0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret po wpro­wa­dze­niu sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go: 

W nawią­za­niu do reko­men­da­cji Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z dnia 12 mar­ca 2020 r., któ­re obo­wią­zu­ją do dnia 29 mar­ca 2020 r., w związ­ku nowy­mi oko­licz­no­ścia­mi, wyni­ka­ją­cy­mi z wpro­wa­dze­nia przez wła­dze pań­stwo­we sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w dniu 13 mar­ca 2020 r., kie­ru­jąc się odpo­wie­dzial­no­ścią za powie­rzo­ny mojej tro­sce Lud Boży posta­na­wiam dla Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, co nastę­pu­je:

1. Usil­nie zachę­cam wier­nych do sto­so­wa­nia się do wszel­kich posta­no­wień i zale­ceń orga­nów pań­stwo­wych, któ­re mają na celu ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa i wywo­ły­wa­nej nim cho­ro­by COVID-19.

2. Ape­lu­ję do wier­nych, aby w tych dniach pozo­sta­li w domach, korzy­sta­jąc z udzie­lo­nej dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Nie­uczest­ni­cze­nie w Mszy świę­tej nie­dziel­nej w tych warun­kach nie jest prze­ja­wem bra­ku poboż­no­ści i wia­ry, lecz wyra­zem tro­ski o dobro wspól­ne i miło­ści Boga obec­ne­go w dru­gim czło­wie­ku.

3. Jeśli to koniecz­ne, niech w Mszy świę­tej uczest­ni­czą wier­ni, któ­rzy zamó­wi­li daną inten­cję wraz z naj­bliż­szą rodzi­ną.

4. Zgod­nie posta­no­wie­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 13 mar­ca 2020 r. na Mszy świę­tej, zarów­no wewnątrz jak i na zewnątrz kościo­ła, łącz­nie nie może być wię­cej niż 50 osób. Bar­dzo pro­szę, aby wier­ni w duchu odpo­wie­dzial­no­ści pod­po­rząd­ko­wa­li się tym ogra­ni­cze­niom. Nato­miast księ­ży pro­bosz­czów i rek­to­rów kościo­łów usil­nie pro­szę o egze­kwo­wa­nie tego posta­no­wie­nia.

5. Zachę­cam wier­nych do korzy­sta­nia z trans­mi­sji Mszy świę­tych w tele­wi­zji, radiu i inter­ne­cie oraz do przyj­mo­wa­nia Komu­nii świę­tej ducho­wej.

6. Jed­no­cze­śnie pro­szę księ­ży pro­bosz­czów i rek­to­rów kościo­łów, aby świą­ty­nie pozo­sta­ły otwar­te i aby ist­nia­ła moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modli­twy, ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i spo­wie­dzi.

7. Księ­ży, kape­la­nów szpi­tal­nych, sio­stry zakon­ne i wier­nych świec­kich zachę­cam do szcze­gól­nie tro­skli­wej, roz­trop­nej i odważ­nej opie­ki dusz­pa­ster­skiej nad cho­ry­mi.

8. Pro­szę kapła­nów, bra­ci i sio­stry zakon­ne oraz wier­nych świec­kich o wytrwa­łą modli­twę w inten­cji cho­rych oraz tych wszyst­kich, któ­rzy są zaan­ga­żo­wa­ni w pomoc dla nich.

9. Dekret niniej­szy obo­wią­zu­je do dnia 29 mar­ca 2020 r.

Przy­zy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa Mat­ki Bożej Uzdro­wie­nia Cho­rych udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa.

+ Marek Jędra­szew­ski