0:00/ 0:00
Ogłoszenia

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Komunikat dot. prac nad ołtarzem głównym

Trwa­ją pra­ce tech­nicz­ne zwią­za­ne z głów­ną sce­ną ołta­rza mariac­kie­go.
W okre­sie naj­bliż­szych paru tygo­dni powsta­nie nowa pro­po­zy­cja kom­po­zy­cji wybra­nych rzeźb i pła­sko­rzeźb ołta­rza, dla potrzeb litur­gii i tury­sty­ki.
Obec­ny wgląd w rzeź­by i pła­sko­rzeź­by jest sta­nem tym­cza­so­wym.
Pro­si­my o zro­zu­mie­nie i cier­pli­wość.