0:00/ 0:00
Wydarzenia

Koncert dla Trzech Króli — 6.01.2018 r.

Koncert dla Trzech Króli — 6.01.2018 r.

Maja i Andrzej Sikorowscy

Chór i Orkie­stra Kame­ral­na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie

sobota, 06.01.2018 — 20:00

Bazylika Mariacka w Krakowie

Wstęp wol­ny

Kon­cert pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Jac­ka Kru­py — Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go
połą­czo­ny z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei