0:00/ 0:00
Wydarzenia

Jak sobie poradzić z rozproszeniem na Mszy? — 9.02.2017

Data

09 lutego 2017

Godzina

18.30 — Msza św.
19.15 — kon­fe­ren­cja, a po niej dys­ku­sja w sali przy pl. Mariac­kim

Miejsce

Bazy­li­ka Mariac­ka

Organizatorzy

Sala na Górze

Bazy­li­ka Mariac­ka

Fun­da­cja Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny

Jak sobie poradzić z rozproszeniem na Mszy? — 9.02.2017

Rozproszenia dotykają nie tylko tych, dla których Msza jest niezrozumiała i nudna.

Tak­że kie­dy mamy w sobie szcze­re pra­gnie­nie uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii, one czę­sto „ata­ku­ją” i wyda­je się, że wszyst­ko, co w nas ludz­kie — umysł, pamięć, zmy­sły i emo­cje — sprzy­się­ga­ją się prze­ciw­ko naszej woli „poboż­ne­go prze­ży­cia” Mszy św.

Gdy­by dusze chcia­ły się sku­pić, Bóg by zaraz do nich prze­mó­wił, bo roz­pro­sze­nie zagłu­sza mowę Pań­ską” — napi­sa­ła św. Fau­sty­na.

Cena roz­pro­szeń jest prze­ogrom­na. War­to więc przyj­rzeć się ich źró­dłom i tutaj poszu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nie JAK SOBIE PORADZIĆ Z ROZPROSZENIEM NA MSZY?

9 lute­go w Bazy­li­ce Mariac­kiej kon­fe­ren­cję na ten temat popro­wa­dzi znaw­ca ducha i natu­ry ludz­kiej — ks. dr Krzysz­tof Grzy­wocz z Opo­la.

Ks. dr Krzysz­tof Grzy­wocz jest wykła­dow­cą teo­lo­gii ducho­wo­ści na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go, kie­row­ni­kiem ducho­wym i reko­lek­cjo­ni­stą, auto­rem ksią­żek „War­tość czło­wie­ka” i „W mro­ku depre­sji”. W poprzed­nich latach gościł w Bazy­li­ce z kate­che­zą „Uczu­cia” i pro­wa­dził reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Pasja życia”.

Zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.