0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dołącz do nas!

Dołącz do nas!

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich kra­ko­wian i gości do czy­ta­nia mszal­nych frag­men­tów Pisma świę­te­go pod­czas codzien­nych litur­gii w naszym koście­le. Zachę­ca­my rów­nież do dołą­cze­nia do Służ­by Litur­gicz­nej, scho­li Mariac­kiej, Cap­pel­li Maria­lis oraz do innych wspól­not dzia­ła­ją­cych przy bazy­li­ce.