0:00/ 0:00
Wydarzenia

Honorowa odznaka Bene Merito dla Curtisa L. Dagley’a

Honorowa odznaka Bene Merito dla Curtisa L. Dagley’a

W dniu 27 paź­dzier­ni­ka 2016 w Glo­uce­ster w sta­nie Mary­land Pan Cur­tis Dagley były kon­wo­jent ołta­rza Wita Stwo­sza został uho­no­ro­wa­ny przez mini­stra spraw zagra­nicz­nych RP odzna­ką Bene Meri­to w uzna­niu zasług przy resty­tu­cji ołta­rza w 1946 roku. Archi­pre­zbi­ter ks. dr Dariusz Raś skie­ro­wał na ręce Pana Dagleya list gra­tu­la­cyj­ny.

Cur­tis L. Dagley hono­ro­wą odzna­kę otrzy­mał za udział w powro­cie do Pol­ski dóbr kul­tu­ry zra­bo­wa­nych przez hitle­row­skie Niem­cy w cza­sie II woj­ny Świa­to­wej. W 1946 roku, 18-let­ni Dagley brał udział w spe­cjal­nej misji i jako jeden z 12 straż­ni­ków na pokła­dzie spe­cjal­ne­go pocią­gu jadą­ce­go z Norym­ber­gi do Kra­ko­wa strzegł splą­dro­wa­nych przez hitle­row­ców w 1939 roku dzieł, w tym ręcz­nie rzeź­bio­ny 15-wiecz­ny ołtarz Wita Stwo­sza.

Zwrot skar­bów zbiegł się z trze­cio­ma­jo­wy­mi demon­stra­cja­mi komu­ni­stów. Pięć dni po przy­jeź­dzie pocią­gu, Dagley został aresz­to­wa­ny przez bez­pie­kę i oskar­żo­ny o strze­la­nie do pol­skie­go mili­cjan­ta. Cho­ciaż był nie­win­ny zarzu­ca­ne­go mu czy­nu przez mie­siąc wię­zio­no go pozba­wia­jąc moż­li­wo­ści kąpie­li, zmia­ny odzie­ży i spa­ce­rów na świe­żym powie­trzu.

Kie­dy w koń­cu USA i wła­dze Pol­ski Ludo­wej doga­da­ły się o wymia­nie więź­nia, Dagley został uwol­nio­ny i w 19 uro­dzi­ny pole­ciał do Nie­miec. Po krót­kim poby­cie w szpi­ta­lu wró­cił do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Chciał zapo­mnieć o cier­pie­niach dozna­nych z rąk komu­ni­stów. Oże­nił się i na świat przy­szło czwo­ro jego dzie­ci.

Rodzi­na Dagley ‘a nie wie­dzia­ła o jego zasłu­gach w rato­wa­niu pol­skie­go dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Spra­wa wró­ci­ła, kie­dy dr Aga­ta Wol­ska, histo­ryk sztu­ki i archi­wi­sta kościo­ła Mariac­kie­go po ponad rocz­nych bada­niach histo­rii mło­de­go straż­ni­ka, przy­je­cha­ła w 2012 roku do Glo­uce­ster w Mas­sa­chu­set­tes , aby podzię­ko­wać Dagley­owi.

Po 70 latach rów­nież wła­dze pol­skie wyra­zi­ły swo­ja wdzięcz­ność Dagley’owi nada­jąc mu odzna­kę Bene Meri­to.
Odzna­ka Hono­ro­wa „Bene Meri­to” zosta­ła usta­no­wio­na w 2009 roku Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów, jako zaszczyt­ne wyróż­nie­nie nada­wa­ne oby­wa­te­lom pol­skim oraz oby­wa­te­lom państw obcych za dzia­łal­ność wzmac­nia­ją­cą pozy­cję Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Elż­bie­ta Grusz­feld
Pol­skie Radio NYC