0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert Krakowskiej Orkiestry „Ardente”

Koncert Krakowskiej Orkiestry „Ardente”

Zapra­sza­my na kon­cert Kra­kow­skiej Orkie­stry „Arden­te”, któ­ry odbę­dzie się w pią­tek 5 listo­pa­da 2016 r. o godz. 19.30 w bazy­li­ce Mariac­kiej. 

W pro­gra­mie
2 kon­cer­ty fle­to­we C-dur i e-moll (podwój­ny — na dwa fle­ty) Geo­r­ga Phi­lip­pa Tele­man­na
kon­cert fle­to­wy C-dur Anto­nio Vival­die­go
45. sym­fo­nia „Poże­gnal­na” Józe­fa Hayd­na.

wystą­pią m.in.
Bar­tosz Sta­ni­szew­ski — dyry­gent
Jean Pier­re-Menu­ge (Fran­cja) — flet baro­ko­wy.

Wstęp wol­ny.

koncert-listopadowy-page-001