0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert dla Trzech Króli

Koncert dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Stan Brec­ken­rid­ge i Ilo­na Szcze­pań­ska. 

Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Big Band Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod batu­tą Woj­cie­cha Gro­bo­rza. Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głu­chow­ski.

Kon­cert połą­czo­ny będzie z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei.

Wstęp wol­ny.