0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert organowy

Data

20 września 2016

Godzina

20:00

Miejsce

Bazylika Mariacka w Krakowie

Organizatorzy

Mariacki Festiwal Organowy

Koncert organowy

Zapra­sza­my na kon­cert w ramach „Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go”:

wtorek 20 września, godz. 20.00

dr hab. Robert Tyra­ła – sło­wo
Hen­ryk Jan Botor – orga­ny
Józef Łukasz – orga­ny
Lud­mi­ła Sta­roń – sopran
Chór Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie Psal­mo­dia
Wło­dzi­mierz Sie­dlik – dyry­gent

mariacki-festiwal-organowy