­tycz­nej na spo­tka­nie z Toma­szem Jędrze­jew­skim — człon­kiem wspól­no­ty mariac­kiej Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, któ­ry…

Wydarzenia 08.11.2018

Hymn z wieży Mariackiej

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści z wie­ży Mariac­kiej w samo połu­dnie, tuż przed hej­na­łem, popły­ną dźwię­ki Mazur­ka Dąbrow­skie­go.…

Wydarzenia 08.11.2018

Program 2. ŚDU

Pierw­szy Świa­to­wy Dzień Ubo­gich był dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej dużym darem spo­tka­nia i bli­sko­ści z „bra­tem nasze­go Boga” – czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. W trak­cie…

Wydarzenia 04.11.2018

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na 2. ŚDU

Umi­ło­wa­ni Archi­die­ce­zja­nie, Tej jesie­ni obcho­dzi­my jubi­le­usze wyda­rzeń, któ­re na trwa­łe odmie­ni­ły histo­rię naszej zie­mi. Naj­pierw wybór kra­kow­skie­go metro­po­li­ty, kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły…