0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 12.02.2018

Dzień 4 pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień zaczął się od Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie. Potem odwie­dzi­li­śmy Kanę Gali­lej­ską, a tak­że sta­ro­żyt­ne mia­sto por­to­we Akkę. W Haj­fie uda­li­śmy…

Wydarzenia 12.02.2018

Pachnidła w Krakowie — wykład o. Adama Szustaka

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję o. Ada­ma Szu­sta­ka OP z cyklu „Pach­ni­dła” — o budo­wa­niu związ­ków i miło­ści. Wyda­rze­nie będzie mia­ło miej­sce w sali Audi­to­rium Maxi­mum UJ przy ul. Krup­ni­czej…

Wydarzenia 11.02.2018

Dzień 3 pielgrzymki do Ziemi Świętej – Galilea

Od same­go poran­ka zdo­by­wa­li­śmy szczy­ty Gór: Tabor i Bło­go­sła­wieństw, a następ­nie odby­li­śmy rejs po Jezio­rze Gene­za­ret. Zwie­dzi­li­śmy Tab­gę, czy­li miej­sce cudow­ne­go roz­mno­że­nia chle­ba…

Wydarzenia 10.02.2018

Dzień 2 pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Głów­nym punk­tem dzi­siej­sze­go dnia było prze­by­wa­nie na pusty­ni, a dokład­niej zwie­dza­nie jed­ne­go z naj­więk­szych kra­te­rów ero­zyj­nych – Kra­te­ru Ramon. Tam odpra­wio­na zosta­ła Msza świę­ta.…

Wydarzenia 10.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej — dzień 1

Po 3,5 godzi­nach lotu dotar­li­śmy bez­piecz­nie, bez żad­nych przy­gód do Ejla­tu. Zwie­dza­nie zaczy­na­my od połu­dnia kra­ju 🙂

Wydarzenia 08.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Dla­cze­go piel­grzy­mu­je­my? Dro­ga pro­wa­dzą­ca do domu Ojca nie jest wygod­ną auto­stra­dą. To dro­ga całe­go nasze­go życia, na któ­rej są zdro­wie i cho­ro­by, grzech i nawró­ce­nie, zagu­bie­nie i rado­sne…

Wydarzenia 08.02.2018

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Miło nam poin­for­mo­wać, że Hotel Wit Stwosz otrzy­mał nagro­dę Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018 przy­zna­wa­ną przez por­tal Trip Advi­sor w kate­go­rii 25 naj­lep­szych małych hote­li w Pol­sce. Hotel Wit Stwosz znaj­du­je…