0:00/ 0:00
Wydarzenia 04.03.2019

Bajki mariackie

Skąd się wzię­ły wie­wiór­ki na kra­kow­skim Ryn­ku? Dla­cze­go jed­na z wież kościo­ła Mariac­kie­go jest wyż­sza od dru­giej? Kie­dy i dla­cze­go Karol Woj­ty­ła po raz pierw­szy odwie­dził Kra­ków? Na te wszyst­kie…

Wydarzenia 25.02.2019

Adoracja lutowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my  na kolej­ne ado­ro­wa­nie i wiel­bie­nie Jezu­sa w bazy­li­ce Mariac­kiej 28 lute­go wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście.  W tym mie­sią­cu będzie­my pro­sić…

Wydarzenia 18.02.2019

Kim On jest? Katecheza o ZBAWICIELU

W czwar­tek 21 lute­go — kolej­na kate­che­za orga­ni­zo­wa­na przez Salę na Górze.  Cykl kate­chez doty­czy oso­by Jezu­sa Chry­stu­sa. Tym razem, chce­my na Nie­go spoj­rzeć jako na Zba­wi­cie­la, tego, któ­ry przy­szedł wyba­wić nas…

Wydarzenia 07.02.2019

Nowy cykl katechez Sali na Górze: „Kim On jest?” 

To pyta­nie będzie nam towa­rzy­szy­ło pod­czas nowe­go cyklu kate­chez orga­ni­zo­wa­nych przez SALĘ NA GÓRZE.    Chce­my lepiej poznać Jezu­sa, chce­my się do Nie­go przy­bli­żyć, wię­cej się o Nim dowie­dzieć,…

Wydarzenia 24.01.2019

Niezwykły czas

Mariac­ka wspól­no­ta Pana­ma już dru­gi dzień prze­by­wa w Pana­ma City. Przed nimi wyda­rze­nia cen­tral­ne i spo­tka­nia z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem. Za nimi nato­miast tydzień nie­zwy­kłych, nie­za­po­mnia­nych…

Wydarzenia 21.01.2019

Adoracja styczniowa

Wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie  zapra­sza­my 31 stycz­nia na stycz­nio­wą ado­ra­cję #Krok po kro­ku.  W stycz­niu chce­my odkry­wać cier­pli­wość w sobie. Dobrze wie­my,…

Wydarzenia 17.01.2019

Kościół — niełatwa miłość

Już za nie­ca­ły mie­siąc (12 lute­go) do naszych rąk tra­fi książ­ka, któ­ra jest owo­cem reko­lek­cji wygło­szo­nych przez ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka w bazy­li­ce Mariac­kiej 2–7 kwiet­nia 2017 roku.  ZE WSZYSTKICH