0:00/ 0:00
Wydarzenia 21.01.2019

Adoracja styczniowa

Wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie  zapra­sza­my 31 stycz­nia na stycz­nio­wą ado­ra­cję #Krok po kro­ku.  W stycz­niu chce­my odkry­wać cier­pli­wość w sobie. Dobrze wie­my,…

Wydarzenia 17.01.2019

Kościół — niełatwa miłość

Już za nie­ca­ły mie­siąc (12 lute­go) do naszych rąk tra­fi książ­ka, któ­ra jest owo­cem reko­lek­cji wygło­szo­nych przez ks. Grze­go­rza Strzel­czy­ka w bazy­li­ce Mariac­kiej 2–7 kwiet­nia 2017 roku.  ZE WSZYSTKICH

Wydarzenia 10.01.2019

Konferencja prasowa dot. renowacji organów mariackich

10 stycz­nia 2019 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa doty­czą­ca roz­po­czę­tych prac napraw­czych i wymia­ny ele­men­tów instru­men­ta­rium orga­no­we­go w Koście­le Mariac­kim,…

Wydarzenia 28.12.2018

Dziękujemy!

Bogu dzię­ku­je­my za życie zmar­łe­go 27 grud­nia br. księ­dza bisku­pa Tade­usza Pie­ron­ka, a tak­że za wszyst­kie cele­bry w koście­le Mariac­kim, zwłasz­cza za licz­ne bło­go­sła­wień­stwa ślu­bów kra­ko­wian. …

Koncerty, Wydarzenia 21.12.2018

Świąteczny koncert i wystawa

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert kolęd i pasto­ra­łek „Arty­ści kra­kow­scy do szop­ki razem” 29 grud­nia 2018 roku o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej, jak rów­nież od 27 grud­nia do 6 stycz­nia 2019…

Jubileusz, Wydarzenia 14.12.2018

50-lecie Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej

W sobo­tę, 15 grud­nia 2018 r. o godz. 18.30 odbę­dzie się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej. Mszy św. prze­wod­ni­czył…

Wydarzenia 02.12.2018

Cappella Marialis w katedrze Notre-Dame

1 grud­nia w pary­skiej kate­drze Notre-Dame odbył się kon­cert Cap­pel­li Maria­lis z bazy­li­ki Mariac­kiej i Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie, w ramach obcho­dów…