0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 11.01.2020

Jubileusz 700-lecia gotyckiego kościoła Mariackiego

Gotyc­ki kościół Mariac­ki ma już 700 lat. O obcho­dach tego jubi­le­uszu roz­ma­wia­my z ks. infu­ła­tem Dariu­szem Rasiem. Jakub Drath, LoveKraków.pl: Dzwon Józef z Naza­re­tu od począt­ku stycz­nia przy­po­mi­na…

Wydarzenia 10.01.2020

Zagrabiony-odzyskany

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nową książ­ką „Zagra­­bio­­ny-odzy­­ska­­ny. Histo­ria powro­tu ołta­rza Wita Stwo­sza do Kra­ko­wa”. Odsła­nia ona nie­zna­ne kuli­sy dra­ma­tycz­nych losów Mariac­kie­go…

Wydarzenia 04.01.2020

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le…

Wydarzenia 03.01.2020

130-lecie chóru „Hasło”

O pie­śni nasza brzmij wszerz i wzdłuż! I w górę wznoś się ku nie­bios bram!… Rado­ści życia siłą swą wzmóż! A dusze pro­wadź, gdzie Bóg jest Sam! Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” dzia­ła­ją­ce…

Wydarzenia 24.12.2019

Świąteczne życzenia

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia łączą rodzi­ny. W te dni wie­lu połą­czy­ło się i razem cie­szą się świę­ta­mi Jezu­sa. Szlak Betle­jem łączy bowiem naj­trwa­lej. Nie zgub­my go. Wspól­nie śpie­waj­my kolę­dy,…

Wydarzenia 30.11.2019

Adwent

Roz­po­czy­na się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je nas do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Wydarzenia 07.11.2019

Odnawiane dzieła w pracowni konserwatorskiej

W naszej pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej pochy­la­my się nie tyl­ko nad obra­za­mi na pod­ło­żu drew­nia­nym, ale tak­że nad dzie­ła­mi na płót­nie, rzeź­ba­mi czy złot­nic­twem. Pra­cu­je­my nad obiek­ta­mi z bazy­li­ki,…