0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzień 4. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień 4. pielgrzymki do Ziemi Świętej – Nazaret

Dzień zaczął się od Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie. Potem odwie­dzi­li­śmy Kanę Gali­lej­ską, a tak­że sta­ro­żyt­ne mia­sto por­to­we Akkę. W Haj­fie uda­li­śmy się na Górę Kar­mel. Dzień koń­czy­my w Betle­jem, gdzie jutro cze­ka­ją na nas miej­sca zwią­za­ne z naro­dze­niem Pana Jezu­sa.

Bazy­li­ka Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go w Naza­re­cie

Akka

Góra Kar­mel

Punkt wido­ko­wy na Górze Kar­mel