0:00/ 0:00
Wydarzenia 15.02.2018

Dzień 7 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Ain Karem

Za nami kolej­ny inten­syw­ny dzień zwie­dza­nia Jero­zo­li­my. O poran­ku uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej w Bet­fa­ge. Potem uda­li­śmy się do kościo­łów: Pater Noster i Domi­nus Fle­vit, czy­li miej­sca…

Wydarzenia 14.02.2018

Dzień 6 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Ten nie­zwy­kły dzień w roku — Śro­dę Popiel­co­wą — począ­tek Wiel­kie­go Postu, zaczę­li­śmy od zoba­cze­nia Ogro­du Get­se­ma­ni i Mszy świę­tej. Potem odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą śla­da­mi Pana…

Wydarzenia 13.02.2018

Dzień 5 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzi­siaj przez pada­ją­cy deszcz zwie­dzi­li­śmy tyl­ko Betle­jem. Odwie­dzi­li­śmy Pole Paste­rzy i Bazy­li­kę Naro­dze­nia Pań­skie­go. Dotknę­li­śmy cho­ciaż przez chwi­lę lśnią­cej meta­lo­wej gwiaz­dy w posadz­ce …

Wydarzenia 12.02.2018

Dzień 4 pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień zaczął się od Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie. Potem odwie­dzi­li­śmy Kanę Gali­lej­ską, a tak­że sta­ro­żyt­ne mia­sto por­to­we Akkę. W Haj­fie uda­li­śmy…

Wydarzenia 12.02.2018

Pachnidła w Krakowie — wykład o. Adama Szustaka

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję o. Ada­ma Szu­sta­ka OP z cyklu „Pach­ni­dła” — o budo­wa­niu związ­ków i miło­ści. Wyda­rze­nie będzie mia­ło miej­sce w sali Audi­to­rium Maxi­mum UJ przy ul. Krup­ni­czej…

Wydarzenia 11.02.2018

Dzień 3 pielgrzymki do Ziemi Świętej – Galilea

Od same­go poran­ka zdo­by­wa­li­śmy szczy­ty Gór: Tabor i Bło­go­sła­wieństw, a następ­nie odby­li­śmy rejs po Jezio­rze Gene­za­ret. Zwie­dzi­li­śmy Tab­gę, czy­li miej­sce cudow­ne­go roz­mno­że­nia chle­ba…

Wydarzenia 10.02.2018

Dzień 2 pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Głów­nym punk­tem dzi­siej­sze­go dnia było prze­by­wa­nie na pusty­ni, a dokład­niej zwie­dza­nie jed­ne­go z naj­więk­szych kra­te­rów ero­zyj­nych – Kra­te­ru Ramon. Tam odpra­wio­na zosta­ła Msza świę­ta.…