0:00/ 0:00
Wydarzenia 18.04.2018

Dzwony kościoła Mariackiego

Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Narzę­dzia komu­ni­ka­cji wia­ry. Opo­wieść histo­rycz­na z infor­ma­cja­mi tech­nicz­ny­mi i opi­sem litur­gii dzwo­nów” Andrze­ja Boch­nia­ka to naj­now­sza…

Wydarzenia 15.04.2018

Adoracja Kwietniowa #08 Daj się porwać!

Chry­stus Zmar­twych­wstał! Witaj­cie Kocha­ni! 😊 Z wiel­kim wytę­sk­nie­niem wycze­ku­je­my następ­nej Ado­ra­cji oraz spo­tka­nia z Wami, a to wszyst­ko już nie­ba­wem. 😇 Otóż w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca…

Wydarzenia 29.03.2018

Święte Triduum Paschalne

Zachę­ca­my do udzia­łu w Świę­tym Tri­du­um Pas­chal­nym w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Od czwart­ku do sobo­ty Litur­gia o godz. 19.00. W każ­dy z tych dni, Litur­gię wzbo­ga­cać będzie Scho­la Mariac­ka. W czwar­tek…

Wydarzenia 21.03.2018

Komunikat ws. ograniczeń w ruchu turystycznym w 2018 roku

Kra­ków 21/​​03/​​2018 Komu­ni­kat ws. ogra­ni­czeń w ruchu tury­stycz­nym w 2018 roku W związ­ku z pla­no­wa­ny­mi w tym roku inten­syw­ny­mi pra­ca­mi kon­ser­wa­tor­ski­mi i bada­nia­mi sce­ny głów­nej…

Wydarzenia 15.03.2018

Adoracja Marcowa #07 To ta Godzina!

Witaj­cie Kocha­ni!! 🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️😁😍 z prze ogrom­ną rado­ścią chce­my poin­for­mo­wać o następ­nej, już mar­co­wej Ado­ra­cji, na któ­rą bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my! 😊 Będzie to, jak…

Wydarzenia 09.03.2018

O wrażliwości serca — rekolekcje wielkopostne w Bazylice Mariackiej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE O. dr Jan Stru­mi­łow­ski 18–22 mar­ca 2018 Bazy­li­ka Mariac­ka w Kra­ko­wie O wraż­li­wo­ści ser­ca. „Oto jestem, prze­cież mnie woła­łeś” (1Sm 3, 6) SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: nie­dzie­la 18 mar­ca Kaza­nia…

Wydarzenia 02.03.2018

Cappella Marialis w Bazylice Mariackiej w Krakowie

W naszej Bazy­li­ce powsta­je nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go. Cap­pel­la Maria­lis dzia­łać będzie dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny…