0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dlaczego Msza nie wygląda jak Ostatnia Wieczerza?

Data

10 listopada 2016

Godzina

18:30 Msza św.
19:15 konferencja i dyskusja

Miejsce

Bazylika Mariacka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazylika Mariacka

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Dlaczego Msza nie wygląda jak Ostatnia Wieczerza?

10 listo­pa­da Sala na Górze zapra­sza do bazy­li­ki na kolej­ną kate­che­zę z cyklu „Kie­dy Msza prze­sta­je być nud­na”.

W cią­gu dwu­dzie­stu wie­ków świat nie­sa­mo­wi­cie się zmie­nił. Apo­sto­ło­wie i ich współ­cze­śni nie mogli nawet przy­pusz­czać, jak poto­czy się histo­ria Kościo­ła, któ­ry powstał na ich oczach. I choć Kościół naszych cza­sów wyglą­da już zupeł­nie ina­czej niż ten opi­sa­ny w Nowym Testa­men­cie, to isto­ta musia­ła pozo­stać ta sama! Co jed­nak powo­do­wa­ło Ojca­mi Kościo­ła, teo­lo­ga­mi i refor­ma­to­ra­mi litur­gii, że – zamiast pro­ste­go łama­nia chle­ba — uczest­ni­czy­my dzi­siaj w obrzę­dach, któ­re w nie­znacz­nym stop­niu zda­ją się przy­po­mi­nać to, co wyda­rzy­ło się pew­ne­go dnia w Wie­czer­ni­ku?

A zatem: DLACZEGO MSZA NIE WYGLĄDA JAK OSTATNIA WIECZERZA?

Na to pyta­nie posta­ra się nam odpo­wie­dzieć histo­ryk litur­gii, ks. dr hab. Janusz Miecz­kow­ski- wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, współ­or­ga­ni­za­tor mię­dzy­na­ro­do­wych sym­po­zjów litur­gicz­nych.