0:00/ 0:00
Wydarzenia 10.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej — dzień 1

Po 3,5 godzi­nach lotu dotar­li­śmy bez­piecz­nie, bez żad­nych przy­gód do Ejla­tu. Zwie­dza­nie zaczy­na­my od połu­dnia kra­ju 🙂

Wydarzenia 08.02.2018

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Dla­cze­go piel­grzy­mu­je­my? Dro­ga pro­wa­dzą­ca do domu Ojca nie jest wygod­ną auto­stra­dą. To dro­ga całe­go nasze­go życia, na któ­rej są zdro­wie i cho­ro­by, grzech i nawró­ce­nie, zagu­bie­nie i rado­sne…

Wydarzenia 08.02.2018

Nagroda Travellers Choice 2018 dla Hotelu Wit Stwosz

Miło nam poin­for­mo­wać, że Hotel Wit Stwosz otrzy­mał nagro­dę Tra­vel­lers“ Cho­ice 2018 przy­zna­wa­ną przez por­tal Trip Advi­sor w kate­go­rii 25 naj­lep­szych małych hote­li w Pol­sce. Hotel Wit Stwosz znaj­du­je…

Wydarzenia 27.01.2018

Spotkanie z twórcami książki „Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…”

25 stycz­nia br. w pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie z auto­rem książ­ki  „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” Lesz­kiem Maza­nem i z twór­cą zamiesz­czo­nych w niej utwo­rów,…

Wydarzenia 11.01.2018

Adoracja Styczniowa #05 W DROGĘ!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” bar­dzo gorą­co zapra­sza na pierw­szą w 2018 roku Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odbę­dzie się w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, czy­li 25 stycz­nia…

Ogłoszenia, Wydarzenia 11.01.2018

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

W 2018 roku Sala na Górze pro­wa­dzi nowy pro­jekt for­ma­cyj­ny. Miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność i opa­no­wa­nie – te 9 owo­ców Ducha św. wymie­nio­nych przez św. Paw­ła w „Liście do Gala­tów”…

Wydarzenia 09.01.2018

Komunikat Rzecznika Episkopatu Polski ws. obchodów 104. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

W łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim, dnia 14 stycz­nia, w dru­gą nie­dzie­lę po uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, będzie­my obcho­dzi­li 104. Świa­to­wy…