0:00/ 0:00
Wydarzenia 17.10.2018

Adoracja Październikowa #02 BEZWARUNKOWA.

KOCHANI!! 🙂 W ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie z Panem! 🙂 Star­tu­je­my z odkry­wa­niem na nowo, wydo­by­wa­niem na zewnątrz z nas owo­ców Ducha Świę­te­go. Zaczy­na­my…

Wydarzenia 16.10.2018

Spotkania na Górze 2: Szkoła budowania relacji

Ubie­gło­rocz­ne doświad­cze­nie Spo­tkań na Górze było nie­zwy­kle owoc­ne, dla­te­go ten rok aka­de­mic­ki chce­my roz­po­cząć w bazy­li­ce Mariac­kiej rów­nie inten­syw­nie: od 4-tygo­dnio­wych reko­lek­cji w mie­ście. Tema­tem naszych roz­wa­żań i modli­twy…

Wydarzenia 07.10.2018

Za tym wszystkim kryje się Bóg

W 40. rocz­ni­cę wybo­ru Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą i zdo­by­cia przez Wan­dę Rut­kie­wicz naj­wyż­sze­go szczy­tu Zie­mi, oraz w 100. rocz­ni­cę odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści,…

Wydarzenia 28.09.2018

Mistrz i Katarzyna

W Pała­cu Bisku­pa Era­zma Cioł­ka zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”. Moż­na na niej podzi­wiać m.in. sześć z ośmiu kwa­ter reta­bu­lum z cyklem…

Wydarzenia 26.09.2018

Dom Wspólnoty Chleb Życia w Bronowicach

22 wrze­śnia otwar­ty został Dom Wspól­no­ty Chleb Życia w Bro­no­wi­cach przy ul. Pod Strze­chą 31a. Wie­lu dobrych ludzi pomo­gło z opusz­czo­ne­go domo­stwa uczy­nić dom dla ubo­gich, para­fie kra­kow­skie kwe­sto­wa­ły,…

Wydarzenia 14.09.2018

Nie ma takiego jak Jezus … — wczasorekolekcje dla chorych

Był to pięk­ny czas odro­dze­nia róż­nych sił, moment, kie­dy czło­wiek mógł spo­koj­nie spoj­rzeć na swo­ją codzien­ność – nie zawsze łatwą do udźwi­gnię­cia” – tak roz­po­czy­na swo­je świa­dec­two pani Doro­ta…

Wydarzenia 10.09.2018

Dołącz do Cappelli Marialis!

Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków na prze­słu­cha­nia 14 wrze­śnia 2018 o godz. 18.30.  Zgło­sze­nia i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod adre­sem mailo­wym: cappellamarialis@​mariacki.​com…