0:00/ 0:00
Wydarzenia 14.04.2019

Święte Triduum Paschalne

Zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. …

Wydarzenia 10.04.2019

Władysław Ślazyk. Postać z ołtarza

Wła­dy­sław Śla­zyk (1907−1985) – przez 25 lat opro­wa­dzał zwie­dza­ją­cych po koście­le Mariac­kim. W swo­jej kami­zel­ce i pele­ry­nie ozdo­bio­nej tar­cza­mi szkol­ny­mi był barw­ną wizy­tów­ką nie tyl­ko…

Wydarzenia 08.04.2019

Reanimacja zranionego świata — rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta”, któ­re odbę­dą się od 7 do 11 kwiet­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej. Popro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Stach Nowak. …

Wydarzenia 23.03.2019

Adoracja Marcowa

Zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję „Już dobrze!”, w naj­bliż­szy czwar­tek (28 mar­ca) o godz. 18.30. W mar­cu będzie o.. dobro­ci!  Pan Bóg chce nam prze­ka­zać, że jest DOBRY. On szu­ka nas, zagi­nio­nych,…

Wydarzenia 08.03.2019

Kim On jest? Katecheza o Bogu i Człowieku

Zapra­sza­my ser­decz­nie w czwar­tek 14 mar­ca na kolej­ną kate­che­zę orga­ni­zo­wa­ną przez Salę na Górze.  Cykl kate­chez doty­czy oso­by Jezu­sa Chry­stu­sa. Tym razem, chce­my na Nie­go spoj­rzeć jako na Boga —…

Wydarzenia 06.03.2019

Spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich kra­ko­wian, księ­ży, sio­stry zakon­ne, pra­cow­ni­ków bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wspól­no­ty mariac­kie do kościo­ła św. Mar­ka na piąt­ko­wą Eucha­ry­stię o godz. 18.30. W ten…

Wydarzenia 04.03.2019

Bajki mariackie

Skąd się wzię­ły wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Kie­dy i dla­cze­go Karol Woj­ty­ła po raz pierw­szy odwie­dził Kra­ków? Na te wszyst­kie…