0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert dla Trzech Króli — Stanisław Soyka

Koncert dla Trzech Króli — Stanisław Soyka

W świę­to Trzech Kró­li, 6 stycz­nia 2017 roku w bazy­li­ce Mariac­kiej, odbył się kon­cert Sta­ni­sła­wa Soy­ki oraz chó­ru Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod dyrek­cją Andrze­ja Korze­niow­skie­go.

Kolę­do­wa­no na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei, dzię­ki pomo­cy finan­so­wej udzie­lo­nej przez: Woje­wódz­two Mało­pol­skie, Miej­skie Przed­się­bior­stwo Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji SA, Mało­pol­ską Agen­cję Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go., Mało­pol­skie Dwor­ce Auto­bu­so­we SA, Miej­skie Przed­się­bior­stwo Oczysz­cza­nia sp. z o.o., Sko­dę Inter Auto, Yama­ha, Impel, Hotel Rubin­ste­in. Kon­cer­to­wi patro­nu­je Jacek Kru­pa — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go.

t-warczak-tw1_3323 t-warczak-tw1_3322 t-warczak-tw1_3321 t-warczak-tw1_3317 t-warczak-tw1_3314 t-warczak-tw1_3304 t-warczak-tw1_3297 t-warczak-tw1_3270 t-warczak-tw1_3287 t-warczak-tw1_3259 t-warczak-tw1_3246 t-warczak-tw1_3234 t-warczak-tw1_3216 t-warczak-tw1_3229 t-warczak-tw1_3204 t-warczak-tw1_3199 t-warczak-tw1_3185 t-warczak-tw1_3177

FOT. Tade­usz War­czak