0:00/ 0:00
Ogłoszenia

KOLĘDA 2017/​2018

KOLĘDA 2017/​2018

Wizyta Duszpasterska

ul. św. Toma­sza (nr 2 – 24) – 27 grud­nia
ul. św. Toma­sza (nr 26- 33) – 30 grud­nia
Mały Rynek – 2 stycz­nia
ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 8 stycz­nia
ul. Św. Jana nry parzy­ste- 2 stycz­nia
ul. św. Jana nry nie­pa­rzy­ste — 3 stycz­nia
ul. Szpi­tal­na — 5 stycz­nia
ul. Szcze­pań­ska, Plac Szcze­pań­ski, ul. Szew­ska, ul. Pijar­ska – 8 stycz­nia
ul. Flo­riań­ska nry parzy­ste- 9 stycz­nia
ul. Flo­riań­ska nry nie­pa­rzy­ste- 10 stycz­nia
Plac Domi­ni­kań­ski, Rynek głów­ny, ul Gołę­bia – 10 stycz­nia
ul. Sław­kow­ska — 12 stycz­nia
ul. Miko­łaj­ska — 13 stycz­nia
ul. Św. Mar­ka – 15 stycz­nia
ul. Brac­ka, ul. Wiśl­na — 16 stycz­nia
ul. Grodz­ka, Plac Wszyst­kich Świę­tych – 17 stycz­nia
ul. św. Krzy­ża – 22 stycz­nia
Plac Mariac­ki – 23 stycz­nia (zamiast 15 stycz­nia)

KOLĘDA W KAŻDYM DNIU ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZ. 16.00