0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 01.07.2019

Mariacki i ludzie. Pan Ślazyk

Przez 25 lat oso­by odwie­dza­ją­ce bazy­li­kę Mariac­ką były wita­ne przez uśmiech­nię­tą postać z dłu­gi­mi siwy­mi wło­sa­mi, ubra­ną w kolo­ro­wą kami­zel­kę ozdo­bio­ną tar­cza­mi szkol­ny­mi. Każ­de­go,…

Wydarzenia 18.06.2019

Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej

Wene­ro­wa­ny od wie­ków przez kra­ko­wian obraz Mat­ki Boskiej Łaska­wej został zdję­ty z pół­noc­nej fasa­dy kościo­ła Mariac­kie­go. Na swo­je miej­sce wró­ci w grud­niu br. po prze­pro­wa­dze­niu koniecz­nych…

Wydarzenia 08.06.2019

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Wzo­ro­wo odpo­wie­dział na wia­rę w Boga, któ­ry jest miło­ścią, ponie­waż wła­śnie w miło­ści Boga odnaj­dy­wał świa­tło życia i pokój ser­ca” — tak o bł. Micha­le Gie­droy­ciu mówił 8 czerw­ca…

Wydarzenia 31.05.2019

Nowy mariacki dzwon „Józef z Nazaretu”

31 maja 2019 w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy dzwon „Józef z Naza­re­tu”. Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie kościo­ła Mariac­kie­go.  Nowy dzwon nosi imię św. Józe­fa z Naza­re­tu…

Wydarzenia 24.05.2019

Dzień Dziecka z bazyliką Mariacką

Ser­decz­nie zapra­sza­my na „baj­ko­wy” Dzień Dziec­ka z bazy­li­ką Mariac­ką 1 czerw­ca (sobo­ta).  O godz. 11.00 odbę­dzie się Msza św. z kaza­niem dla dzie­ci opo­wia­da­ją­cym o baj­kach i legen­dach…

Wydarzenia 07.05.2019

Nasza pracownia konserwatorska

6 maja 2019 roku zosta­ła poświę­co­na i otwar­ta przez metro­po­li­tę kra­kow­skie­go arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go nowa pra­cow­nia kon­ser­wa­tor­ska para­fii mariac­kiej. Znaj­du­je się ona na trze­cim…

Wydarzenia 23.04.2019

Adoracja kwietniowa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ną ado­ra­cję wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście 25 kwiet­nia 2019 o godz. 18.30. Przyjdź, zary­zy­kuj! Jezus wszel­ki nasz grzech wziął na sie­bie, na krzyż, a otwar­ty…