0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert chóru męskiego z Vannes

Koncert chóru męskiego z Vannes

1 maja o 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej odbę­dzie się kon­cert męskie­go chó­ru z Van­nes. 

Chór męski pod batu­tą zało­ży­ciel­ki Mał­go­rza­ty Pley­ber w 2017 roku świę­to­wał 20-lecie powsta­nia. W jego reper­tu­arze znaj­du­ją się zarów­no utwo­ry kla­sycz­ne i współ­cze­sne, reli­gij­ne i sakral­ne.
Chór ten zdo­by­wa licz­ne nagro­dy nie tyl­ko we Fran­cji, ale rów­nież za gra­ni­cą, m.in. w Hisz­pa­nii, Rosji i Austrii.
W bazy­li­ce Mariac­kiej par­tie sopra­no­we wyko­na Jolan­ta Kowal­ska-Paw­li­kow­ska, nato­miast przy for­te­pia­nie zasią­dzie Vale­rie Ollu-Dechau­me.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Ofi­cjal­na stro­na inter­ne­to­wa chó­ru: http://​www​.chpv​.asso​.fr/