0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert pasyjny Cappelli Marialis

Koncert pasyjny Cappelli Marialis

W sobo­tę, 24 mar­ca o godz. 18.00 w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, odbę­dzie się kon­cert pasyj­ny Cap­pel­li Maria­lis.

Cap­pel­la Maria­lis to nowa pro­fe­sjo­nal­na gru­pa muzy­ków nawią­zu­ją­ca do tra­dy­cji wie­ków muzycz­nej świet­no­ści Kościo­ła Mariac­kie­go, dzia­ła­ją­ca dzię­ki fun­da­cji rodzi­ny Fronc.

Ser­decz­nie zachę­ca­my do udzia­łu w kon­cer­cie.