0:00/ 0:00
Koncerty

Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans”

Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 8 czerw­ca (pią­tek) o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej, na kon­cert chó­rów w ramach IX Kra­kow­skie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go „Cra­co­via Can­tans”. 

Pod­czas kon­cer­tu wystą­pią: Dutch Cana­dian Cho­ir of Cal­ga­ry, Sing­schul“ der Oper Graz, Lak­se­våg Blan­det Kor, Kam­mer­chor Voca­le Neu­burg oraz Aka­die­mi­cze­skij Chor “LETI”.

Festi­wal odbę­dzie się w róż­nych czę­ściach Kra­ko­wa, oprócz bazy­li­ki Mariac­kiej, m.in. w Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, koście­le Pio­tra i Paw­ła i w kapli­cy św. Kin­gi w Kopal­ni Soli w Wie­licz­ce.