0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzień 2 pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Dzień 2 pielgrzymki do Ziemi Świętej — pustynia Negew

Głów­nym punk­tem dzi­siej­sze­go dnia było prze­by­wa­nie na pusty­ni, a dokład­niej zwie­dza­nie jed­ne­go z naj­więk­szych kra­te­rów ero­zyj­nych – Kra­te­ru Ramon. Tam odpra­wio­na zosta­ła Msza świę­ta. Potem już tyl­ko kil­ku­go­dzin­ny prze­jazd do Naza­re­tu.


piel­grzy­mi mariac­cy


spa­cer po Ejla­cie


wspi­nacz­ka na pusty­ni


Msza świę­ta w Kra­te­rze Ramon