0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Koncert Kolęd dla Trzech Króli

Ser­decz­nie zapra­sza­my 6 stycz­nia o godz. 20.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na Kon­cert Kolęd dla Trzech Kró­li. Naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pasto­rał­ki zaśpie­wa­ją Prze­my­sław Bran­ny i Gabrie­la Świer­czek-Kurow­ska. 

Arty­stom towa­rzy­szyć będzie Orkie­stra Dęta Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie pod batu­tą Jaro­sła­wa Igna­sza­ka. Kon­cert popro­wa­dzi Krzysz­tof Głu­chow­ski.

Kolę­do­wać będzie­my na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei. Wstęp wol­ny.