0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 09.11.2016

Dlaczego Msza nie wygląda jak Ostatnia Wieczerza? — 10/​11/​2016

10 listo­pa­da Sala na Górze zapra­sza do Bazy­li­ki na kolej­ną kate­che­zę z cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”. W cią­gu dwu­dzie­stu wie­ków świat nie­sa­mo­wi­cie się zmie­nił. Apo­sto­ło­wie i ich…

israel-2013-aerial-mount_of_olives-c
Wydarzenia 08.11.2016

Honorowa odznaka Bene Merito dla Curtisa L. Dagley’a

W dniu 27 paź­dzier­ni­ka 2016 w Glo­uce­ster w sta­nie Mary­land Pan Cur­tis Dagley były kon­wo­jent ołta­rza Wita Stwo­sza został uho­no­ro­wa­ny przez min. spraw zagra­nicz­ny­ch RP odzna­ką Bene Meri­to w uzna­niu…

bene-merito
Wydarzenia 25.10.2016

Adoracja „Chrystus w Starym Mieście” — 27.10.2016 r.

Zdjecie4
Wydarzenia 20.10.2016

Październikowa Adoracja „Chrystus w Starym Mieście”

Zapra­sza­my na paź­dzier­ni­ko­wą Ado­ra­cję Chry­stus w Sta­rym Mie­ście: czwar­tek 27 paź­dzier­ni­ka: 18.30 — Msza św. 19.30 — Ado­ra­cja.

Zdjecie2
Wydarzenia 20.08.2016

Adoracja „Chrystus w Starym Mieście”

Zdjecie2
Wydarzenia 05.05.2016

Katecheza: s. Małgorzata Chmielewska

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 19 maja, w rama­ch cyklu kate­chez zaty­tu­ło­wa­ny­ch MERCY — o uczyn­ka­ch miło­sier­dzia opo­wie s. Mał­go­rza­ta Chmie­lew­ska, prze­ło­żo­na Wspól­no­ty „Chleb…

DSC_3662