0:00/ 0:00
Koncerty

Koncert „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”

Koncert „W oczekiwaniu na Boże Narodzenie”

Mariacki Festiwal Organowy – Koncerty Czwartkowe

15 grud­nia 2016, godz. 19.30

Plac Mariac­ki 5

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie

WYKONAWCY:

Krzysz­tof Paw­lisz – orga­ny głów­ne i w nawie połu­dnio­wej

Krzysz­tof Dobosz* – orga­ny w pre­zbi­te­rium

Scho­la gre­go­riań­ska Koła Nauko­we­go Mię­dzy­uczel­nia­ne­go Insty­tu­tu
Muzy­ki Kościel­nej w Kra­ko­wie
Con­gau­de­ant

s. Susi Fer­fo­glia – pro­wa­dze­nie scho­li

ks. Dariusz Skow­ron SDB – sło­wo

Łukasz Jaroc­ki  – pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

Pro­gram:

Intro­itus z III nie­dzie­li adwen­tu

Pre­lu­dium pri­mi toni (impro­wi­za­cja)

Anty­fo­na Gau­de­te in Domi­no [scho­la]

Giro­la­mo Fre­sco­bal­di (1583−1643)

z Mes­sa del­la Dome­ni­ca z Fio­ri Musi­ca­li:

Toc­ca­ta avan­ti la Mes­sa*

Kyrie, Chri­ste, Kyrie [alter­na­tim organy*/schola]

Johann Seba­stian Bach (1685−1750):

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599

Got­tes Sohn ist kom­men BWV 600

Lob sei dem all­mäch­ti­gen Gott BWV 602

Wachet auf, ruft uns die Stim­me BWV 645

Pra­elu­dium pro Orga­no ple­no BWV 552,1

Char­les Tour­ne­mi­re (1870−1939)

Com­mu­nion (ze zbio­ru L’Orgue Misti­que, Domi­ni­ca III Adven­tus)

Anty­fo­na Dici­te: Pusil­la­ni­mes [scho­la]

Giro­la­mo Cavaz­zo­ni (1525−1577)

Magni­fi­cat pri­mi toni [alter­na­tim organy*/schola]

Mie­czy­sław Surzyń­ski (1866−1924)

Toc­ca­ta fis-moll z op. 36

zaproszenie_tyl_v2

zaproszenie_front_v1