0:00/ 0:00
Wydarzenia 15.03.2018

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! 🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️😁😍 z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! 😊 Będzie to, jak…

Wydarzenia 09.03.2018

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne w Bazylice Mariackiej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE O. dr Jan Stru­mi­łow­ski 18–22 mar­ca 2018 Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś” (1Sm 3, 6) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: nie­dzie­la 18 mar­ca Kaza­nia…

Wydarzenia 02.03.2018

Cappella Marialis w Bazylice Mariackiej w Krakowie

W naszej Bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go. Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny…

Wydarzenia 20.02.2018

Pielgrzymka śladami Pana Jezusa

​Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej dobie­gła koń­ca. Wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie do Kra­ko­wa. Za nami ponad tydzień wie­lu ducho­wych prze­żyć, wspól­nie spę­dzo­ne­go cza­su i wspa­nia­łych chwil. Dzię­ku­je­my…

Wydarzenia 19.02.2018

Dzień 9 i 10 pielgrzymki do Ziemi Świętej

Powo­li wra­ca­my do Kra­ko­wa, ale po dro­dze zwie­dzi­li­śmy jesz­cze Czer­wo­ny Kanion i Obser­wa­to­rium Mor­skie w Ejla­cie. Dzi­siaj spa­ce­ro­wa­li­śmy nad morzem, łapiąc pro­mie­nie słoń­ca. Natu­ra zachwy­ca…

Wydarzenia 17.02.2018

Pachnidła w Krakowie — po spotkaniu

12 lute­go w Audi­to­rium Mak­si­mum UJ odbył się wykład ojca Ada­ma Szu­sta­ka „Pach­ni­dła”. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi spo­tka­nia były wspól­no­ty mariac­kie. „Pach­ni­dła” to cykl kon­fe­ren­cji domi­ni­ka­ni­na…

Wydarzenia 16.02.2018

Dzień 8 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Masada

Dzi­siej­szy dzień roz­po­czę­li­śmy od poran­nej Mszy świę­tej w Beta­nii, czy­li w miej­sco­wo­ści Mar­ty, Marii i Łaza­rza. Następ­nie odwie­dzi­li­śmy Jery­cho, odpo­czę­li­śmy nad Morzem Mar­twym i zwie­dzi­li­śmy…