0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzień 5 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzień 5 pielgrzymki do Ziemi Świętej — Betlejem

Dzi­siaj przez pada­ją­cy deszcz zwie­dzi­li­śmy tyl­ko Betle­jem. Odwie­dzi­li­śmy Pole Paste­rzy i Bazy­li­kę Naro­dze­nia Pań­skie­go. Dotknę­li­śmy cho­ciaż przez chwi­lę lśnią­cej meta­lo­wej gwiaz­dy w posadz­ce  wyzna­cza­ją­cej miej­sce, w któ­rym stał żłó­bek. W kapli­cy św. Hele­ny odpra­wi­li­śmy Mszę świę­tą, a następ­nie uda­li­śmy się do Gro­ty Mlecz­nej. Jutro — na począ­tek Wiel­kie­go Postu odwie­dzi­my Jero­zo­li­mę, gdzie przej­dzie­my śla­da­mi Dro­gi Krzy­żo­wej Pana Jezu­sa.

Pole Paste­rzy

Bazy­li­ka Naro­dze­nia Pań­skie­go

Msza Świę­ta w kapli­cy św. Hele­ny

Piel­grzy­mi mariac­cy przy koście­le św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej