0:00/ 0:00
Wydarzenia 07.05.2019

Nasza pracownia konserwatorska

6 maja 2019 roku zosta­ła poświę­co­na i otwar­ta przez metro­po­li­tę kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go nowa pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska para­fii mariac­kiej. Znaj­du­je się ona na trze­cim…

Wydarzenia 23.04.2019

Adoracja kwietniowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 25 kwiet­nia 2019 o godz. 18.30. Przyjdź, zary­zy­kuj! Jezus wszel­ki nasz grzech wziął na sie­bie, na krzyż, a otwar­ty…

Wydarzenia 20.04.2019

Wielkanocne życzenia

Jest to ta sama noc, w któ­rej nie­gdyś ojców naszych, synów Izra­ela, wywio­dłeś z Egip­tu i prze­pro­wa­dzi­łeś suchą nogą przez Morze Czer­wo­ne. Jest to zatem ta noc, któ­ra świa­tłem ogni­ste­go słu­pa roz­pro­szy­ła ciem­no­ści grze­chu, a teraz…

Wydarzenia 17.04.2019

Dla Notre Dame zabrzmi Półzygmunt

17 kwiet­nia o godz. 18.50 jako wyraz soli­dar­no­ści z Fran­cu­za­mi będą biły dzwo­ny w Pol­sce i w Euro­pie. Z naszej „kra­kow­skiej Notre Dame” dla pary­skiej Notre Dame zabrzmi naj­więk­szy z mariac­kich dzwo­nów — Pół­zyg­munt. …

Wydarzenia 14.04.2019

Święte Triduum Paschalne

Zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. …

Wydarzenia 10.04.2019

Władysław Ślazyk. Postać z ołtarza

Wła­dy­sław Śla­zyk (1907−1985) – przez 25 lat opro­wa­dzał zwie­dza­ją­cych po koście­le Mariac­kim. W swo­jej kami­zel­ce i pele­ry­nie ozdo­bio­nej tar­cza­mi szkol­ny­mi był barw­ną wizy­tów­ką nie tyl­ko…

Wydarzenia 08.04.2019

Reanimacja zranionego świata — rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta”, któ­re odbę­dą się od 7 do 11 kwiet­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej. Popro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Stach Nowak. …