0:00/ 0:00
Wydarzenia

Dzień 6. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Dzień 6. pielgrzymki do Ziemi Świętej — Jerozolima

Ten nie­zwy­kły dzień w roku — Śro­dę Popiel­co­wą — począ­tek Wiel­kie­go Postu, zaczę­li­śmy od zoba­cze­nia Ogro­du Get­se­ma­ni i Mszy świę­tej. Potem odpra­wi­li­śmy Dro­gę Krzy­żo­wą śla­da­mi Pana Jezu­sa. Na sam koniec zwie­dzi­li­śmy Bazy­li­kę Gro­bu Pań­skie­go, przy­ło­ży­li­śmy rękę do ska­ły ze szczy­tu Gol­go­ty i uca­ło­wa­li­śmy grób Chry­stu­sa. Jutro odwie­dzi­my kolej­ne miej­sca w Jero­zo­li­mie.

Widok na Betle­jem

Ogród Get­se­ma­ni

Dro­ga Krzy­żo­wa

Bazy­li­ka Gro­bu Pań­skie­go

Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło”

Pra­cow­ni­cy para­fii Mariac­kiej