0:00/ 0:00
Wydarzenia 15.08.2018

Adoracja Sierpniowa #12 WYBRAŁEM CIĘ! feat. niemaGOtu

Kocha­ni! Zapra­sza­my Was na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. Już 30. sierp­nia, jak zawsze w Bazy­li­ce Mariac­kiej w samym ser­du­chu Kra­ko­wa! 😉 To będzie ostat­nia Ado­ra­cja… z cyklu rocz­ne­go oczy­wi­ście.…

Wydarzenia 09.08.2018

Bazylika przyjazna jerzykom (We’re swift friendly)

Kra­kow­skie pta­ki to nie tyl­ko gołę­bie, cho­ciaż to one jako pierw­sze sta­ją nam przed ocza­mi, gdy myśli­my o fru­wa­ją­cych stwo­rze­niach nad Ryn­kiem Głów­nym. Jed­nak przez kil­ka wio­sen­no-​let­nich mie­się­cy,…

Wydarzenia 23.07.2018

Adoracja Lipcowa #11 ODERWIJ SIĘ!

RZUĆ WSZYSTKO I… PRZYJDŹ NA ADORACJĘ! 😀 Kocha­ni, waka­cje trwa­ją i to też dosko­na­ły czas, by spę­dzić go Panem Jezu­sem. 😉 I z Wami też! ODERWIJ SIĘ! Czy­li jak porzu­cić to wszyst­ko, co spra­wia, że…

Wydarzenia 06.07.2018

Kalendarz na 2019 rok

Zachę­ca­my do naby­cia kalen­da­rza na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny mariac­kiej. Moż­li­wość zaku­pu w zakry­stii, w kasie bile­to­wej oraz w skle­pie Arkos. 

Wydarzenia 17.06.2018

Adoracja Czerwcowa #10 Jedna Drużyna, Jeden Cel!

Kocha­ni! 😀 nie­sa­mo­wi­cie bar­dzo się cie­szy­my, że może­my Was zapro­sić na kolej­ne spo­tka­nie z Panem. JEDNA DRUŻYNA — JEDEN CEL! 😉 O co cho­dzi? W momen­cie, kie­dy świat emo­cjo­nu­je się…

Wydarzenia 14.06.2018

Niedziela z Leszkiem Mazanem

Redak­tor Leszek Mazan po nie­dziel­nych Mszach świę­tych (9.00 -14.00) w kruch­cie kościo­ła Mariac­kie­go tj. w kapli­cy św. Anto­nie­go, zwa­nej kapli­cą zło­czyń­ców, będzie pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą…

Wydarzenia 09.06.2018

Laudacja

9 czerw­ca Archi­pre­zbi­te­ro­wi Bazy­li­ki Mariac­kej ks. inf. Dariu­szo­wi Rasio­wi nada­ny został tytuł Hono­ro­we­go Bra­ta Kur­ko­we­go.  Czci­god­ny Księ­że Archi­pre­zbi­te­rze Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie,…