0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 30.11.2019

Adwent

Roz­po­czy­na się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je nas do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Wydarzenia 07.11.2019

Odnawiane dzieła w pracowni konserwatorskiej

W naszej pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej pochy­la­my się nie tyl­ko nad obra­za­mi na pod­ło­żu drew­nia­nym, ale tak­że nad dzie­ła­mi na płót­nie, rzeź­ba­mi czy złot­nic­twem. Pra­cu­je­my nad obiek­ta­mi z bazy­li­ki,…

Wydarzenia 04.11.2019

W samym sercu

Naj­now­sza książ­ka wydaw­nic­twa Mariac­kie­go autor­stwa Micha­ła Jakub­czy­ka „W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie” jest opar­tą na fak­tach i doku­men­tach pró­bą opo­wie­dze­nia…

Wydarzenia 04.11.2019

3. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trze­ci odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczest­nic­twa…

Wydarzenia 25.09.2019

Spotkanie ekspertów

W dniach 24–25 wrze­śnia 2019 odby­ło się  spo­tka­nie mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie bada­w­czo-kon­se­r­wa­­to­r­skim ołta­rza Wita Stwo­sza w latach 2015–2021. Jak co…

Wydarzenia 23.09.2019

Dołącz do nas!

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich kra­ko­wian i gości do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Pisma świę­te­go pod­czas codzien­nych litur­gii w naszym koście­le. Zachę­ca­my rów­nież do dołą­cze­nia do Służ­by…

Wydarzenia 17.09.2019

Sensacyjne odkrycie!

Pod­czas trwa­ją­cych prac bada­w­czo-kon­se­r­wa­­to­r­skich ołta­rza Wita Stwo­sza odsło­nię­to i odczy­ta­no datę 1486 znaj­du­ją­cą się na boku apo­sto­ła — św. Jaku­ba, pod­trzy­mu­ją­ce­go zasy­pia­ją­cą Mary­ję. Data…